Slo­ven­ská appka Dre­amy Photo ti spraví sel­fie ako z Hol­ly­wo­odu

Michal Sorkovský / 20. marca 2015 / Business

Milu­ješ sel­fies? Dre­amy Photo je apli­ká­cia, vďaka kto­rej sa na nich sta­neš závislý. Táto slo­ven­ská appka ti spraví uni­kátnu foto pos­kla­danú z dvoch za sebou idú­cich efek­tov a ty sa tak budeš môcť tešiť z vlast­nej hol­ly­wo­od­skej sel­fie.

Prečo práve hol­ly­wo­od­ska sel­fie? Táto appka ponúka “dre­amy” efekt, Ktorý sa nasta­vuje jed­no­du­chým posú­va­ním prsta a ponúka až 17 rôz­nych foto­fil­trov zná­mych takisto aj z Ins­ta­gramu. Appka upra­vuje fotky pomo­cou dvoch po sebe idú­cich efek­tov a vytvára tak uni­kátny záber. Takáto tech­no­ló­gia nebola dote­raz možná, keďže pro­ce­sor v smartp­hone nebol dosta­točne výkonný a preto je appka Dre­amy Photo dopo­siaľ jediná svojho druhu na trhu. Appka dokáže tiež apli­ko­vať sve­telné vinety, pou­ží­vať rôzne rámiky a okrem tohto všet­kého si celé upra­vo­va­nie budeš môcť pre­ze­rať v reál­nom čase. Výsled­kom bude tvoja vlastná hol­ly­wod­ska sel­fie, ktorú si pomo­cou Dre­amy Photo jed­no­du­cho ulo­žíš do smartp­honu alebo shar­neš medzi svo­jich kama­rá­tov na sociál­nych sie­ťach.

Dre­amy Photo si môžeš zadarmo stiah­nuť z App Store, avšak appka ponúka aj pla­tenú ver­ziu (2.99€). Tá je bez reklamy a umožní vytvá­rať fotky bez water­marku a takisto aj impor­to­vať zábery nafo­tené inými apli­ká­ciami. Apli­ká­cia, ale nebude obme­dzená len na iOS a ver­ziu pre Android si budeš môcť stiah­nuť už kon­com apríla. Tvor­com appky je Ľubo­mír Hav­ran zo spo­loč­nosti Binarts, pre kto­rého nie je Dre­amy Photo prvým vyda­re­ným pro­jek­tom: „ S apli­ká­ciou som sa pri­hlá­sil do pro­jektu FBStart, kde sa mi poda­rilo vyhrať mar­ke­tin­gové nástroje v hod­note 5000 USD. Treba pove­dať, že som to dosia­hol už s dru­hou, možno dobrý návod pre ostat­ných, ako zís­kať prvý balík na pro­pa­gá­ciu ;-).“

Dre­amy Photo má aj glo­bálne ambí­cie. Apli­ká­cia je tro­chu špe­ci­fická v tom, že jej sila sa ukáže možno až po roku, keď bude dostup­ných viac zaria­dení s dosta­toč­nou výpoč­to­vou silou. Ply­nule a bez obme­dzení totiž pra­cuje iba na zaria­de­niach iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6+, iPad 4/Air. No a ver­zia pre Android bude tiež bežať len na Android 5.0 Lol­li­pop a vyš­šie. To je dôvo­dom prečo tvorca appky zacie­lil reklamu na naj­vys­pe­lej­šie trhy ako US, UK, Aus­trá­lia, Nemecko, Fran­cúzko, atď. „Dôvo­dom je aj to, že potre­bu­jem dosta­točnú audience, keďže pri cie­ľo­vých zaria­de­niach som zvo­lil iPhone 6 , 6+.“

Tvorca dodáva, že Dre­amy Photo pôvodne ani neplá­no­val vytvo­riť. Nápad na cool apli­ká­ciu vraj vzni­kol z pro­jektu pre kli­enta, ktorý nako­niec zo svojho záujmu upus­til. „Roz­mýš­ľal som teda ako využiť hodiny odro­be­nej práce a pove­dal som si, že spra­vím niečo masové a sexy, uni­kátnu foto apli­ká­ciu.“

Ak aj vy pat­ríte medzi sel­fie mania­kov alebo občas­ných sel­fie foto­gra­fov stiah­nite si appku Dre­amy Photo.

Pridať komentár (0)