Slo­ven­ská appka Bee­Safe sa postará o tvoju bez­peč­nosť!

Ráchel Matušková / 28. júl 2015 / Business

Slo­ven­ská appka Bee­Safe, ktorá vznikla cel­kom narýchlo, už pre­šla kus cesty a dnes stráži bez­peč­nosť ľudí nie len na Slo­ven­sku. Bee­Safe je bez­peč­nostná appka, ktorá sle­duje pra­vi­delnú akti­vitu pou­ží­va­teľa a auto­ma­ticky vyhod­notí, keď sa nachá­dza v nebez­peč­nej situ­ácii.

Nápad, ktorý vzni­kol počas sto­po­va­nia tee­na­gera sa opäť pri­hlá­sil k životu pred Star­tup Wee­kend Žilina 2013 a teraz zakot­vil v The Spot.

Bee­Safe, slo­ven­ská appka, ktorá si dáva za cieľ zvy­šo­va­nie bez­peč­nosti svo­jich pou­ží­va­te­ľov. Appka pra­cuje na základe opa­ko­va­nej akti­vity pou­ží­va­teľa, čím sle­duje jeho reak­cie a ana­ly­zuje, či sa nachá­dza v bež­nej, pokoj­nej situ­ácii alebo sa okolo neho deje niečo nezvy­čajné, čo ho vystra­šilo alebo sa cíti ohro­zený. Bee­Safe nechce len zvy­šo­vať pocit bez­peč­nosti, ako to robia podobné appky, ale chce reálne zvý­šiť bez­peč­nosť svo­jich pou­ží­va­te­ľov. Bee­Safe pra­cuje s myš­lien­kou vzá­jom­nej pomoci ľudí, kto­rých appka kon­tak­tuje v prí­pade, ak je nie­kto z ich kama­rá­tov v ohro­zení. K tomu ešte pri­dáva aj miestnu polí­ciu či iné secu­rity služby.

V star­tu­po­vej komu­nite sú už dobre známe pre­zen­tá­cie Bee­Safe. Appka pra­cuje so stra­chom, ktorý pre­ží­vajú pou­ží­va­te­lia, keď sa cítia ohro­zení. A tak to chlapci zobrali z dru­hého konca a ich pit­che pre­ky­pujú humo­rom a pozi­tív­nou emó­ciou, ktorá sa vyplaví pri záchrane ohro­ze­ného.

Viac o Bee­Safe, o minu­losti, ale aj budúc­nosti sa dozviete v roz­ho­vore so zakla­da­teľmi Micha­lom Káče­ri­kom a Pet­rom Stra­žov­com.

Aký prí­beh stojí za apli­ká­ciou Bee­Safe?

Michal: Pri­bližne pred 15 rokmi som sto­po­val. Keďže som nepoz­nal šoféra, tak ako jediné rie­še­nie mojej bez­peč­nosti som využil sms, ktorú som poslal kamo­šovi. Napí­sal som ŠPZ auta a kam idem, a že ak sa neoz­vem do pol hodiny, nech začne niečo rie­šiť. Celá táto situ­ácia mi tak­po­ve­diac utk­vela v pamäti, a keď sa blí­žil Star­tup Wee­kend Žilina, navrhol som Peťovi, či tento nápad nepre­me­níme na apli­ká­ciu. Nako­niec sme sa roz­hodli, že ideme do toho a od vtedy na tom makáme s našim novým tímom.

Čo je pod­sta­tou appky Bee­Safe?

Peter: Bee­Safe sa postará o Vašu bez­peč­nosť ces­tou domov. Prob­lé­mom je to, že keď už je nie­kto v ohro­zení, väč­ši­nou nestihne odo­slať správu o tom, čo sa deje. Tým pádom apli­ká­cie, ktoré sú nasta­vené tak, že posky­tujú zoznam kon­tak­tov, kto­rým vieš poslať správu stla­če­ním tla­čidla alebo neja­kou akciou sú pomalé a v krí­zo­vej situ­ácií nebudú fun­go­vať. Naša apli­ká­cia moni­to­ruje čo uží­va­teľ robí alebo nerobí, rozo­zná čo sa deje a v prí­pade nebez­pe­čen­stva, pri­volá pomoc.

Na akom prin­cípe fun­guje apli­ká­cia?

