Slo­vák Dick Kvet­ňan­ský pri­chá­dza s prvým mezo­ne­to­vým kara­va­nom na sve­te

Marianna Mikešová / 15. júna 2017 / Auto

zdroj: A1 Attack

Zná­my kon­štruk­tér, vyná­lez­ca a otec legen­dár­ne­ho kab­ri­ole­tu K1 Attack Road­ster, pre­te­kár­skych špe­ciá­lov Attack R4S či Pra­ga, Dick Kvet­ňan­ský, sa po viac než desia­tich rokoch roz­ho­dol oži­viť úspeš­nú auto­mo­bi­lo­vú znač­ku Attack. Pri­chá­dza s revo­luč­ným kara­va­nom, kto­rý na sve­te nemá obdo­bu!

Ambi­ci­óz­ny Slo­vák, kto­rý sa naro­dil v USA a už v 20 rokoch začal pod­ni­kať vo veľ­kom, pri­chá­dza s ďal­šou bom­bou. V rám­ci port­fó­lia však nepri­ná­ša oča­ká­va­ný superš­por­tiak, ale ďal­ší sve­to­vý uni­kát – prvý mezo­ne­to­vý kara­van, kto­rý svo­ji­mi tech­no­ló­gia­mi, rie­še­ním, cenou a ponúk­nu­tým veľ­ko­ry­sým pries­to­rom pri­ná­ša revo­lú­ciu do sve­ta kara­va­nin­gu. Nový Attack Homes­ter je jed­no­du­cho trans­for­mer, kto­rý ovlá­da­te pro­stred­níc­tvom svoj­ho mobi­lu.

Teším sa, že po rokoch, odke­dy som zdo­ko­na­ľo­val v hla­ve ten­to nápad, môžem koneč­ne ofi­ciál­ne pred­sta­viť nový Attack Homes­ter. V tej­to kon­cep­cii vidím revo­lú­ciu v oblas­ti čoraz obľú­be­nej­šie­ho kara­va­nin­gu, kto­rý prá­ve zaží­va boom. Homes­ter je vozid­lo, kto­ré poskyt­ne temer troj­ná­sob­ne väč­ší pries­tor než bež­ný kara­van, dve kúpeľ­ne, vaňu, luxus­nú man­žel­skú posteľ, veľ­kú kuchy­ňu, jedá­leň, WC a navy­še integ­ro­va­nú garáž na skú­ter. A čo je naj­lep­šie, doká­že letieť po diaľ­ni­ci maxi­mál­nou rých­los­ťou so spot­re­bou oso­bá­ku,“ vysvet­lil Kvet­ňan­ský.

Foto: A1 Attack

Kara­van, kto­rý môže šofé­ro­vať kaž­dý

Hlav­nou myš­lien­kou kara­va­nin­gu je nevia­za­ná slo­bo­da a radosť zo živo­ta. Mno­hí ces­to­va­te­lia túžia po úte­ku z nud­né­ho mest­ské­ho živo­ta či po mož­nos­ti pre­žiť kaž­dý západ sln­ka v inom kúte sve­ta, vychut­nať si dúšok ran­nej kávy v kru­hu najb­liž­ších v lone prí­ro­dy, schop­nosť kedy­koľ­vek zme­niť svoj život a neupad­núť do ste­re­oty­pu vir­tu­ál­ne­ho sve­ta počí­ta­čov. Základ­nou brz­dou však býva­jú dva argu­men­ty – cena a limi­ty kara­va­nu.

Na šofé­ro­va­nie väč­šie­ho a luxus­nej­šie­ho kara­va­nu potre­bu­je­te špe­ciál­ne vodičs­ké opráv­ne­nie, rov­na­ké ako na nákla­dia­ky,“ vysvet­lil Kvet­ňan­ský a dodal: „Okrem toho vás limi­tu­je maxi­mál­na rých­losť, diaľ­nič­né poplat­ky, nemož­nosť prí­sť s kara­va­nom do cen­tra mes­ta, limi­ty pri par­ko­va­ní a v nepo­sled­nom rade aj závrat­ná cena na úrov­ni 60 až 150-tisíc eur. Náš Attack Homes­ter vychá­dza z kla­sic­kej dodáv­ky, na kto­rú vám sta­čí vodičs­ké opráv­ne­nie typu B,” zdô­raz­nil kon­štruk­tér. Nový super­mo­der­ný Homes­ter tak môže šofé­ro­vať sku­toč­ne kaž­dý.

