Slo­venka zme­nila počmá­ranú stenu na ume­lecké dielo

Katarína Kereskéniová / 13. apríla 2016 / Zaujímavosti

Graf­fiti sú tak­mer všade, kde sa pozrieme. Na sta­rých aj nových budo­vách, na zástav­kách, múroch, ste­nách, stĺpoch a v nepo­sled­nom rade i na his­to­ric­kých a kul­túr­nych pamiat­kách. Tento typ ume­nia a vyjad­re­nia je spo­loč­nos­ťou pova­žo­vaný za van­da­liz­mus. Počmá­raná stena nela­hodí žiad­nej budove.

Mladá slo­ven­ská umel­kyňa, známa pod pre­zýv­kou LiLi En, zme­nila ška­redú stenu na ume­lecké dielo. A pore­kadlo, klin sa kli­nom vybíja, tu platí hneď nie­koľ­ko­ná­sobne. Gra­fitmi zni­čenú stenu pre­me­nila na pozo­ru­hodné graf­fiti-ume­nie. Loka­lita: Bra­ti­slava — Petr­žalka

168M2pcOSeSYRj
Jcc0ywtVsR3kyuYiSkyikXdMJydithshogI0eeNt7F

Zdroj: Vedelisteze.sk, LiliEn­Re­pro­dukt, zdroj foto­gra­fií: facebook.com/LiliEnReprodukt

Pridať komentár (0)