Slo­vak Busi­ness Agency chce pomá­hať star­tu­pom a začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom

Lukáš Gašparík jr. / 24. júna 2015 / Tools a produktivita

Už od roku 1993 pred­sta­vuje SBA kľú­čovú a špe­cia­li­zo­vanú inšti­tú­ciu z hľa­diska pod­pory malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov na Slo­ven­sku. Ide o jedi­nečnú plat­formu, ktorá sa snaží spá­jať verejný a súkromný sek­tor.

Hlav­ným cie­ľom Slo­vak Busi­ness Agency je stať sa prvou voľ­bou slo­ven­ských firiem pri vzniku a roz­voji ich pod­ni­ka­nia. Pro­stred­níc­tvom ich prog­ra­mov chcú pomá­hať roz­behu pod­ni­ka­nia na všet­kých úrov­niach. 

Ciele SBA:

 • Zvý­šiť mieru pre­ži­tia pod­ni­kov na trhu
 • Zvý­šiť zamest­na­nosť v súkrom­nom sek­tore
 • Zvý­šiť ino­vačnú výkon­nosť slo­ven­ských pod­ni­kov
 • Sti­mu­lo­vať pod­ni­ka­teľ­ského ducha
 • Zabrá­niť mar­gi­na­li­zá­cii pod­ni­kov
 • Zvý­šiť kon­ku­ren­cie­schop­nosť slo­ven­ského pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia a slo­ven­ských pod­ni­kov

Vedeli ste o tom, že malý a stredný pod­ni­ka­te­lia (MSP) tvo­ria až 99,9% z cel­ko­vého počtu pod­ni­ka­teľ­ských sub­jek­tov na Slo­ven­sku? Záro­veň malé a stredné pod­niky dávajú prácu až 75% aktív­nej pra­cov­nej sily a tvo­ria viac 50% na hru­bej pro­duk­cii a tvorbe pri­da­nej hod­noty Slo­ven­ska.

Roz­voj pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia u nás sa snaží SBA pod­po­ro­vať pro­stred­níc­tvom prog­ra­mov, ktoré ponúka. Cel­kovo náj­dete v jej ponuke 6 hlav­ných prog­ra­mov: finančné prog­ramy (úve­rové pro­dukty, rizi­kový kapi­tál, kom­bi­no­vané pro­dukty), nefi­nančné prog­ramy (akce­le­račný, stá­žový, inku­bačný, ras­tový, pilotné pro­jekty na otvá­ra­nie tém Small Busi­ness Act, Enter­prise Europe Network), prog­ram na pod­poru star­tu­pov “Star­tup Sharks”, pod­pora mar­gi­na­li­zo­va­ných sku­pín ( SBA je zakla­da­jú­cim čle­nom Plat­formy žien Slo­ven­ska, služby SBA sú zame­rané na prí­jem­cov mar­gi­na­li­zo­va­ných sku­pín ako sú ženy, mig­ranti, hen­di­ke­po­vaný, mladí alebo seni­ori), roz­vo­jová spo­lu­práca a pre­nos know-how (rea­li­zá­cia pro­jek­tov, ktoré pre­ná­šajú skú­se­nosti a reformy do roz­vo­jo­vých kra­jín, SBA je zakla­da­jú­cim čle­nom Plat­formy pod­ni­ka­te­ľov pre zahra­ničnú roz­vo­jovú spo­lu­prácu), ana­lýza a tvorba pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia ( ana­lýzy a pries­kumy pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia, správy o pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí, moni­to­ro­va­nia ini­cia­tívy Small Busi­ness Act).

Finančné prog­ramy SBA

Tieto prog­ramy sa delia na 2 hlavné pro­dukty, úve­rové pro­dukty a rizi­kový kapi­tál. 

