Slo­ven­ka zme­ni­la počmá­ra­nú ste­nu na ume­lec­ké die­lo

Katarína Kereskéniová / 13. apríla 2016 / Zaujímavosti

Graf­fi­ti sú tak­mer vša­de, kde sa pozrie­me. Na sta­rých aj nových budo­vách, na zástav­kách, múroch, ste­nách, stĺpoch a v nepo­sled­nom rade i na his­to­ric­kých a kul­túr­nych pamiat­kách. Ten­to typ ume­nia a vyjad­re­nia je spo­loč­nos­ťou pova­žo­va­ný za van­da­liz­mus. Počmá­ra­ná ste­na nela­ho­dí žiad­nej budo­ve.

Mla­dá slo­ven­ská umel­ky­ňa, zná­ma pod pre­zýv­kou LiLi En, zme­ni­la ška­re­dú ste­nu na ume­lec­ké die­lo. A pore­kad­lo, klin sa kli­nom vybí­ja, tu pla­tí hneď nie­koľ­ko­ná­sob­ne. Gra­fit­mi zni­če­nú ste­nu pre­me­ni­la na pozo­ru­hod­né graf­fi­ti-ume­nie. Loka­li­ta: Bra­ti­sla­va — Petr­žal­ka

168M2pcOSeSYRj
Jcc0ywtVsR3kyuYiSkyikXdMJydithshogI0eeNt7F

Zdroj: Vedelisteze.sk, LiliEn­Re­pro­dukt, zdroj foto­gra­fií: facebook.com/LiliEnReprodukt

Pridať komentár (0)