Foto: A1 Attack

Foto: A1 Attack

Uni­kát­ny pries­tor­ný trans­for­mer 

Attack Homes­ter je moder­ná ultra­ľah­ká nad­stav­ba vytvo­re­ná z odol­ných mate­riá­lov pou­ží­va­ných v letec­tve. Zákaz­ník si pod­ľa jed­no­du­ché­ho detail­né­ho obra­zo­vé­ho návo­du sta­veb­ni­cu po die­loch namon­tu­je na dodáv­ku a po dokon­če­ní inšta­lá­cie vznik­ne kara­van so širo­kým využi­tím pre ces­to­va­nie, voľ­ný čas, špor­to­vé úče­ly ale­bo širo­kú šká­lu komerč­né­ho využi­tia. Sta­veb­ni­ca je urče­ná pre mode­ly Fiat Duca­to, Peuge­ot Boxer, Cit­ro­en Jum­per ver­zie L3-H2 a L4-H2, od roku výro­by 2005 a vyš­šie.

Prie­mer­ná hmot­nosť sta­veb­ni­ce aj s nábyt­kom sa pohy­bu­je pod hra­ni­cou 900 kg tak, aby cel­ko­vá poho­to­vost­ná hmot­nosť kom­plet­né­ho kara­va­nu vrá­ta­ne bež­nej výba­vy, posád­ky a tiež bato­ži­ny nepre­siah­la dôle­ži­tých 3 500 kg. Attack Homes­ter je ori­gi­nál­ne kon­štru­ova­ný pre štvor­člen­nú posád­ku a veľ­ko­ry­sé mož­nos­ti dolo­že­nia bato­ži­ny. Vďa­ka revo­luč­ne níz­kej hmot­nos­ti dis­po­nu­je vsta­va­nou gará­žou pre skú­ter, bicyk­le, surf či kočík.

Foto: A1 Attack

Foto: A1 Attack

Pre­špi­ko­va­ný smart tech­no­ló­gia­mi

Uni­kát­nym rie­še­ním, kto­ré v súčas­nos­ti posky­tu­jú snáď len kon­cep­ty naj­mo­der­nej­ších auto­mo­bi­liek, je diaľ­ko­vé elek­tric­ké ovlá­da­nie všet­kých fun­kcií v kara­va­ne, kto­ré ovlá­da­te pohodl­ne svo­jim smart­fó­nom. Pomo­cou apli­ká­cie môžeš odo­my­kať samot­ný kara­van, vyklá­pať a zatvá­rať vstup­né dve­re s integ­ro­va­ný­mi scho­dík­mi, ovlá­dať svet­lá v celom vozid­le, zdví­hať či spúš­ťať prvé poscho­die, otvá­rať kuchyn­skú ste­nu s lin­kou, ale­bo meniť polo­hu kara­va­nu pomo­cou šty­roch samos­tat­ne ovlá­da­ných sta­bi­li­zač­ných nôh.

Apli­ká­ci­ou sa dajú ovlá­dať aj ďal­šie sys­té­my, ako je kúre­nie, kli­ma­ti­zá­cia, elek­tric­ká cen­trá­la, či rôz­ne mul­ti­me­diál­ne zaria­de­nia. Pomo­cou moni­to­ro­va­cích WIFI kamier môžeš na obra­zov­ke mobi­lu sle­do­vať dia­nie oko­lo svoj­ho kara­va­nu, rov­na­ko inte­ri­ér poscho­dia počas spúš­ťa­nia stre­chy, ale­bo manév­ro­va­nie pri par­ko­va­ní. Apli­ká­cia kon­tro­lu­je a infor­mu­je o vývo­ji poča­sia a tep­lo­tách, výstraž­né sní­ma­če moni­to­ru­jú uni­ka­jú­ci plyn, vodu, či násil­né naru­še­nie vozid­la zvon­ka.

Foto: A1 Attack

Foto: A1 Attack

Cena sta­veb­ni­ce začí­na od 36 840 eur, pri­čom pre­sta­vať základ­né vozid­lo na Attack Homes­ter by mal zvlád­nuť kaž­dý, kto si vie vyme­niť kole­so a defekt na bicyk­li. Fir­ma už pri­jí­ma prvé objed­náv­ky, séri­ová výro­ba sa začí­na na jeseň toh­to roka. Viac infor­má­cií sa dozvieš na strán­ke www.a1attack.com.

Pridať komentár (0)