Slavo Hruška: Prvý rok star­tupu alebo prí­beh pre­ži­tia v divo­čine

Slavomír Hruška / 21. apríla 2016 / Startupy

Tento mesiac je to presne rok od zalo­že­nia Loca­li­za­tion guru. Pri tejto prí­le­ži­tosti som sa roz­ho­dol spí­sať pár lek­cií, ktoré som sa počas tohto roka naučil.

Začí­nali sme, ako bežný star­tup so všet­kými klišé, s pek­nou pitch pre­zen­tá­ciou, žiad­nym príj­mom, ale s veľ­kými celo­sve­to­vými plánmi. V tom čase som samoz­rejme ešte netu­šil, ako veľa sa toho v prie­behu jed­ného roka môže zme­niť. Preto som spí­sal pár lek­cií, ktoré som sa na mojej ceste naučil.

Lek­cia číslo 1 — Inves­tori

money

foto: walkingdead.wikia.com

Pre­svied­ča­nie inves­to­rov a dobrá pitch pre­zen­tá­cia môže byť super vec. Avšak žia­den inves­tor, ktorý je pri zmys­loch nein­ves­tuje len do samot­ného nápadu. Nezá­leží na tom, ako veľmi ste ambi­ci­ózny. Je to ako dostať vytú­žené dievča, môžete jej síce nasľu­bo­vať hory-doly, ale ak bývate so svo­jimi rodičmi a do práce cho­díte s MHD, šanca že uspe­jete je mizivá. Podobné je to aj so zís­ka­va­ním finan­cií pre váš pro­jekt.

Lek­cia číslo 2 — Budo­va­nie nie­čoho nového

build

foto: memecrunch.com

Nechápte ma zle, na budo­vaní nie­čoho nového nie je vôbec nič zlé. Ale tiež to môže zabiť váš star­tup. S viac ako desia­timi rokmi skú­se­ností v tejto oblasti sme si mys­leli, že sme zjedli všetku múd­rosť sveta. To nás tak­mer stálo našu spo­loč­nosť. Strá­vili sme prí­liš veľa času vývo­jomžia­den čas pre­daj­nými akti­vi­tami, pod dom­nien­kou, že my pro­dukt vytvo­ríme a zákaz­níci jed­no­du­cho prídu sami.

Takže, spo­loč­nosť sa nám posta­viť poda­rilo, ale zákaz­níci nikdy neprišli. Chy­bou bolo, že sme naše prog­nózy neotes­to­vali ešte pred­tým, ako sme začali náš pro­dukt vyví­jať.

Lek­cia číslo 3, Prí­liš veľa peňazí

wolf

foto: getwestlondon.co.uk

Hovo­rili nám, že prí­liš veľa peňazí môže náš star­tup pocho­vať. A je to veľká pravda. Počas toho, ako náš roz­po­čet nabe­ral na objeme, sme stra­tili náš zápal a sústre­de­nosť. Zúčast­ňo­vali sme sa rôz­nych star­tu­po­vých even­tov, hľa­dali par­tne­rov a zame­rali sme sa na networ­king. To nie­kedy nemusí byť vôbec na škodu.

Avšak, ak to robíte na star­tup even­toch a ste star­tup len s obme­dze­ným roz­poč­tom, par­tner­stvo s iným star­tu­pom v podob­nej situ­ácií bez dosta­toč­ného bud­getu nie je tým naj­lep­ším nápa­dom. Pri­jať peniaze od inves­to­rov je ako dať si drogu. Poskytnú vám pros­triedky na dosta­točnú dobu(vzorku na vyskú­ša­nie), a vy chcete(potrebujete) viac a viac..

Lek­cia číslo 4, Počú­vajte svo­jich zákaz­ní­kov

tellmee

foto: vitamin-ha.com

Ak vyba­vu­jete tele­fo­nát so svo­jím zákaz­ní­kom a ste tým, ktorý roz­práva viac, zrejme robíte chybu. Pre­daj nie je o nanu­co­vaní vášho pro­duktu nie­komu. Je to o rie­šení prob­lému, ktorý zákaz­ník má. Ak nerie­šite prob­lém, ktorý má váš zákaz­ník, prav­de­po­dobne by ste biz­nis robiť nemali. Ak chcete zba­liť dievča pri bare, ale ste k ničomu, potom šťas­tie mať nebu­dete.

Takže, čo presne sme dosiahli v prie­behu jed­ného roka? Potom, čo sme tak­mer vypadli zo sveta biz­nisu a vytvo­rili pro­dukt, o ktorý nemal nikto záu­jem, sme fun­go­vali počas šies­tich mesia­cov tak­mer bez finanč­ných zásob a s dvoma alebo troma kli­entmi. Poda­rilo sa nám dostať k 39 medzi­ná­rod­ným kli­en­tomzis­kom v hod­note viac ako 130 tisíc so žiad­nym mar­ke­tin­gom, len s tvrdou prá­cou. Momen­tálne sa pri­pra­vu­jeme na ďalší rast a vyba­ve­nie množ­stva ďal­ších záka­ziek v roku 2016.

Mojou naj­lep­šou radou, pre všet­kých vás tam vonku, čo začí­nate nejaký biz­nis: buďte pokorní, majte hlad a nepres­tá­vajte pra­co­vať !

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív star­ti­tup

Pridať komentár (0)