Slo­váci vytvo­rili prvú bez­kon­taktnú cyklo-nabí­jačku na svete!

Jakub Jablonický / 21. októbra 2016 / Eko

Cyklo-nabí­jačky nie sú práve novinka, no Ridelo ich chce posu­núť na novú úro­veň.

Ridelo je pro­jekt dvoch Slo­vá­kov, ktorí sa stretli ešte na stred­nej škole. Filip Tomáška a Adrián Páleš sa zúčast­nili škol­skej súťaže Ener­sol, v kto­rej sa každý so svo­jim pro­jek­tom pre­bo­jo­vali až do celo­slo­ven­ského kola.

Adriá­nov pro­jekt bola práve cyklo-nabí­jačka, ktorá sa ale nedala pou­žiť na akom­koľ­vek bicykli. Dvaja štu­denti sa teda roz­hodli spo­jiť sily a vytvo­riť uni­ver­zálnu nabí­jačku.

14352036_1178838722158970_5101757545124580808_o

foto: FB/Ridelo

Dnes sú obklo­pení sku­pi­nou šikov­ných ľudí a postupne sa blí­žia ku svojmu cieľu vytvo­riť niečo revo­lučné. Pro­to­typ je hotový a po úspe­chu na súťaži Voda­fone Nápad roku 2016 sa im ozý­vajú aj prví záu­jem­co­via o kúpu.

Ridelo je podľa slov svo­jich tvor­cov prvou bez­kon­takt­nou cyklo-nabí­jač­kou pre mobilné zaria­de­nia.

Využí­vame našu vlastnú tech­no­ló­giu zalo­ženú na prin­cípe mag­ne­tov, vďaka kto­rej sme odstrá­nili nad­by­točný odpor a hluk, ktorý vzniká pri pou­žití kla­sic­kého alebo nábo­jo­vého dynama. Sme cenovo dostup­nejší ako kon­ku­ren­cia a ponú­kame kom­pletné rie­še­nie. Kon­ku­ren­cia ponúka iba kon­ver­tory a dynamo si musíte kúpiť sami,“ hovorí v roz­ho­vore pre por­tál Tyinternety.cz Filip Tomáška.

14786975_1408677155816884_1431047311_o

foto: archív ridelo

Nabí­ja­nie pomo­cou Ridelo by nemalo trvať dlh­šie ako pri pou­žití kla­sic­kej nabí­jačky zapo­je­nej doma do siete. Plno­hod­notné nabí­ja­nie začína už pri rých­losti 4 – 5 km/h. Nabí­jať sa bude dať aj počas zasta­ve­nia, keďže súčas­ťou pro­duktu je aj 1 500 mAh power-banka.

Na trh s hoto­vým pro­duk­tom plá­nujú ísť už budúci rok a vyskú­šajú si aj cro­wd­fun­ding cez Kicks­tar­ter. V tíme majú aj Petra Den­disa z mar­ke­tin­go­vej agen­túry Tarantula.sk, ktorý má bohaté skú­se­nosti s cro­wd­fun­din­go­vými kam­pa­ňami.

Dúfajme, že sa doč­káme poriad­neho slo­ven­ského pro­duktu na Kicks­tar­teri. Tie sú totiž popri všet­kých tých kópiách čín­skych pro­duk­tov vzácne asi ako úprimný poli­tik.

collagew

foto: ridelo.eu

Ridelo však nechce zostať iba pri jed­nom pro­dukte. Dlho­dobý plán je zame­ria­vať sa na via­ceré smart cyk­lo­do­pl­nky a gad­gety. Neb­rá­nia sa ani myš­lienke vyro­biť vlastný elek­tro­bi­cy­kel.

Pro­jekt, ktorý sa začal počas obed­nej pre­stávky tak má poten­ciál stať sa nie­čím, čo sa na star­tu­po­vej mape Európy nestratí. Snáď to neos­tane iba pri tom poten­ciáli.

14799754_1410584352292831_526427495_o

foto: archív Ridelo

14292480_1181938291849013_7350015563989135491_n

foto: FB/Ridelo

zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív ridelo

Pridať komentár (0)