Slová úspeš­ných, ktoré nakopnú k úspe­chu

Michal Tomek / 30. marec 2014 / Tools a produktivita

Úspešní ľudia dokážu inšpi­ro­vať. Nie­kto povie, že citáty nás predsa nikam nepo­sunú, ide len o slová. Na dru­hej strane dokážu nám dať iný pohľad na vec. Pri­ná­šame päť citá­tov zau­jí­ma­vých ľudí z pro­stre­dia star­tu­pov.

David Hei­ne­me­ier Hans­son

Hans­son je člo­vek, ktorý vytvo­ril prog­ra­mo­vací jazyk Ruby on Rails. Tiež je par­tne­rom spo­loč­nosti Base­camp (pred­tým 37sig­nals). Hovorí, že je dôle­žité pra­co­vať na tej naj­lep­šej myš­lienke.

Josh James

Spo­lu­za­kla­da­teľ Omni­ture, webo­vej ana­ly­tic­kej spo­loč­nosti, navrhuje jeden zo spô­o­so­bov, kde nájsť tie správne nápady. Omni­ture je webová ana­ly­tická spo­loč­nosť, ktorú neskôr kúpil Adobe Sys­tems.

Kevin Rose

Digg je naj­po­pu­lár­nej­šia stránka „social book­mar­kingu“, ktorú denne nav­šte­vujú mili­óny ľudí. Kevin Rose spolu s Jay Adel­so­nom zalo­žili spo­loč­nosť v novem­bri 2004. Ako je to s prá­cou na nie­čom, v čo veríte?

Paul Gra­ham

Y Com­bi­na­tor je od roku 2005 akce­le­rá­tor posky­tu­júci seed finan­co­va­nie začí­na­jú­cim star­tu­pom. Kľú­čo­vou posta­vou tejto spo­loč­nosti je Paul Gra­ham – prog­ra­má­tor, rizi­kový inves­tor a ese­jista. Ak mys­líte na svoju prácu aj v spr­che, je to vraj dobre. 

Jeff Bezos

Zakla­da­teľa naj­väč­šieho e-com­merce por­tálu Ama­zon netreba ďalej pred­sta­vo­vať. Trošku vtipne defi­nuje ide­álnu veľ­kosť tímu pomo­cou pizze.

zdroj: startupquote.com

Pridať komentár (0)