Slo­váci vymys­leli zaria­de­nie, ktoré nahradí plas­tové ban­dasky na čer­pa­cích sta­ni­ciach

Rišo Néveri / 11. júna 2016 / Business

Eco­Tank, uni­kátne rie­še­nie dopĺňa­nia vody do ostre­ko­va­čov, sa má stať do 2 rokov štan­dar­dom pre čer­pa­cie sta­nice.

Pozi­tívny vplyv na životné pro­stre­die, moderný dizajn, jed­no­du­chá inšta­lá­cia či ľahká obsluha sú základ­nými pred­nos­ťami ino­va­tív­neho rie­še­nia Eco­Tank, ktorý pred­sta­vili Slo­váci s cie­ľom stať sa celo­sve­to­vým štan­dar­dom pre čer­pa­cie sta­nice. Záme­rom auto­rov bolo odľah­čiť životné pro­stre­die. Úspech si sľu­bujú najmä v sever­ských kra­ji­nách a juž­ných oblas­tiach Európy a ostat­ných kon­ti­nen­tov, kde je spot­reba kva­pa­liny do ostre­ko­va­čov pri­ro­dzene vyš­šia.
Až 500 ton tra­dič­ných plas­to­vých oba­lov na kva­pa­linu do ostre­ko­va­čov chcú tvor­co­via Eco­Tanku ušet­riť, ak sa ich vyná­lez stane štan­dard­nou súčas­ťou na 15 % čer­pa­cích sta­níc v Európe. Kla­sické plas­tové obaly sa v prí­rode roz­kla­dajú tak­mer 500 rokov, čo je z hľa­diska dlho­do­bého hori­zontu neu­dr­ža­teľné pre životné pro­stre­die. Okrem plas­tov sa Eco­Tank môže pochvá­liť aj eko­lo­gic­kým vply­vom na cel­kovú pre­vádzku, nakoľko vďaka prin­cípu samos­pádu potre­buje napá­ja­nie iba 24 vol­tov.

Eco­Tank je navr­hnutý ako štan­dard pre akú­koľ­vek čer­pa­ciu sta­nicu s dôra­zom na jed­no­du­chú inšta­lá­ciu bez sta­veb­ných úprav a jed­no­du­ché pou­ži­tie bez potreby zapá­jať do pre­vádzky zaria­de­nia obsluhu čer­pa­cej sta­nice.
„Na vývoji pro­to­typu zaria­de­nia som pra­co­val nie­koľko mesia­cov,“ hovorí Richard Vámoš, vyná­lezca Eco­Tanku. „Ino­vá­tor Juraj Sak­tor spolu s jeho tímom dali Eco­Tanku moderný dizajn, zdo­ko­na­lil jeho tech­no­ló­giu. Eco­Tank sme si dali sve­tovo paten­to­vať a dnes môžeme pove­dať, že ide o uni­kátne rie­še­nie s níz­kymi pre­vádz­ko­vými nákladmi, ktoré je uží­va­teľ­sky veľmi jed­no­du­ché. Som pre­sved­čený, že naše rie­še­nie oce­nia nie­len čer­pa­cie sta­nice, ale aj samotní výrob­co­via kva­pa­lín,“ dodáva Vámoš.
Víziou Eco­Tanku je stať sa do 2 rokov európ­skym štan­dar­dom čer­pa­cích sta­níc, a ušet­riť tak mili­óny ton plas­to­vého odpadu ročne.

eco

O Eco­Tank
Na začiatku prí­behu Eco­Tanku bol jeden cieľ: pomôcť našej pla­néte, aby bola zelen­šia. Sna­žili sme sa nájsť spô­sob, ako eli­mi­no­vať plas­tové obaly a ušet­riť tak mili­óny ton odpadu ročne. Tak, ako neku­pu­jeme pohonné hmoty v plaste, čoskoro nebu­deme pou­ží­vať plas­tové obaly na vodu do ostre­ko­va­čov. Nahradí ich Eco­Tank, uni­kátne eko­lo­gické rie­še­nie, ktoré sa do 2 rokov stane štan­dar­dom čer­pa­cích sta­níc.

Pridať komentár (0)