Slo­vá­ci ruč­ne vyrá­ba­jú kože­né opas­ky, inšpi­ro­va­né Čič­man­mi

Linda Cebrová / 7. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: facebook.com/HOFFEbelts

MADE IN SLO­VA­KIA sa stá­va záru­kou ori­gi­na­li­ty a kva­li­ty. Skve­lým prí­kla­dom je aj fir­ma Hof­fe­belts.

His­tó­ria slo­ven­skej znač­ky Hof­fe­belts sa zača­la písať už pred dvad­sia­ti­mi rok­mi na východ­nom Slo­ven­sku v mes­te Spiš­ská Nová Ves. Ako fir­ma REHOFF (prvý názov) sa od zalo­že­nia veno­va­li ruč­nej výro­be kože­ných opas­kov z vte­dy dostup­ných mate­riá­lov. Roky ply­nu­li a krok za kro­kom zača­li roz­ši­ro­vať výrob­né pro­ce­sy, zlep­šo­vať cel­ko­vé pre­ve­de­nie výrob­kov a inves­to­va­li do kva­lit­ných mate­riá­lov či stro­jov od reno­mo­va­ných firiem.

foto:facebook.com/HOFFEbelts

Takým­to štý­lom sa im poda­ri­lo pre­pra­co­vať až do súčas­nos­ti. Teraz je ich misia jas­ná. Pri­ori­tou je poc­ti­vá ruč­ná výro­ba, ori­gi­nál­nych pro­duk­tov, kto­rých kva­li­ta je zjav­ná na prvý pohľad. Či už ide o pou­ži­té mate­riá­ly, bale­nie pro­duk­tov, komu­ni­ká­ciu so zákaz­ník­mi ale­bo pre­zen­tá­ciu pro­duk­tov v kaž­dej oblas­ti je vidieť orien­tá­ciu na detail. Prá­ve dôraz na detail a jeho pre­pra­co­va­nie dnes fir­mu Hof­fe­belts odli­šu­je od ostat­ných výrob­cov na trhu.

foto:facebook.com/HOFFEbelts

K hlav­né­mu výrob­né­mu pro­ce­su pat­ria kla­sic­ké opas­ky do oble­ku a do rif­lí. Na odlí­še­nie ich pro­duk­cie však vytvo­ri­li kre­a­tív­nu kolek­ciu MAC, pod kto­rou ruč­ne vyrá­ba­jú kre­a­tív­ne opas­ky od výmys­lu sve­ta.

Hlav­ným zna­kom kolek­cie MAC (Majes­tic Abra­si­on Col­lec­ti­on) je detail­né vypra­co­va­nie kože. Okrem brú­se­nia pou­ží­va­jú rôz­ne tech­ni­ky potla­če , šitia , nito­va­nia , nástre­kov a ďal­ších “taj­ných” recep­túr.

foto:facebook.com/HOFFEbelts

V diel­ni Hof­fe­belts sa stá­le nie­čo deje

Ak sa prá­ve tím sto­ja­ci za tou­to znač­kou neve­nu­je ruč­nej výro­be opas­kov, ich „oddych“ pozos­tá­va z kre­a­tív­nej tvor­by. Inšpi­rá­cia im však v tom­to prí­pa­de naozaj nechý­ba, prí­tom­ná je totiž vša­de navô­kol. Tak ako aj pri inej kre­a­tív­nej tvor­be, aj pri braš­niar­skom remes­le sa naj­lep­šie inšpi­ru­je pred­met­mi, kto­ré pou­ží­va­me kaž­dý deň, ľuď­mi, kto­rých stre­tá­va­me a prí­ro­dou, v kto­rej žije­me.

foto:facebook.com/HOFFEbelts

Pod­ľa tvor­cov tímu Hof­fe­belts sa dá myš­lien­ka na vytvo­re­nie nové­ho opas­ku nájsť naozaj vo všet­kom. Naj­nov­ším poči­nom fir­my je kolek­cia inšpi­ro­va­ná ľudo­vý­mi motív­my z Čič­man. V ich tvor­be sa ich roz­hod­li skom­bi­no­vať s ich obľú­be­ný­mi tech­ni­ka­mi úpra­vy kože ako naprí­klad viac­ná­sob­né naná­ša­nie farieb, nito­va­nie, brú­se­nie a iné „taj­né“ recep­tú­ry.

foto:facebook.com/HOFFEbelts

Vznik­la tak v pora­dí už tre­tia “mini kolek­cia” kre­a­tív­nych opas­kov so slo­ven­skou ľudo­vou téma­ti­kou. Kaž­dý jeden kus je však pra­vý ori­gi­nál, keď­že je z kaž­dé­ho dizaj­nu vyro­be­ný len jeden kus.

Pridať komentár (0)