 • Úve­rové pro­dukty
  • SBA posky­tuje malým a stred­ným pod­ni­ka­te­ľom pôžičky s výhod­nými pod­mien­kami až do výšky 50 000€
 • Rizi­kový kapi­tál
  • Slo­ven­ský ras­tový kapi­tá­lový fond a.s. — cie­ľom tohto fondu je nado­bú­da­nie majo­rit­ných a mino­rit­ných podie­lov a posky­to­va­nie prís­pevku do vlast­ného ima­nia úspeš­ných slo­ven­ských spo­loč­ností a pro­jek­tov.
  • Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií — orien­tuje sa pre­dov­šet­kým na mladé firmy, ktoré svoj nápad zhmot­nili vo vývoji pro­duktu alebo služby a plá­nujú ho ďalej uviesť na trh. Pro­stred­níc­tvom tohto fondu pod­po­rujú pre­dov­šet­kým oblasti ako životné pro­stre­die, obno­vi­teľné zdroje ener­gie, prie­my­selné ino­vá­cie, e-com­merce, infor­mačné, tech­no­lo­gické a tele­ko­mu­ni­kačné tech­no­ló­gie alebo soft­vé­rové rie­še­nia.

Nefi­nančné prog­ramy SBA

 • Akce­le­račný prog­ram — je určený pre MSP, ktorí chcú roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie.
 • Inku­bačný prog­ram — rea­li­zá­cia inku­bač­ného prog­ramu pre začí­na­jú­cich a exis­tu­jú­cich MSP
 • Stá­žový prog­ram — spro­stred­ko­va­nia stá­žo­vého prog­ramu pre exis­tu­júce MSP s ras­to­vým poten­ciá­lom a pre absol­ven­tov, ktorí môžu byť zara­dení do nie­koľ­ko­me­sač­nej stáže v zahra­nič­ných inšti­tú­ciách.
 • Ras­tový prog­ram — posky­to­vaný pre MSP s ambí­ciou rásť a pôso­biť aj na spo­loč­nom trhu EÚ a trhoch tre­tích kra­jín.
 • Pilotné pro­jekty na otvá­ra­nie tém Small Busi­ness Act — imple­men­tá­cia pro­jek­tov, ktoré pre­ná­šajú témy ini­cia­tívy Small Busi­ness Act do reál­neho života v SR.

Pod­pora mar­gi­na­li­zo­va­ných sku­pín

 • Platf­roma žien Slo­ven­ska — jej cie­ľom je pod­po­riť pod­ni­ka­nie a dosiah­nuť syner­giu pro­stred­níc­tvom spo­lu­práce zdru­žení a aso­ciá­cií, ktoré majú záu­jem dlho­dobo sa veno­vať prob­le­ma­tike žien.

Roz­vo­jová spo­lu­práca a pre­nos know-how

 • Plat­forma pod­ni­ka­te­ľov pre zahra­ničnú roz­vo­jovú spo­lu­prácu — je nezá­vislá a nezis­ková orga­ni­zá­cia otvo­rená všet­kým domá­cim pod­ni­ka­teľ­ským sub­jek­tom, ktoré majú reálny záu­jem o medzi­ná­rodnú roz­vo­jovú spo­lu­prácu. Cie­ľom plat­formy je šíriť infor­má­cie o význame zahra­nič­nej roz­vo­jo­vej spo­lu­práce a zdie­ľať poznatky a skú­se­nosti medzi pod­ni­ka­teľmi a zau­jí­ma­jú­cimi sa o zahra­ničnú roz­vo­jovú spo­lu­prácu.

Ana­lýza a tvorba pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia

 • Návrhy na zlep­še­nie pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia
 • Pries­kumy a ana­lýzy pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia
 • Správa o stave MSP

Na obdo­bie rokov 2014 až 2017 bolo minis­ter­stvom hos­po­dár­stva SR schvá­le­ných 6 štát­nych prog­ra­mov na pod­poru MSP:

 • Prog­ram Pod­pora vzde­lá­va­nia a pora­den­stva pre vybrané sku­piny záu­jem­cov o pod­ni­ka­nie a začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov
 • Schéma pora­den­stva a vzde­lá­va­nia pre malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov
 • Prog­ram na pod­poru star­tu­pov
 • Prog­ram moni­to­ring a výskum v oblasti MSP
 • Prog­ram pod­pory úspeš­nej pod­ni­ka­teľ­skej praxe a výchovy k pod­ni­ka­niu
 • Prog­ram na pod­poru inter­ne­to­vej eko­no­miky

Pod­pora star­tu­pov

 • záme­rom tohto prog­ramu je moti­vo­vať záu­jem­cov o pod­ni­ka­nie, oso­bitne mla­dých ľudí a absol­ven­tov škôl, pre vstup do pod­ni­ka­nia a komer­ci­ona­li­zá­ciu ich ino­va­tív­nych nápa­dov.
 • Prog­ram je určený širo­kej verej­nosti a je určený pre obča­nov Slo­ven­skej repub­liky.
 • Celý mecha­niz­mus pozos­táva z 3 kom­po­nen­tov:
  • Star­tup Pool
  • Star­tup Sea
  • Star­tup Ocean

Star­tup Pool — skoč do toho a neutop sa!

