Slovenská appka BeeSafe sa postará o tvoju bezpečnosť!

Ráchel Matušková / 28. júla 2015 / Biznis

Slo­ven­ská appka Be­e­Safe, ktorá vznikla cel­kom na­rýchlo, už pre­šla kus cesty a dnes stráži bez­peč­nosť ľudí nie len na Slo­ven­sku. Be­e­Safe je bez­peč­nostná appka, ktorá sle­duje pra­vi­delnú ak­ti­vitu po­u­ží­va­teľa a au­to­ma­ticky vy­hod­notí, keď sa na­chá­dza v ne­bez­peč­nej si­tu­ácii.

 

Ná­pad, ktorý vzni­kol po­čas sto­po­va­nia te­e­na­gera sa opäť pri­hlá­sil k ži­votu pred Star­tup We­e­kend Ži­lina 2013 a te­raz za­kot­vil v The Spot.

 

Be­e­Safe, slo­ven­ská appka, ktorá si dáva za cieľ zvy­šo­va­nie bez­peč­nosti svo­jich po­u­ží­va­te­ľov. Appka pra­cuje na zá­klade opa­ko­va­nej ak­ti­vity po­u­ží­va­teľa, čím sle­duje jeho re­ak­cie a ana­ly­zuje, či sa na­chá­dza v bež­nej, po­koj­nej si­tu­ácii alebo sa okolo neho deje niečo ne­zvy­čajné, čo ho vy­stra­šilo alebo sa cíti ohro­zený. Be­e­Safe nechce len zvy­šo­vať po­cit bez­peč­nosti, ako to ro­bia po­dobné appky, ale chce re­álne zvý­šiť bez­peč­nosť svo­jich po­u­ží­va­te­ľov. Be­e­Safe pra­cuje s myš­lien­kou vzá­jom­nej po­moci ľudí, kto­rých appka kon­tak­tuje v prí­pade, ak je nie­kto z ich ka­ma­rá­tov v ohro­zení. K tomu ešte pri­dáva aj miestnu po­lí­ciu či iné se­cu­rity služby.

V star­tu­po­vej ko­mu­nite sú už dobre známe pre­zen­tá­cie Be­e­Safe. Appka pra­cuje so stra­chom, ktorý pre­ží­vajú po­u­ží­va­te­lia, keď sa cí­tia ohro­zení. A tak to chlapci zo­brali z dru­hého konca a ich pit­che pre­ky­pujú hu­mo­rom a po­zi­tív­nou emó­ciou, ktorá sa vy­plaví pri zá­chrane ohro­ze­ného.

 

Viac o Be­e­Safe, o mi­nu­losti, ale aj bu­dúc­nosti sa do­zviete v roz­ho­vore so za­kla­da­teľmi Mi­cha­lom Ká­če­ri­kom a Pet­rom Stra­žov­com.

 

 

Aký prí­beh stojí za ap­li­ká­ciou Be­e­Safe?

Mi­chal: Pri­bližne pred 15 rokmi som sto­po­val. Keďže som ne­poz­nal šo­féra, tak ako je­diné rie­še­nie mo­jej bez­peč­nosti som vy­užil sms, ktorú som po­slal ka­mo­šovi. Na­pí­sal som ŠPZ auta a kam idem, a že ak sa ne­oz­vem do pol ho­diny, nech za­čne niečo rie­šiť. Celá táto si­tu­ácia mi tak­po­ve­diac utk­vela v pa­mäti, a keď sa blí­žil Star­tup We­e­kend Ži­lina, na­vrhol som Pe­ťovi, či tento ná­pad ne­pre­me­níme na ap­li­ká­ciu. Na­ko­niec sme sa roz­hodli, že ideme do toho a od vtedy na tom ma­káme s na­šim no­vým tí­mom.

 

Čo je pod­sta­tou appky Be­e­Safe?