Peter: Apli­ká­cia fun­guje na podob­nom prin­cípe ako keď ruš­ňo­vo­dič vo vlaku musí pra­vi­delne stlá­čať tla­čidlo, aby potvr­dil, že je pri vedomí. Alebo naprí­klad aj ako auto­ma­tické sle­do­va­nie vodi­čov v moder­ných autách pri pre­ven­cii proti mik­ros­pánku. Apli­ká­cia poža­duje od uží­va­teľa pra­vi­delnú akti­vitu . Aktu­álne využí­vame akti­vitu na tele­fóne. Na Andro­ide je možné využí­vať aj tla­čidlá hla­si­tosti alebo tla­čidlá na slú­chad­lách, či potra­se­nie tele­fó­nom. Pra­cu­jeme aj na integ­rá­cií blu­e­to­oth zaria­dení, ktoré budú slú­žiť na moni­to­ro­va­nie akti­vity. Naprí­klad prs­tene alebo prí­vesky, ktoré doty­kom zazna­me­ná­vajú akti­vitu.

Nech­ceme to však zalo­žiť naprí­klad na sle­do­vaní tepu. Lep­šie rie­še­nie vidíme v moni­to­ro­vaní chô­dze a jej rých­losti. Keď sa náhle zvýši rých­losť chô­dze, apli­ká­cia nespustí hneď alarm, ale sa začne sprá­vať inak. Pod­sta­tou je, aby apli­ká­cia rozo­znala stav ohro­ze­nia sama a hlavne, aby pri­vo­la­nie pomoci nebolo na pou­ží­va­te­ľovi. Celý tento pro­ces by mala v prí­pade nebez­pe­čen­stva zvlád­nuť appka sama. Potom sú tu rôzne dopl­n­kové vlast­nosti, ako naprí­klad, zasla­nie nahrávky a mapy kade pou­ží­va­teľ išiel. Appka kon­tak­tuje iba ľudí, ktorí sú v danom meste a neot­ra­vuje zby­točne ľudí, ktorí sú mimo dosahu. Keď infor­má­cie posiela na polí­ciu, tak zavolá späť pou­ží­va­te­ľovi cez auto­ma­tickú službu, aby sme eli­mi­no­vali náhodne spus­tené alarmy.

Tech­nic­kým zákla­dom je, že apli­ká­cia sama rozo­zná keď sa niečo deje a sama pri­volá pomoc, vtedy keď už to pou­ží­va­teľ nemôže uro­biť.”

Pre koho je apli­ká­cia určená?

Peter: Pre kaž­dého kto sa nie­kedy cíti v ohro­zení. Prvot­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú ženy od 18 do 25 rokov, pre­krý­va­júce sa so ženami na inter­ná­toch. Pre­tože aj keď je to smutné, tak nási­lie na ženách neus­tále ras­tie, nech je aká­koľ­vek moderná doba, stále sa to zhor­šuje. Preto vieme, že pros­triedky, ktoré sú aktu­álne na trhu, nie sú sto­per­centné a dokonca nefun­gujú ani na toľko, aby sa toto per­cento zni­žo­valo. Takže cie­ľovka je jasná. V dru­hom rade sa zame­ria­va­nie na deti, rodi­čov a mino­rity.

Michal: Počas vali­dá­cie trhu sme zis­tili, že naj­väčší záu­jem bol zo strany žien a mos­li­mov, medzi kto­rými bol voči ostat­ným sku­pi­nám väčší odskok. Momen­tálne je pre nás jed­no­duch­šie zame­rať sa na ženy aj z hľa­diska mož­ných par­tne­rov na spo­lu­prácu.

Je appka reálne pou­ži­teľná?

Peter: Áno je. Aktu­álne máme pri­bližne 700 stia­hnutí a 250 pri­hlá­sení do appky.

Z kto­rej kra­jiny máte zatiaľ naj­viac stia­hnutí?

Peter: Naj­viac stia­hnutí máme zatiaľ zo Slo­ven­ska, vzhľa­dom na tom, že úvodný mar­ke­ting bol robený cez sieť našich pria­te­ľov a konek­sií. Potom nasle­duje Nemecko a Fran­cúz­sko. Dokopy máme stia­hnu­tia zo 68 kra­jín v prie­behu mesiaca od kedy je apli­ká­cie v Google Play. Zau­ji­máve výsledky sme zazna­me­nali aj z Pakis­tanu a Kazachs­tanu.

Spo­mí­nali ste, že prvé kroky Bee­Safe boli na Star­tup­We­e­kend Žilina. Čo bolo potom?

