Slo­váci vymys­leli uni­kátny bicy­kel, ktorý si zlo­žíš do batoha!

Jakub Jablonický / 19. augusta 2016 / Tech a inovácie

ZED’O je prvý bicy­kel štan­dard­nej veľ­kosti, ktorý doká­žeš zlo­žiť na veľ­kosť batoha.

Vytvo­ril ho tím kre­a­tív­nych a tech­nic­kých dizaj­né­rov z Topoľ­čian. Bicy­kel je možné zlo­žiť vďaka ino­va­tív­nej štruk­túre kolies a rámu.

ZED’O bol nadi­zaj­no­vaný tak, aby bol ľahký a kom­paktný, no záro­veň prak­tický a spo­ľah­livý. Je vyro­bený z hli­níka a uhlí­ko­vých vlá­kien, čo zna­mená, že je aj extrémne pevný a odolný.

gallery-2-big

Okrem kva­lit­ných mate­riá­lov na ZED’O náj­deš aj 18 rých­lostnú pla­ne­tárnu pre­vo­dovku, kotú­čové brzdy a gumy vyro­bené z kom­po­zit­ných mate­riá­lov, ktoré sú odolné voči defek­tom.

Určite ťa napadlo množ­stvo výhod také­hoto skla­da­cieho bicykla. Budeš si ho môcť naprí­klad pohodlne vziať so sebou naprí­klad do auto­busu, vlaku alebo lie­tadla.

gallery-5-big

Tak­tiež ti doma neza­be­rie veľa úlož­ného pries­toru – jed­no­du­cho ho str­číš do skrine, takže sa nemu­síš báť, že by sa ti nezmes­til do izby alebo bytu. Rov­nako jed­no­du­cho ho ulo­žíš aj do auta, čo ti významne zjed­no­duší bike tripy.

ZED’O momen­tálne zbiera peniaze na fina­li­zá­ciu pro­to­typu a pro­duk­ciu prvých mode­lov cez cro­wd­fun­din­govú plat­formu Indie­gogo. Peniaze z kam­pane budú pou­žité na kúpu mate­riá­lov, pro­duk­ciu, bale­nie a odo­sie­la­nie hoto­vého bicykla.

gallery-6-big

Za pod­poru cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane dosta­neš mož­nosť zís­kať tento cool bicy­kel za omnoho menej ako bude jeho pre­dajná cena. Ku kaž­dému bicyklu dosta­neš aj ori­gi­nálny batoh, do kto­rého zlo­žený ZED’O pohodlne dosta­neš.

Ak ťa tento vyná­lez slo­ven­ských dizaj­né­rov zau­jal, nevá­haj pod­po­riť ich Indie­gogo kam­paň. Zatiaľ sa im poda­rilo vyzbie­rať 9% z ich cel­ko­vého cieľa 100 000 dolá­rov.

gallery-11-biggallery-7-biggallery-10-biggallery-1-biggallery-8-big

Zdroj foto­gra­fií: zedobikes.com

Pridať komentár (0)