Pe­ter: Be­e­Safe sa po­stará o Vašu bez­peč­nosť ces­tou do­mov. Prob­lé­mom je to, že keď už je nie­kto v ohro­zení, väč­ši­nou ne­stihne odo­slať správu o tom, čo sa deje. Tým pá­dom ap­li­ká­cie, ktoré sú na­sta­vené tak, že po­sky­tujú zo­znam kon­tak­tov, kto­rým vieš po­slať správu stla­če­ním tla­čidla alebo ne­ja­kou ak­ciou sú po­malé a v krí­zo­vej si­tu­ácií ne­budú fun­go­vať. Naša ap­li­ká­cia mo­ni­to­ruje čo uží­va­teľ robí alebo ne­robí, ro­zo­zná čo sa deje a v prí­pade ne­bez­pe­čen­stva, pri­volá po­moc.

 

Na akom prin­cípe fun­guje ap­li­ká­cia?

Pe­ter: Ap­li­ká­cia fun­guje na po­dob­nom prin­cípe ako keď ruš­ňo­vo­dič vo vlaku musí pra­vi­delne stlá­čať tla­čidlo, aby po­tvr­dil, že je pri ve­domí. Alebo na­prí­klad aj ako au­to­ma­tické sle­do­va­nie vo­di­čov v mo­der­ných au­tách pri pre­ven­cii proti mik­ros­pánku. Ap­li­ká­cia po­ža­duje od uží­va­teľa pra­vi­delnú ak­ti­vitu . Ak­tu­álne vy­uží­vame ak­ti­vitu na te­le­fóne. Na An­dro­ide je možné vy­uží­vať aj tla­čidlá hla­si­tosti alebo tla­čidlá na slú­chad­lách, či po­tra­se­nie te­le­fó­nom. Pra­cu­jeme aj na in­teg­rá­cií blu­e­to­oth za­ria­dení, ktoré budú slú­žiť na mo­ni­to­ro­va­nie ak­ti­vity. Na­prí­klad prs­tene alebo prí­vesky, ktoré do­ty­kom za­zna­me­ná­vajú ak­ti­vitu.

 

Nech­ceme to však za­lo­žiť na­prí­klad na sle­do­vaní tepu. Lep­šie rie­še­nie vi­díme v mo­ni­to­ro­vaní chô­dze a jej rých­losti. Keď sa náhle zvýši rých­losť chô­dze, ap­li­ká­cia ne­spustí hneď alarm, ale sa za­čne sprá­vať inak. Pod­sta­tou je, aby ap­li­ká­cia ro­zo­znala stav ohro­ze­nia sama a hlavne, aby pri­vo­la­nie po­moci ne­bolo na po­u­ží­va­te­ľovi. Celý tento pro­ces by mala v prí­pade ne­bez­pe­čen­stva zvlád­nuť appka sama. Po­tom sú tu rôzne do­pl­n­kové vlast­nosti, ako na­prí­klad, za­sla­nie na­hrávky a mapy kade po­u­ží­va­teľ išiel. Appka kon­tak­tuje iba ľudí, ktorí sú v da­nom meste a ne­ot­ra­vuje zby­točne ľudí, ktorí sú mimo do­sahu. Keď in­for­má­cie po­siela na po­lí­ciu, tak za­volá späť po­u­ží­va­te­ľovi cez au­to­ma­tickú službu, aby sme eli­mi­no­vali ná­hodne spus­tené alarmy.

 

„Tech­nic­kým zá­kla­dom je, že ap­li­ká­cia sama ro­zo­zná keď sa niečo deje a sama pri­volá po­moc, vtedy keď už to po­u­ží­va­teľ ne­môže uro­biť.“

 

  

Pre koho je ap­li­ká­cia ur­čená?