Michal: Po Star­tup Wee­kend zostala väč­šina tímu spolu, pra­co­vali sme ďalej. Nebol to však full time a tak sa práca naťa­ho­vala skoro rok. Potom sme si s Peťom pove­dali, že do toho ideme na plno. Dostali sme sa do Boos­tra v Spote (CEED Tech), zväč­šili sme team a pra­co­vali sme na plno. Na full time fun­gu­jeme teraz 4 mesiace.

Peter: Prišli sme do stavu, keď sme si pove­dali, že buď do toho zain­ves­tu­jeme a pôj­deme na plno alebo to necháme plá­vať.

Čo bolo zatiaľ v pro­cese vývoja najz­lo­ži­tej­šie?

Michal: Na začiatku to bolo hľa­da­nie správ­nych ľudí a vytvo­re­nie kva­lit­ného tímu a potom samotná vali­dá­cia. Tá bola sku­točne náročná, keďže exis­tuje nie­koľko sku­pín, ktoré sme chceli vali­do­vať a každá sku­pina sa správa inak, tre­balo si tak vší­mať rôzne veci.

Peter: Veľmi zlo­žitá vec v prí­pade apli­ká­cií tohto druhu je určiť, či pri­ná­šajú iba pocit bez­peč­nosti alebo sku­točnú bez­peč­nosť. A túto otázku máme na stole od začiatku. Reálne zvy­šu­jete bez­pe­čie? Aký máte backg­round, aby ste si dovo­lili pove­dať, že zvy­šu­jete bez­peč­nosť pou­ží­va­te­ľov? Ja mám za sebou pár rokov spo­lu­práce s bez­peč­nost­nými služ­bami ako sú záchranka a hasiči v Škan­di­ná­vii. Teraz, po neja­kom čase sa k tomuto chcem vrá­tiť. V týchto sku­pi­nách sú ľudia, ktorí reálne vedia a môžu zachrá­niť život. Ale medzi nimi a obe­ťami je obrov­ská prie­pasť, medzi­stu­peň, cez ktorý sa k nim musí dostať infor­má­cia o potrebe ich pomoci.

Ak túto infor­má­ciu dostanú včas, tak pomôžu. Samoz­rejme takáto infor­má­cia musí byť prav­divá, dosta­točne pod­robná a opisná. To zabez­pečí Bee­Safe. Aby všetci, ktorí reálne vedia pomôcť, dostali takúto infor­má­ciu v čo naj­šir­šej mož­nej miere.

Na dru­hej strane čo bolo naj­zá­bav­nej­šie?

Peter: Cel­kovo práca v našom tíme je veľmi zábavná. My sa sna­žíme pra­co­vať aj pre­zen­to­vať odľah­če­nou for­mou. Na jed­nej strane pra­cu­jeme s veľmi nega­tív­nym poci­tom, stra­chom. Na dru­hej strane je však veľmi pozi­tívny pocit úľavy pri záchrane. Pozi­tívnu emó­ciu a zábavu pre­ží­vame v tíme kadý deň a vkla­dáme ju aj do našich pre­zen­tá­cií, naprí­klad aj pred inves­tormi. Zábavné sú pre nás všetky eventy, na kto­rých sa pre­zen­tu­jeme. Žijeme pra­vým star­tu­po­vým živo­tom.

Michal: Všetky úspe­chy, ktoré s app­kou dosiah­neme sú super, osla­vu­jeme ich a tešíme sa spolu.

Cha­lani pred­stavte v krát­kosti tím Bee­Safe, pro­sím.

Peter: My dvaja sme zakla­da­te­lia. Potom máme troch prog­ra­má­to­rov. Oli­ver s nami začí­nal a teraz fun­guje ako externý advi­sor. Michal od začiatku prog­ra­mo­val mobilnú apli­ká­ciu. Adam pokra­čuje v tom, čo začal Oli­ver. Mar­ke­tin­gová špe­cia­lis­tka Zuzka a gra­fik Maťo sa sta­rajú o vizu­álnu a mar­ke­tin­govú komu­ni­ká­ciu. Externý prog­ra­má­tor pre apli­ká­ciu iOS je Peťo. Nad všet­kými bdie a stráži ich prog­res pro­duk­tová mana­žérka Nikita.

V akej fáze vývoja sa appka nachá­dza?

