Slo­váci veria, že veda nám uľah­čuje život

Marianna Mikešová / 26. október 2016 / Zo Slovenska

Zamys­lel si sa už nad tým, či majú vedecké výskumy a ino­vá­cie uplat­ne­nie v bež­nom živote? Túto otázku pokla­dali Slo­vá­kom v pries­kume Bayer Baro­me­ter 2016.

Výskum zis­ťo­val, čo si ľudia mys­lia o vede a ino­vá­ciách. Zis­til, že 92% Slo­vá­kov odmieta tvr­de­nie, že vedecké objavy nie sú uplat­ni­teľné v bež­nom živote. Pri­tom až 89% opý­ta­ných pova­žuje vedu za kľú­čovú pre našu budúcu pros­pe­ritu. Keby bol dosta­tok pros­tried­kov, zrejme by u nás pri­bú­dalo viac pôvod­ných ino­vá­cií, pre­tože podľa zúčast­ne­ných nám nápady nechý­bajú.

obr1

Čo kon­krétne pri­náša veda a ino­vá­cie? Naprí­klad zdra­vie – lep­šia diag­nos­tika, účin­nej­šie a bez­peč­nej­šie lieky pre dlhší a kva­lit­nejší aktívny život. Alebo životné pro­stre­die – šet­ria ho nové metódy na zní­že­nie spot­reby ener­gií a suro­vín, tech­no­ló­gie recyk­lá­cie zase zna­me­najú menej odpadu. A ako je to na Slo­ven­sku? Z pries­kumu vyply­nulo, že aj v našej kra­jine je veda nespo­chyb­ni­teľná v oblasti zdra­via, tech­nic­kého pokroku, či život­ného pro­stre­dia. Prí­nos vedy v oblasti roz­voja spo­loč­nosti, rodiny a vzťa­hov medzi ľuďmi je už však vní­maný s väč­ším deš­pek­tom.

obr2

Ak by výsledky odzr­kad­ľo­vali aj záu­jem o roz­voj v uve­de­ných sfé­rach, mohli by sme sa tešiť na skva­lit­ne­nie mno­hých dôle­ži­tých oblastí. Naj­väčší záu­jem, až 97%, by bol totiž o ino­vá­cie v oblasti zdra­via, nasle­duje životné pro­stre­die s 92%, pra­covný život s 84% a vzde­lá­va­nie s 83%. O pozi­tív­nom seba­ve­domí Slo­vá­kov vypo­vedá časť pries­kumu, v kto­rej sa zis­ťo­valo, čo pova­žujú res­pon­denti za pre­kážky ino­vá­cií. Nedos­ta­tok nápa­dov uviedlo len 9% opý­ta­ných a za naj­väč­šiu pre­kážku pova­žuje 52% ľudí nedos­ta­tok pros­tried­kov. Obme­dzené pros­triedky vidia ako hlavnú pre­kážku ino­vá­cií starší (50 – 65 rokov) a viac vzde­laní ľudia (43% VŠ). Leni­vosť a neochota niečo meniť a učiť sa je pre­káž­kou pre­dov­šet­kým pre mla­dých ľudí (18 – 34 rokov).

obr3

Inves­tí­cia do vedy a výskumu je v life science spo­loč­nos­tiach, ako je Bayer, jed­ným z hlav­ných výcho­dísk pre hľa­da­nie nástro­jov ku skva­lit­ne­niu života. Ino­vá­cie nám pomá­hajú zachy­tá­vať zmeny, ktoré môžeme využiť k nášmu spo­loč­nému pros­pe­chu a na rie­še­nie kľú­čo­vých prob­lé­mov, kto­rým čelia spo­loč­nosti na celom svete. Či už ide o pomoc v boji proti cho­ro­bám, udr­žia­va­nie kva­lity života, alebo výživu sve­to­vej popu­lá­cie,“ pove­dal Jens Bec­ker, gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Bayer pre Českú repub­liku a Slo­ven­sko.

obr4

Tieto výsledky vyply­nuli z dotaz­ní­ko­vého pries­kumu, ktorý exklu­zívne spra­co­vala spo­loč­nosť Median. Pries­kum kon­com mája rea­li­zo­val v spo­lu­práci so Slo­ven­skou Aka­dé­miou Vied a spo­loč­nos­ťou Bayer na repre­zen­ta­tív­nej vzorke 501 slo­ven­ských mužov a žien vo veku 18 – 65 rokov. Naj­lep­šou sprá­vou, ktorú môžeme z pries­kumu vyčí­tať je, že Slo­váci si začí­najú uve­do­mo­vať, že veda a ino­vá­cie sú našimi uži­toč­nými pomoc­níkmi. Dôle­ži­tej­šie sú už len činy a ini­cia­tíva meniť pomo­cou nich náš svet k lep­šiemu.

Zdroj fotiek: Bayer Baro­me­ter 2016, zdroj titul­nej fotky: farmaceuticos.infogenericos.com

Pridať komentár (0)