Pe­ter: Pre kaž­dého kto sa nie­kedy cíti v ohro­zení. Pr­vot­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú ženy od 18 do 25 ro­kov, pre­krý­va­júce sa so že­nami na in­ter­ná­toch. Pre­tože aj keď je to smutné, tak ná­si­lie na že­nách ne­us­tále ras­tie, nech je aká­koľ­vek mo­derná doba, stále sa to zhor­šuje. Preto vieme, že pros­triedky, ktoré sú ak­tu­álne na trhu, nie sú sto­per­centné a do­konca ne­fun­gujú ani na toľko, aby sa toto per­cento zni­žo­valo. Takže cie­ľovka je jasná. V dru­hom rade sa za­me­ria­va­nie na deti, ro­di­čov a mi­no­rity.

Mi­chal: Po­čas va­li­dá­cie trhu sme zis­tili, že naj­väčší zá­u­jem bol zo strany žien a mos­li­mov, me­dzi kto­rými bol voči os­tat­ným sku­pi­nám väčší od­skok. Mo­men­tálne je pre nás jed­no­duch­šie za­me­rať sa na ženy aj z hľa­diska mož­ných par­tne­rov na spo­lu­prácu.

 

Je appka re­álne po­u­ži­teľná?

Pe­ter: Áno je. Ak­tu­álne máme pri­bližne 700 stia­hnutí a 250 pri­hlá­sení do appky.

 

Z kto­rej kra­jiny máte za­tiaľ naj­viac stia­hnutí?

Pe­ter: Naj­viac stia­hnutí máme za­tiaľ zo Slo­ven­ska, vzhľa­dom na tom, že úvodný mar­ke­ting bol ro­bený cez sieť na­šich pria­te­ľov a ko­nek­sií. Po­tom na­sle­duje Ne­mecko a Fran­cúz­sko. Do­kopy máme stia­hnu­tia zo 68 kra­jín v prie­behu me­siaca od kedy je ap­li­ká­cie v Go­ogle Play. Zau­ji­máve vý­sledky sme za­zna­me­nali aj z Pa­kis­tanu a Ka­zachs­tanu.

 

Spo­mí­nali ste, že prvé kroky Be­e­Safe boli na Star­tup­We­e­kend Ži­lina. Čo bolo po­tom?

Mi­chal: Po Star­tup We­e­kend zo­stala väč­šina tímu spolu, pra­co­vali sme ďa­lej. Ne­bol to však full time a tak sa práca na­ťa­ho­vala skoro rok. Po­tom sme si s Pe­ťom po­ve­dali, že do toho ideme na plno. Do­stali sme sa do Bo­os­tra v Spote (CEED Tech), zväč­šili sme team a pra­co­vali sme na plno. Na full time fun­gu­jeme te­raz 4 me­siace.

Pe­ter: Prišli sme do stavu, keď sme si po­ve­dali, že buď do toho zain­ves­tu­jeme a pôj­deme na plno alebo to ne­cháme plá­vať.

 

Čo bolo za­tiaľ v pro­cese vý­voja najz­lo­ži­tej­šie?

Mi­chal: Na za­čiatku to bolo hľa­da­nie správ­nych ľudí a vy­tvo­re­nie kva­lit­ného tímu a po­tom sa­motná va­li­dá­cia. Tá bola sku­točne ná­ročná, keďže exis­tuje nie­koľko sku­pín, ktoré sme chceli va­li­do­vať a každá sku­pina sa správa inak, tre­balo si tak vší­mať rôzne veci.

Pe­ter: Veľmi zlo­žitá vec v prí­pade ap­li­ká­cií tohto druhu je ur­čiť, či pri­ná­šajú iba po­cit bez­peč­nosti alebo sku­točnú bez­peč­nosť. A túto otázku máme na stole od za­čiatku. Re­álne zvy­šu­jete bez­pe­čie? Aký máte backg­round, aby ste si do­vo­lili po­ve­dať, že zvy­šu­jete bez­peč­nosť po­u­ží­va­te­ľov? Ja mám za se­bou pár ro­kov spo­lu­práce s bez­peč­nost­nými služ­bami ako sú zá­chranka a ha­siči v Škan­di­ná­vii. Te­raz, po ne­ja­kom čase sa k to­muto chcem vrá­tiť. V týchto sku­pi­nách sú ľu­dia, ktorí re­álne ve­dia a môžu za­chrá­niť ži­vot. Ale me­dzi nimi a obe­ťami je ob­rov­ská prie­pasť, me­dzi­stu­peň, cez ktorý sa k nim musí do­stať in­for­má­cia o po­trebe ich po­moci.