Michal: Apli­ká­cia je už za úrov­ňou pro­to­typu. Aktu­álne sme vo fáze hľa­da­nia pro­duct mart­ket fit, takže už sa dá reálne pou­ží­vať. Core fun­kcie fun­gujú, ale appka má ešte nejakú cestu pred sebou, pokiaľ do nej imple­men­tu­jeme všetko, čo máme. To by sme chceli mať v prie­behu tre­tieho kvar­tálu hotové. Appka pre Android je pri­bližne už mesiac dostupná v Play Store a v čoskoro bude appka dostupná aj pre iOS.

Čo čaká Bee­Safe v najb­liž­šom období?

Michal: Pra­cu­jeme na dopl­n­ko­vých fun­kciách, ako naprí­klad upo­zor­ne­nia, že sa pou­ží­va­teľ nachá­dza v nebez­peč­nej zóne alebo mimo ním nasta­ve­nej zóny.

Peter: Mimo takýchto tech­nic­kých vecí rie­šime dve základné veci týka­júce sa biz­nisu. Prvou je, že aktívne fun­drai­su­jeme, sna­žíme sa zís­kať kom­bi­ná­ciu kapi­tá­lo­vého a stra­te­gic­kého inves­tora. Na jed­nej strane peniaze sú dôle­žité, keďže vývoj máme naplá­no­vaný ešte na nie­koľko mesia­cov a kon­ti­nu­álne bude pokra­čo­vať ďalej. No na dru­hej strane si uve­do­mu­jeme nut­nosť stra­te­gic­kého par­tnera, ktorý do pro­cesu vchá­dza s dvoma aspektmi. Jed­nak to môže byť stra­te­gický par­tner, ktorý má rov­nakú cie­ľovku. Tento par­tner nemusí do pro­jektu vstu­po­vať ani kapi­tá­lovo, hovo­ríme tu o spo­lu­práci.

Aktu­álne sme oslo­vili nie­koľko koz­me­tic­kých firiem s ponu­kou kam­pane na európ­ske úrovni: Si krásna, buď aj v bez­pečí. Na dru­hej strane hľa­dáme par­tne­rov, ktorí sa tiež venujú bez­peč­nosti. Či na úrovni apli­kač­nej alebo na úrovni iných spo­lu­prác. Chceli by sme sa posu­núť z úrovne, kedy jeden pou­ží­va­teľ pomáha dru­hému a zís­kať par­tnera, ktorý sa stará o bez­peč­nosť na vyš­šej úrovni, prí­kla­dom je mest­ská polí­cia.

Máte už teraz za sebou neja­kého inves­tora?

Michal: Začí­nali sme s vlast­nými finan­ciami. Potom sme zís­kali pod­poru zo strany Boos­tra v rámci CEED Tech.

Cha­lani a čo hovo­ríte na slo­ven­ský star­tu­pový eko­sys­tém?

Peter: Obaja sme men­to­ro­vali na Pione­erse a videli sme star­tupy zo šir­šieho geo­gra­fic­kého záze­mia. Mám pocit, že na Slo­ven­sku je málo tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov. Rie­šia sa soft­véry a rôzne pro­jekty, ale chýba viac tech­no­ló­gií a robo­tiky. Určite je veľa odbor­ní­kov, ktorí doma v diel­ničke niečo maj­strujú a skú­šajú, ale nako­niec to nevy­tiahnu na svetlo sveta. Pri­tom to môže mať veľký poten­ciál v spo­jení s inves­tormi alebo nie­kým, kto vie nájsť správne syner­gie. Neviem či to je o hanb­li­vosti, ale mám pocit, že v zahra­ničí je oveľa viac takýchto star­tu­pov.

Michal: Slo­ven­ský star­tu­pový eko­sys­tém sa za posledné roky pohol veľmi vpred. Je tu veľa ini­cia­tív, ktoré robia pros­pešnú prácu pre eko­sys­tém. Veľmi by ma tešilo, keby tieto ini­cia­tívy navzá­jom aj viac spo­lu­pra­co­vali. Spoz­nal som veľa šikov­ných a sna­ži­vých ľudí, ktorí dúfam skôr či neskôr uspejú! :)

Verím, že ak bude Bee­Safe pokra­čo­vať v nasto­le­nom tempe, bude sa cha­la­nom dariť stále viac. Vychy­tajú prí­padné muchy, naplno zre­a­li­zujú plá­no­vané fea­tury, vymys­lia ešte niečo nové a appka určite pris­peje k ochrane. Mož­nože aj k záchrane ľudí kde­koľ­vek na svete.

Kon­tak­tuj šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za tento člá­nok: lukas.gasparik@startitup.sk

Foto: Pat­rí­cia Mati­ová

Pridať komentár (0)