Slo­vá­ci vymys­le­li uni­kát­ny bicy­kel, kto­rý si zlo­žíš do bato­ha!

Jakub Jablonický / 19. augusta 2016 / Tech a inovácie

ZED’O je prvý bicy­kel štan­dard­nej veľ­kos­ti, kto­rý doká­žeš zlo­žiť na veľ­kosť bato­ha.

Vytvo­ril ho tím kre­a­tív­nych a tech­nic­kých dizaj­né­rov z Topoľ­čian. Bicy­kel je mož­né zlo­žiť vďa­ka ino­va­tív­nej štruk­tú­re kolies a rámu.

ZED’O bol nadi­zaj­no­va­ný tak, aby bol ľah­ký a kom­pakt­ný, no záro­veň prak­tic­ký a spo­ľah­li­vý. Je vyro­be­ný z hli­ní­ka a uhlí­ko­vých vlá­kien, čo zna­me­ná, že je aj extrém­ne pev­ný a odol­ný.

gallery-2-big

Okrem kva­lit­ných mate­riá­lov na ZED’O náj­deš aj 18 rých­lost­nú pla­ne­tár­nu pre­vo­dov­ku, kotú­čo­vé brz­dy a gumy vyro­be­né z kom­po­zit­ných mate­riá­lov, kto­ré sú odol­né voči defek­tom.

Urči­te ťa napad­lo množ­stvo výhod také­ho­to skla­da­cie­ho bicyk­la. Budeš si ho môcť naprí­klad pohodl­ne vziať so sebou naprí­klad do auto­bu­su, vla­ku ale­bo lie­tad­la.

gallery-5-big

Tak­tiež ti doma neza­be­rie veľa úlož­né­ho pries­to­ru – jed­no­du­cho ho str­číš do skri­ne, tak­že sa nemu­síš báť, že by sa ti nezmes­til do izby ale­bo bytu. Rov­na­ko jed­no­du­cho ho ulo­žíš aj do auta, čo ti význam­ne zjed­no­du­ší bike tri­py.

ZED’O momen­tál­ne zbie­ra penia­ze na fina­li­zá­ciu pro­to­ty­pu a pro­duk­ciu prvých mode­lov cez cro­wd­fun­din­go­vú plat­for­mu Indie­go­go. Penia­ze z kam­pa­ne budú pou­ži­té na kúpu mate­riá­lov, pro­duk­ciu, bale­nie a odo­sie­la­nie hoto­vé­ho bicyk­la.

gallery-6-big

Za pod­po­ru cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ne dosta­neš mož­nosť zís­kať ten­to cool bicy­kel za omno­ho menej ako bude jeho pre­daj­ná cena. Ku kaž­dé­mu bicyk­lu dosta­neš aj ori­gi­nál­ny batoh, do kto­ré­ho zlo­že­ný ZED’O pohodl­ne dosta­neš.

Ak ťa ten­to vyná­lez slo­ven­ských dizaj­né­rov zau­jal, nevá­haj pod­po­riť ich Indie­go­go kam­paň. Zatiaľ sa im poda­ri­lo vyzbie­rať 9% z ich cel­ko­vé­ho cie­ľa 100 000 dolá­rov.

gallery-11-biggallery-7-biggallery-10-biggallery-1-biggallery-8-big

Zdroj foto­gra­fií: zedobikes.com

Pridať komentár (0)