Ak túto in­for­má­ciu do­stanú včas, tak po­môžu. Sa­moz­rejme ta­káto in­for­má­cia musí byť prav­divá, do­sta­točne pod­robná a opisná. To za­bez­pečí Be­e­Safe. Aby všetci, ktorí re­álne ve­dia po­môcť, do­stali ta­kúto in­for­má­ciu v čo naj­šir­šej mož­nej miere.

 

 

Na dru­hej strane čo bolo naj­zá­bav­nej­šie?

Pe­ter: Cel­kovo práca v na­šom tíme je veľmi zá­bavná. My sa sna­žíme pra­co­vať aj pre­zen­to­vať od­ľah­če­nou for­mou. Na jed­nej strane pra­cu­jeme s veľmi ne­ga­tív­nym po­ci­tom, stra­chom. Na dru­hej strane je však veľmi po­zi­tívny po­cit úľavy pri zá­chrane. Po­zi­tívnu emó­ciu a zá­bavu pre­ží­vame v tíme kadý deň a vkla­dáme ju aj do na­šich pre­zen­tá­cií, na­prí­klad aj pred in­ves­tormi. Zá­bavné sú pre nás všetky eventy, na kto­rých sa pre­zen­tu­jeme. Ži­jeme pra­vým star­tu­po­vým ži­vo­tom.

Mi­chal: Všetky úspe­chy, ktoré s app­kou do­siah­neme sú su­per, osla­vu­jeme ich a te­šíme sa spolu.

 

Cha­lani pred­stavte v krát­kosti tím Be­e­Safe, pro­sím.

Pe­ter: My dvaja sme za­kla­da­te­lia. Po­tom máme troch prog­ra­má­to­rov. Oli­ver s nami za­čí­nal a te­raz fun­guje ako ex­terný ad­vi­sor. Mi­chal od za­čiatku prog­ra­mo­val mo­bilnú ap­li­ká­ciu. Adam po­kra­čuje v tom, čo za­čal Oli­ver. Mar­ke­tin­gová špe­cia­lis­tka Zuzka a gra­fik Maťo sa sta­rajú o vi­zu­álnu a mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu. Ex­terný prog­ra­má­tor pre ap­li­ká­ciu iOS je Peťo. Nad všet­kými bdie a stráži ich prog­res pro­duk­tová ma­na­žérka Ni­kita.

 

V akej fáze vý­voja sa appka na­chá­dza?

Mi­chal: Ap­li­ká­cia je už za úrov­ňou pro­to­typu. Ak­tu­álne sme vo fáze hľa­da­nia pro­duct mart­ket fit, takže už sa dá re­álne po­u­ží­vať. Core fun­kcie fun­gujú, ale appka má ešte ne­jakú cestu pred se­bou, po­kiaľ do nej im­ple­men­tu­jeme všetko, čo máme. To by sme chceli mať v prie­behu tre­tieho kvar­tálu ho­tové. Appka pre An­droid je pri­bližne už me­siac do­stupná v Play Store a v čo­skoro bude appka do­stupná aj pre iOS.

 

Čo čaká Be­e­Safe v najb­liž­šom ob­dobí?

Mi­chal: Pra­cu­jeme na do­pl­n­ko­vých fun­kciách, ako na­prí­klad upo­zor­ne­nia, že sa po­u­ží­va­teľ na­chá­dza v ne­bez­peč­nej zóne alebo mimo ním na­sta­ve­nej zóny.

