Slovak Business Agency chce pomáhať startupom a začínajúcim podnikateľom

 • Už od roku 1993 predstavuje SBA kľúčovú a špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikateľov na Slovensku. Ide o jedinečnú platformu, ktorá sa snaží spájať verejný a súkromný sektor.
image_1435142158.jpeg
 • Už od roku 1993 predstavuje SBA kľúčovú a špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikateľov na Slovensku. Ide o jedinečnú platformu, ktorá sa snaží spájať verejný a súkromný sektor.

 

Hlavným cieľom Slovak Business Agency je stať sa prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Prostredníctvom ich programov chcú pomáhať rozbehu podnikania na všetkých úrovniach. 

 

Ciele SBA:

 • Zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu
 • Zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore
 • Zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov
 • Stimulovať podnikateľského ducha
 • Zabrániť marginalizácii podnikov
 • Zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov

 

Vedeli ste o tom, že malý a stredný podnikatelia (MSP) tvoria až 99,9% z celkového počtu podnikateľských subjektov na Slovensku? Zároveň malé a stredné podniky dávajú prácu až 75% aktívnej pracovnej sily a tvoria viac 50% na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty Slovenska.

 

 

Rozvoj podnikateľského prostredia u nás sa snaží SBA podporovať prostredníctvom programov, ktoré ponúka. Celkovo nájdete v jej ponuke 6 hlavných programov: finančné programy (úverové produkty, rizikový kapitál, kombinované produkty), nefinančné programy (akceleračný, stážový, inkubačný, rastový, pilotné projekty na otváranie tém Small Business Act, Enterprise Europe Network), program na podporu startupov „Startup Sharks“, podpora marginalizovaných skupín ( SBA je zakladajúcim členom Platformy žien Slovenska, služby SBA sú zamerané na príjemcov marginalizovaných skupín ako sú ženy, migranti, hendikepovaný, mladí alebo seniori), rozvojová spolupráca a prenos know-how (realizácia projektov, ktoré prenášajú skúsenosti a reformy do rozvojových krajín, SBA je zakladajúcim členom Platformy podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu), analýza a tvorba podnikateľského prostredia ( analýzy a prieskumy podnikateľského prostredia, správy o podnikateľskom prostredí, monitorovania iniciatívy Small Business Act).

 

 

Finančné programy SBA

Tieto programy sa delia na 2 hlavné produkty, úverové produkty a rizikový kapitál. 

 • Úverové produkty
  • SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom pôžičky s výhodnými podmienkami až do výšky 50 000€
 • Rizikový kapitál
  • Slovenský rastový kapitálový fond a.s. – cieľom tohto fondu je nadobúdanie majoritných a minoritných podielov a poskytovanie príspevku do vlastného imania úspešných slovenských spoločností a projektov.
  • Fond inovácií a technológií – orientuje sa predovšetkým na mladé firmy, ktoré svoj nápad zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú ho ďalej uviesť na trh. Prostredníctvom tohto fondu podporujú predovšetkým oblasti ako životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, priemyselné inovácie, e-commerce, informačné, technologické a telekomunikačné technológie alebo softvérové riešenia.

 

Nefinančné programy SBA

 • Akceleračný program – je určený pre MSP, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie.
 • Inkubačný program – realizácia inkubačného programu pre začínajúcich a existujúcich MSP
 • Stážový program – sprostredkovania stážového programu pre existujúce MSP s rastovým potenciálom a pre absolventov, ktorí môžu byť zaradení do niekoľkomesačnej stáže v zahraničných inštitúciách.
 • Rastový program – poskytovaný pre MSP s ambíciou rásť a pôsobiť aj na spoločnom trhu EÚ a trhoch tretích krajín.
 • Pilotné projekty na otváranie tém Small Business Act – implementácia projektov, ktoré prenášajú témy iniciatívy Small Business Act do reálneho života v SR.

 

 

 

Podpora marginalizovaných skupín

 • Platfroma žien Slovenska – jej cieľom je podporiť podnikanie a dosiahnuť synergiu prostredníctvom spolupráce združení a asociácií, ktoré majú záujem dlhodobo sa venovať problematike žien.

