Slo­ven­ská apli­ká­cia Live­cha­too ponúka ide­álnu pod­poru pre­daja na vašom webe

Michal Sorkovský / 25. februára 2015 / Startupy

Vďaka Live­cha­too sa dosta­nete do pria­meho kon­taktu s náv­štev­níkmi vašej webo­vej stránky. Komu­ni­kujte s nimi, poraďte im, odpo­ručte im vaše služby či pro­dukty a spravte z nich zákaz­ní­kov! Všetky tieto mož­nosti vám ponúka Live­cha­too — slo­ven­ská apli­ká­cia pre online zákaz­nícku pod­poru.

Pro­jekt Live­cha­too bol spus­tený v roku 2011 s cie­ľom zlep­šiť online komu­ni­ká­ciu medzi webo­vou strán­kou a jej náv­štev­ní­kom. Tvor­com pro­jektu je slo­ven­ská spo­loč­nosť noli­mit|DEVE­LO­PERS z Pre­šova. Live­cha­too je šikovný nástroj pre online zákaz­nícku pod­poru, ktorý umož­ňuje vlast­ní­kovi / sup­por­ťá­kovi komu­ni­ko­vať s náv­štev­ní­kom webo­vej stránky.

Online komu­ni­ká­cia, naprí­klad s náv­štev­níkmi vášho e-shopu, vám môže pomôcť pri zís­ka­vaní nových objed­ná­vok na vaše pro­dukty. Tak­tiež môžete jed­no­du­cho vysvet­liť zákaz­ní­kovi potreb­nosť ďal­ších pro­duk­tov a tak zväč­šiť objem jeho nákupu. Ďal­šou dôle­ži­tou výho­dou, ktorú vášmu webu Live­cha­too poskytne je zvý­še­nie dôve­ry­hod­nosti. Je jasné, že sa náv­štev­ník cíti pohodl­nej­šie, keď sa mu pro­stred­níc­tvom live chatu ochotne pri­ho­vára ope­rá­tor s cie­ľom objas­niť a pomôcť. 

Live­cha­too fun­guje bez aké­ho­koľ­vek sťa­ho­va­nia a inšta­lá­cie. Apli­ká­cia umož­ňuje pozrieť si zoznam náv­štev­ní­kov vášho webu v reál­nom čase a jed­not­livo kaž­dého z nich oslo­viť. S kaž­dým zákaz­ní­kom môžete samoz­rejme viesť samos­tatnú komu­ni­ká­ciu v tom istom čase, takže ich zba­víte čaka­nia, kto­rému by sa v prí­pade inej info linky nevyhli. Okrem toho máte ako ope­rá­tor mož­nosť využiť via­cero uži­toč­ných nástro­jov, ako naprí­klad využí­va­nie vopred vypra­co­va­ných odpo­vedí na často kla­dené otázky, ktoré vám uľah­čia komu­ni­ká­ciu s náv­štev­ní­kom. A v prí­pade, že vás náv­štev­ník nezas­ti­hol online je tu mož­nosť zane­cha­nia off­line správy, na ktorú mu odpo­viete neskôr.

Apli­ká­cia vám tiež umož­ňuje upra­viť si okno live chatu podľa vašich pred­stáv, tak aby sa zho­do­valo s imi­džom, akým sa váš web/firma pre­zen­tuje. Live­cha­too posky­tuje aj mož­nosť náv­štev­ní­kovi ohod­no­tiť live chat a to ako mu online kon­ver­zá­cia pomohla. Apli­ká­cia je momen­tálne dostupná v 17 jazy­koch vrá­tane slo­ven­činy, češ­tiny, ruš­tiny či anglič­tiny a má za sebou úspech v podobe špe­ciál­neho oce­ne­nia poroty v rámci súťaže Busi­ness Wall of Fame zastre­še­nou sku­pi­nou Deuts­che Tele­kom.

zdroj: livechatoo.com

Pridať komentár (0)