Pre Slo­váka sen, pre zamest­nan­cov star­tupu Base­camp pri­ro­dzené pra­covné výhody

Peter Lastovecký / 26. januára 2016 / Tools a produktivita

U nás na Slo­ven­sku sa zamest­na­nec pokladá za šťast­ného, ak má štá­tom uzá­ko­nené bene­fity ako sú: stravné lís­tky, dovo­lenka, vodu na pitie či pre­pla­tené nad­časy a k tomu slušný plat. Samoz­rejme, líši sa to od odvet­via. Pomaly si ale našťas­tie zamest­ná­va­te­lia začí­najú vší­mať, že ak si chcú udr­žať tých naj­lep­ších, musia im poskyt­núť niečo viac.

Mnohé veľké spo­loč­nosti na Slo­ven­sku by sme mohli pova­žo­vať za extra štedré, no v porov­naní s Base­cam­pom zaos­tá­vajú.

Platy medzi top 5%. Každý rok moni­to­rujú platy zamest­nan­cov oko­li­tých firiem a sna­žia sa byť medzi najš­ted­rej­šími. Do úvahy sa berie samoz­rejme kon­krétna pozí­cia a odborné skú­se­nosti pra­cov­níka.

Štvor­dňové pra­covné týždne počas leta. Od 1. Mája do 31 Augusta pra­cujú od pon­delka do štvr­tka bež­ných 8 hodín, teda nie 40 týž­denne ale len 32 hodín. Čisto nový zamest­nanci si to samoz­rejme musia zaslú­žiť u ich vedú­cich. Zákaz­nícka pod­pora musí bežať stále, teda pra­cuje sa na zmeny, aby vedeli rie­šiť prob­lémy 24/7.

Jason Fried CEO Basecamp

Jason Fried, CEO Base­camp

100$ mesačne na fit­nes cen­trum. Nie je prob­lém pre­pla­tiť túto sumu aj na iné akti­vity, či už je to yoga, cross-fit alebo vodné pólo. Dôle­žité je, aby ťa to udr­žia­valo v dob­rej fyzic­kej kon­dí­cii. Ak ale nemáš rád sku­pi­nové akti­vity, môžeš si za tie peniaze kúpiť nové bežecké topánky.

Pod­pora domá­cich far­má­rov. Všetci vieme že takz­vané BIO potra­viny sú naj­lep­šie, v Base­campe ti ich zabez­pe­čia, aby si ich mal vždy po ruke pre teba a tvoju rodinu.

Mesačná dovo­lenka. Samoz­rejme nie vždy, ale raz za tri roky si vieš pove­dať že potre­bu­ješ poriadny reset a mesiac ťa nebude nikto otra­vo­vať.

100$ mesačne na masáže. Toľko môžeš minúť na takúto tera­piu podľa svojho výberu. Mys­lím však, že happy endings sa do toho nepo­čí­tajú.

Firemné masáže pre každého

1000$ ročne na roz­ší­re­nie vzde­la­nia. Ak sa zau­jí­maš o dopl­ňu­júce vzde­lá­va­nie alebo vše­možné kurzy, táto čias­tka určite nie je zaned­ba­teľná. Nie­ktorí to využijú na zruč­nosti týka­júce sa priamo práce, iní sa naučia hrať na hudobný nástroj, či hrať golf.

Zdra­votná sta­rost­li­vosť. Viem že v Ame­rike to fun­guje tro­cha inak ako u nás, ale pre­plá­ca­nie 75% z pré­mi­ovej sta­rost­li­vosti musí byť určite veľká pomoc.

Har­dware a Soft­vér zadarmo. Čokoľ­vek by ti uľah­čilo prácu, či už železo alebo nejaký prog­ram, máš to u nich bez kla­de­nia zby­toč­ných otá­zok.

100$ na pra­covné pries­tory. V prí­pade, že majú zamest­nanca pra­cu­jú­ceho z ďaleka, pris­pie­vajú mu na miesto napr. v co-wor­kingu.

1000$ ročne na cha­ritu. Ak daru­ješ istú sumu na cha­ritu, Base­camp im daruje rov­naké množ­stvo. Cha­ri­ta­tívne orga­ni­zá­cie však musia spĺňať isté akre­di­tá­cie.

Skvelá atmosféra

Výdavky bez otá­zok. Každý zamest­na­nec dostane vlastnú kre­ditnú kartu, na ktorú si bude môcť účto­vať výdavky spo­jené s prá­cou. Naprí­klad ces­to­va­nie, soft­vér alebo spot­rebný mate­riál do kan­ce­lá­rie. Neexis­tuje aby sa to u nás nezne­užilo.

Práz­dniny a dovo­lenky. Štan­dardne ti poskytnú tri týždne pla­te­nej dovo­lenky, ďal­šie dni osob­ného voľna a ešte nejaké na štátne sviatky. S tým že u nich pra­cujú ľudia z rôz­nych kútov sveta, tak je ľahké to zjed­no­tiť. Teda ak potre­bu­ješ voľno na svia­tok SNP, stačí len pove­dať.

Via­nočný dar­ček. Kon­com kaž­dého roka každý zamest­na­nec dostane ďakovný dar­ček. Tí, ktorí sú u nich krat­šie ako jeden rok dostali napo­sledy noc v hoteli vo svo­jom rod­nom meste. Ostatní naprí­klad pre­pla­tený výlet do jed­ného zo 16tich neza­bud­nu­teľ­ných miest po celom svete. Každý rok je to niečo iné, teda o prek­va­pe­nie nie je núdza.

Aj keď toto nie je až taký bene­fit, v Base­campe pod­po­rujú 40 hodi­nové pra­covné týždne. Vo svete, kde často chcú zamest­ná­va­te­lia aby sa pra­co­vali 60 a viac hodín plus víkendy u nich nechcú takto zaťa­žo­vať zamest­nan­cov. Ak ale nastane nejaká kríza, prie­merne raz za rok môžu vyža­do­vať nad­časy, ale rad­šej sú, ak si pospíš riad­nych 8 hodín.

Jason Fried

Zdroj: signalvnoise.com

Pridať komentár (0)