 

Rozvojová spolupráca a prenos know-how

 • Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu – je nezávislá a nezisková organizácia otvorená všetkým domácim podnikateľským subjektom, ktoré majú reálny záujem o medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Cieľom platformy je šíriť informácie o význame zahraničnej rozvojovej spolupráce a zdieľať poznatky a skúsenosti medzi podnikateľmi a zaujímajúcimi sa o zahraničnú rozvojovú spoluprácu.

 

Analýza a tvorba podnikateľského prostredia

 • Návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia
 • Prieskumy a analýzy podnikateľského prostredia
 • Správa o stave MSP

 

Na obdobie rokov 2014 až 2017 bolo ministerstvom hospodárstva SR schválených 6 štátnych programov na podporu MSP:

 • Program Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie a začínajúcich podnikateľov
 • Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov
 • Program na podporu startupov
 • Program monitoring a výskum v oblasti MSP
 • Program podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu
 • Program na podporu internetovej ekonomiky

 

 

Podpora startupov

 • zámerom tohto programu je motivovať záujemcov o podnikanie, osobitne mladých ľudí a absolventov škôl, pre vstup do podnikania a komercionalizáciu ich inovatívnych nápadov.
 • Program je určený širokej verejnosti a je určený pre občanov Slovenskej republiky.
 • Celý mechanizmus pozostáva z 3 komponentov:
  • Startup Pool
  • Startup Sea
  • Startup Ocean

 

Startup Pool – skoč do toho a neutop sa!

 • Poskytovanie špecifických informácií a praktické poradenstvo spojené s podporou vzniku a rozbehu startupov, vrátane online poradenstva/web prezentácií/webinárov.
 • Workshopy a semináre
 • Tréningy a školenia, na rôzne zaujímavé a užitočné témy z oblasti podnikania
 • Individuálne odborné poradenstvo a podporu zo strany odborných expertov, mentorov a lektorov
 • Účasť na medzinárodných startupových podujatiach

 

Startup Sea – uč sa od veľkých rýb!

Prostredníctvom expertov poskytuje SBA odborné poradenstvo v oblasti:

 • Spracovaní štúdie realizovateľnosti
 • Dokončení vývoja produktu alebo zhotovení funkčného prototypu, vrátane testovania vhodnej prezentácie
 • Programovaní, marketingu, kampani na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi
 • Vytvorení cenotvorby, marketingového prieskumu, projektového tímu

 

Startup Ocean – ovládni oceán biznisu!

SBA ti umožní vycestovať na zahraničnú stáž do renomovaného svetového centra podpory startupov v rozsahu 3 týždňov až 3 mesiacov. Budeš mať možnosť vzdelávať sa, zistiť, ako funguje biznis v zahraničí a nadviazať nové kontakty. Je len jedna podmienka: musíš byť podnikateľ.

 

 

Súťaže a iniciatívy SBA

Slovak business agency sa aktívne zapája do podpory MSP a startupov aj prostredníctvom súťaží. Momentálne patria medzi ne súťaž Podnikateľka Slovenska, Európska cena za podporu podnikania a SME WEEK – Európsky týždeň MSP.

 

Národné podnikateľské centrum 

Hlavným cieľom tohto projektu je posilniť spoluprácu medzi akademickým a komerčným prostredím v oblasti výskumu a vývoja a prispieť tak k zvýšeniu inovačných aktivít firiem. „Jednou z hlavných aktivít realizovaných SBA je vybudovanie Národného podnikateľské centra (centrum typu one-stop-shop), ktoré bude predstavovať komplexný systém podpory podnikania. Zámerom je poskytovať ucelenú podporu pod jednou strechou bez toho, aby záujemca o podnikanie alebo podnikateľ musel strácať energiu získavaním parciálnych informácií, finančnej či nefinančnej podpory na viacerých miestach.“ povedal Branislav Šafárik, generálny riaditeľ SBA.

Prevádzka NPC spolu s novými podpornými nástrojmi by mala byť zahájená na jeseň 2015 a plne funkčná od roku 2016. Ambíciou SBA je na základe tohto pilotného projektu preniesť služby a know-how v ďalších rokoch aj do regiónov Slovenska.

 

 

zdroj: SBA

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech