Slo­vá­ci vytvo­ri­li prvú bez­kon­takt­nú cyk­lo-nabí­jač­ku na sve­te!

Jakub Jablonický / 21. októbra 2016 / Eko

Cyk­lo-nabí­jač­ky nie sú prá­ve novin­ka, no Ride­lo ich chce posu­núť na novú úro­veň.

Ride­lo je pro­jekt dvoch Slo­vá­kov, kto­rí sa stret­li ešte na stred­nej ško­le. Filip Tomáš­ka a Adrián Páleš sa zúčast­ni­li škol­skej súťa­že Ener­sol, v kto­rej sa kaž­dý so svo­jim pro­jek­tom pre­bo­jo­va­li až do celo­slo­ven­ské­ho kola.

Adriá­nov pro­jekt bola prá­ve cyk­lo-nabí­jač­ka, kto­rá sa ale neda­la pou­žiť na akom­koľ­vek bicyk­li. Dva­ja štu­den­ti sa teda roz­hod­li spo­jiť sily a vytvo­riť uni­ver­zál­nu nabí­jač­ku.

14352036_1178838722158970_5101757545124580808_o

foto: FB/Ridelo

Dnes sú obklo­pe­ní sku­pi­nou šikov­ných ľudí a postup­ne sa blí­žia ku svoj­mu cie­ľu vytvo­riť nie­čo revo­luč­né. Pro­to­typ je hoto­vý a po úspe­chu na súťa­ži Voda­fo­ne Nápad roku 2016 sa im ozý­va­jú aj prví záu­jem­co­via o kúpu.

Ride­lo je pod­ľa slov svo­jich tvor­cov prvou bez­kon­takt­nou cyk­lo-nabí­jač­kou pre mobil­né zaria­de­nia.

Využí­va­me našu vlast­nú tech­no­ló­giu zalo­že­nú na prin­cí­pe mag­ne­tov, vďa­ka kto­rej sme odstrá­ni­li nad­by­toč­ný odpor a hluk, kto­rý vzni­ká pri pou­ži­tí kla­sic­ké­ho ale­bo nábo­jo­vé­ho dyna­ma. Sme ceno­vo dostup­nej­ší ako kon­ku­ren­cia a ponú­ka­me kom­plet­né rie­še­nie. Kon­ku­ren­cia ponú­ka iba kon­ver­to­ry a dyna­mo si musí­te kúpiť sami,“ hovo­rí v roz­ho­vo­re pre por­tál Tyinternety.cz Filip Tomáš­ka.

14786975_1408677155816884_1431047311_o

foto: archív ride­lo

Nabí­ja­nie pomo­cou Ride­lo by nema­lo trvať dlh­šie ako pri pou­ži­tí kla­sic­kej nabí­jač­ky zapo­je­nej doma do sie­te. Plno­hod­not­né nabí­ja­nie začí­na už pri rých­los­ti 4 – 5 km/h. Nabí­jať sa bude dať aj počas zasta­ve­nia, keď­že súčas­ťou pro­duk­tu je aj 1 500 mAh power-ban­ka.

Na trh s hoto­vým pro­duk­tom plá­nu­jú ísť už budú­ci rok a vyskú­ša­jú si aj cro­wd­fun­ding cez Kicks­tar­ter. V tíme majú aj Pet­ra Den­di­sa z mar­ke­tin­go­vej agen­tú­ry Tarantula.sk, kto­rý má boha­té skú­se­nos­ti s cro­wd­fun­din­go­vý­mi kam­pa­ňa­mi.

Dúfaj­me, že sa doč­ká­me poriad­ne­ho slo­ven­ské­ho pro­duk­tu na Kicks­tar­te­ri. Tie sú totiž pop­ri všet­kých tých kópiách čín­skych pro­duk­tov vzác­ne asi ako úprim­ný poli­tik.

collagew

foto: ridelo.eu

Ride­lo však nech­ce zostať iba pri jed­nom pro­duk­te. Dlho­do­bý plán je zame­ria­vať sa na via­ce­ré smart cyk­lo­do­pl­n­ky a gad­ge­ty. Neb­rá­nia sa ani myš­lien­ke vyro­biť vlast­ný elek­tro­bi­cy­kel.

Pro­jekt, kto­rý sa začal počas obed­nej pre­stáv­ky tak má poten­ciál stať sa nie­čím, čo sa na star­tu­po­vej mape Euró­py nestra­tí. Snáď to neos­ta­ne iba pri tom poten­ciá­li.

14799754_1410584352292831_526427495_o

foto: archív Ride­lo

14292480_1181938291849013_7350015563989135491_n

foto: FB/Ridelo

zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív ride­lo

Pridať komentár (0)