Slo­vák vytvo­ril apli­ká­ciu chrá­niacu oči pri práci s PC

Rudolf Nečas / 24. februára 2016 / Zo Slovenska

Ak často trá­viš dlhé hodiny za PC, určite poznáš s tým spo­jené neprí­jem­nosti ako je pále­nie alebo svr­be­nie očí. Jeden Slo­vák sa roz­ho­dol vytvo­riť apli­ká­ciu, ktorá môže tento prob­lém vyrie­šiť.

Únava očí, ich svr­be­nie, pále­nie alebo dokonca bolesť hlavy, nie sú pri dlho­do­bej práci s počí­ta­čom ničím neob­vyk­lým. Vzni­kajú kvôli nedos­ta­toč­nému zvlh­čo­va­niu povr­chu oka a odtiaľ pochá­dza aj názov pre tieto prob­lémy — syn­dróm suchého oka.

Eyecare-dc6bfbb0

foto: tulsapeople.com

Bežne žmurk­neme asi 10 až 15 krát za minútu a každé žmurk­nu­tie zvlhčí povrch oka. Ale pri práci s PC veľa pou­ží­va­te­ľov žmurká menej. K upre­nému poze­ra­niu na disp­lej si ešte pri­daj dlhé hodiny strá­vené touto čin­nos­ťou a prob­lémy s očami sú na svete. Podľa výsku­mov sa týkajú 50 až 90% ľudí, ktorí pra­cujú s počí­ta­čom.

Prog­ra­má­tor Andrej Fogel­ton, ktorý je momen­tálne dokto­ran­dom na Fakulte infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií STU sa to roz­ho­dol rie­šiť. Aj preto, že syn­dró­mom suchého oka sám trpí. Výsled­kom jeho práce je apli­ká­cia eyeb­link.

eyeb­link pomo­cou web­ka­mery meria frek­ven­ciu žmur­ka­nia a ak je nedos­ta­točná, snaží sa pou­ží­va­teľa naučiť žmur­kať viac. Apli­ká­cia meria každú pol­ho­dinu 3 minúty frek­ven­ciu žmur­ka­nia, čo posky­tuje dosta­točné množ­stvo dát pre šta­tis­tiku.

Podľa meraní a pou­ží­va­teľ­ského nasta­ve­nia, eyeb­link naplá­nuje upo­mienky, ktoré sa zja­via ako malé pop-up okno v pra­vom rohu obra­zovky. Vďaka peri­fér­nemu vide­niu upo­mienku jed­no­du­cho roz­poz­náš a na to, aby zmizla ti stačí len žmurk­núť. Takže ťa nebude zby­točne otra­vo­vať. Ale upo­mienka sa ani vôbec nemusí uká­zať. Eyeb­link ťa najprv pozo­ruje po dobu 5 sekúnd a upo­mienka sa objaví len, ak nebolo zis­tené žmurk­nu­tie. Ak žmur­káš správne, nezob­razí sa vôbec.

eyeblink-controls-overview

foto: eyeblink.com

Hlav­ným dôvo­dom, prečo za počí­ta­čom málo žmur­káme je vysoký jas obra­zovky. Najmä vo večer­ných hodi­nách obra­zovka prí­liš svieti a to nám bráni správne žmur­kať. Eyeb­link využíva kameru pre zachy­te­nie oko­lia a meria množ­stvo svetla. Na základe výsled­kov auto­ma­ticky upraví jas obra­zovky.

Eyeb­link si môžeš stiah­nuť tu a na skú­šobnú dobu 14 dní ho máš zadarmo. Licen­cia na jeden rok stojí 5 eur (ak chceš, môžeš zapla­tiť aj vyš­šiu sumu) čo roz­hodne nie je veľa. Určite menej, akoby si nechal u očného :) A ešte tým pod­po­ríš aj niečo slo­ven­ské. Tak nevá­haj, oči si treba chrá­niť.

Extreme close-up of a young woman wearing eyeglasses --- Image by © Royalty-Free/Corbis

foto: chronicpainblog.com

zdroj: blinkingmatters.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: plus.google.com

Pridať komentár (0)