 • Posky­to­va­nie špe­ci­fic­kých infor­má­cií a prak­tické pora­den­stvo spo­jené s pod­po­rou vzniku a roz­behu star­tu­pov, vrá­tane online poradenstva/web prezentácií/webinárov.
 • Works­hopy a semi­náre
 • Tré­ningy a ško­le­nia, na rôzne zau­jí­mavé a uži­točné témy z oblasti pod­ni­ka­nia
 • Indi­vi­du­álne odborné pora­den­stvo a pod­poru zo strany odbor­ných exper­tov, men­to­rov a lek­to­rov
 • Účasť na medzi­ná­rod­ných star­tu­po­vých podu­ja­tiach

Star­tup Sea — uč sa od veľ­kých rýb!

Pro­stred­níc­tvom exper­tov posky­tuje SBA odborné pora­den­stvo v oblasti:

 • Spra­co­vaní štú­die rea­li­zo­va­teľ­nosti
 • Dokon­čení vývoja pro­duktu alebo zho­to­vení funkč­ného pro­to­typu, vrá­tane tes­to­va­nia vhod­nej pre­zen­tá­cie
 • Prog­ra­mo­vaní, mar­ke­tingu, kam­pani na zabez­pe­če­nie tes­to­va­nia myš­lienky a pro­to­typu s reál­nymi poten­ciál­nymi kli­entmi
 • Vytvo­rení ceno­tvorby, mar­ke­tin­go­vého pries­kumu, pro­jek­to­vého tímu

Star­tup Ocean — ovládni oceán biz­nisu!

SBA ti umožní vyces­to­vať na zahra­ničnú stáž do reno­mo­va­ného sve­to­vého cen­tra pod­pory star­tu­pov v roz­sahu 3 týž­dňov až 3 mesia­cov. Budeš mať mož­nosť vzde­lá­vať sa, zis­tiť, ako fun­guje biz­nis v zahra­ničí a nad­via­zať nové kon­takty. Je len jedna pod­mienka: musíš byť pod­ni­ka­teľ.

Súťaže a ini­cia­tívy SBA

Slo­vak busi­ness agency sa aktívne zapája do pod­pory MSP a star­tu­pov aj pro­stred­níc­tvom súťaží. Momen­tálne pat­ria medzi ne súťaž Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska, Európ­ska cena za pod­poru pod­ni­ka­nia a SME WEEK — Európ­sky týž­deň MSP.

Národné pod­ni­ka­teľ­ské cen­trum 

Hlav­ným cie­ľom tohto pro­jektu je posil­niť spo­lu­prácu medzi aka­de­mic­kým a komerč­ným pro­stre­dím v oblasti výskumu a vývoja a pris­pieť tak k zvý­še­niu ino­vač­ných akti­vít firiem. “Jed­nou z hlav­ných akti­vít rea­li­zo­va­ných SBA je vybu­do­va­nie Národ­ného pod­ni­ka­teľ­ské cen­tra (cen­trum typu one-stop-shop), ktoré bude pred­sta­vo­vať kom­plexný sys­tém pod­pory pod­ni­ka­nia. Záme­rom je posky­to­vať uce­lenú pod­poru pod jed­nou stre­chou bez toho, aby záu­jemca o pod­ni­ka­nie alebo pod­ni­ka­teľ musel strá­cať ener­giu zís­ka­va­ním par­ciál­nych infor­má­cií, finanč­nej či nefi­nanč­nej pod­pory na via­ce­rých mies­tach.“ pove­dal Bra­ni­slav Šafá­rik, gene­rálny ria­di­teľ SBA.

Pre­vádzka NPC spolu s novými pod­por­nými nástrojmi by mala byť zahá­jená na jeseň 2015 a plne funkčná od roku 2016. Ambí­ciou SBA je na základe tohto pilot­ného pro­jektu pre­niesť služby a know-how v ďal­ších rokoch aj do regi­ó­nov Slo­ven­ska.

zdroj: SBA

Pridať komentár (0)