Pe­ter: Mimo ta­kýchto tech­nic­kých vecí rie­šime dve zá­kladné veci tý­ka­júce sa biz­nisu. Pr­vou je, že ak­tívne fun­drai­su­jeme, sna­žíme sa zís­kať kom­bi­ná­ciu ka­pi­tá­lo­vého a stra­te­gic­kého in­ves­tora. Na jed­nej strane pe­niaze sú dô­le­žité, keďže vý­voj máme na­plá­no­vaný ešte na nie­koľko me­sia­cov a kon­ti­nu­álne bude po­kra­čo­vať ďa­lej. No na dru­hej strane si uve­do­mu­jeme nut­nosť stra­te­gic­kého par­tnera, ktorý do pro­cesu vchá­dza s dvoma as­pektmi. Jed­nak to môže byť stra­te­gický par­tner, ktorý má rov­nakú cie­ľovku. Tento par­tner ne­musí do pro­jektu vstu­po­vať ani ka­pi­tá­lovo, ho­vo­ríme tu o spo­lu­práci.

Ak­tu­álne sme oslo­vili nie­koľko koz­me­tic­kých fi­riem s po­nu­kou kam­pane na európ­ske úrovni: Si krásna, buď aj v bez­pečí. Na dru­hej strane hľa­dáme par­tne­rov, ktorí sa tiež ve­nujú bez­peč­nosti. Či na úrovni ap­li­kač­nej alebo na úrovni iných spo­lu­prác. Chceli by sme sa po­su­núť z úrovne, kedy je­den po­u­ží­va­teľ po­máha dru­hému a zís­kať par­tnera, ktorý sa stará o bez­peč­nosť na vyš­šej úrovni, prí­kla­dom je mest­ská po­lí­cia.

 

 

Máte už te­raz za se­bou ne­ja­kého in­ves­tora?

Mi­chal: Za­čí­nali sme s vlast­nými fi­nan­ciami. Po­tom sme zís­kali pod­poru zo strany Bo­os­tra v rámci CEED Tech.

 

Cha­lani a čo ho­vo­ríte na slo­ven­ský star­tu­pový eko­sys­tém?

Pe­ter: Obaja sme men­to­ro­vali na Pi­one­erse a vi­deli sme star­tupy zo šir­šieho geo­gra­fic­kého zá­ze­mia. Mám po­cit, že na Slo­ven­sku je málo tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov. Rie­šia sa soft­véry a rôzne pro­jekty, ale chýba viac tech­no­ló­gií a ro­bo­tiky. Ur­čite je veľa od­bor­ní­kov, ktorí doma v diel­ničke niečo maj­strujú a skú­šajú, ale na­ko­niec to ne­vy­tiahnu na svetlo sveta. Pri­tom to môže mať veľký po­ten­ciál v spo­jení s in­ves­tormi alebo nie­kým, kto vie nájsť správne sy­ner­gie. Ne­viem či to je o hanb­li­vosti, ale mám po­cit, že v za­hra­ničí je oveľa viac ta­kýchto star­tu­pov.

Mi­chal: Slo­ven­ský star­tu­pový eko­sys­tém sa za po­sledné roky po­hol veľmi vpred. Je tu veľa ini­cia­tív, ktoré ro­bia pros­pešnú prácu pre eko­sys­tém. Veľmi by ma te­šilo, keby tieto ini­cia­tívy na­vzá­jom aj viac spo­lu­pra­co­vali. Spoz­nal som veľa ši­kov­ných a sna­ži­vých ľudí, ktorí dú­fam skôr či ne­skôr uspejú! :)

 

Ve­rím, že ak bude Be­e­Safe po­kra­čo­vať v na­sto­le­nom tempe, bude sa cha­la­nom da­riť stále viac. Vy­chy­tajú prí­padné mu­chy, na­plno zre­a­li­zujú plá­no­vané fe­a­tury, vy­mys­lia ešte niečo nové a appka ur­čite pris­peje k ochrane. Mož­nože aj k zá­chrane ľudí kde­koľ­vek na svete.

 

Kon­tak­tuj šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za tento člá­nok: lu­kas.gas­pa­[email protected]­ti­tup.sk

Foto: Pat­rí­cia Ma­ti­ová

Pridať komentár (0)