Slo­ven­ská kon­certná appka Tootoot má za sebou prvé úspe­chy

Lukáš Gašparík jr. / 13. mája 2015 / Business

Mobilnú appku Tootoot, ktorá je určená pre milov­ní­kov hudby a kon­cer­tov, si obľú­bilo za prvé týždne už množ­stvo fanú­ši­kov a zís­kala si aj pozor­nosť via­ce­rých pro­fe­si­oná­lov. Dokonca v súťaži Apps­Rul­lez 2015 bola oce­nená dru­hým mies­tom v kate­gó­rii neb­ran­do­va­ných apli­ká­cií.

Appka Tootoot si zís­kala veľkú pozor­nosť už aj medzi samot­nými hodub­níkmi a svoj pro­fil na Tootoot-e si veri­fi­ko­valo už vyše 70 kapiel pre­važne zo Slo­ven­ska, Čiech a Maďar­ska, via­ceré z nich začali s apli­ká­ciou aktívne pra­co­vať na svo­jich sociál­nych sie­ťach a zis­ťo­vať tak záu­jem a roz­lo­že­nie svo­jej fanú­ši­kov­skej základne. Naj­väčší nárast žia­dostí o kon­cert zazna­me­nal za posledný mesiac pro­fil slo­ven­ského rap­pera Majka Spi­rita, ktorý novinku aktívne pro­pa­guje medzi fanú­šikmi aj počas svojho turné Black Tour. “Kon­certy sú môj život a toto vní­mam ako zau­ji­mavé pre­po­je­nie,” pove­dal obľú­bený rap­per o mož­nosti nového inte­rak­tív­neho spo­je­nia sa s fanú­šikmi. Cel­kovo zatiaľ fanú­ši­ko­via živých kon­cer­tov vyge­ne­ro­vali viac ako 1000 požia­da­viek a naj­väčší dopyt je po kape­lách z domá­cich hudob­ných scén.

V najb­liž­šej aktu­ali­zá­cii ponúkne Tootoot bez­platnú mož­nosť vytvo­re­nia pro­filu aj pre­vádz­ko­va­te­ľom hudob­ných klu­bov a kul­túr­nych zaria­dení, kto­rým tak sprí­stupní nový zdroj infor­má­cií o per­spek­tív­nych podu­ja­tiach a kape­lách. Tootoot momen­tálne dokon­čuje práce na roz­ší­rení svo­jich slu­žieb aj o mož­nosť vytvá­ra­nia podu­jatí v tzv. samo­obs­luž­nom sys­téme, ktorá bude dostupná všet­kým pro­mo­té­rom, hudob­ným klu­bom a kape­lám, ktoré si v sys­téme vytvo­ria bez­platne svoj pro­fil.

Ako Tootoot fun­guje? V mobil­nej appke si vyhľa­dáte svoju obľú­benú kapelu a pošlete jej svoj “tootoot” — teda správu o tom, kde ste, kedy a za koľko by ste chceli kon­cert vidieť. Vďaka pre­po­je­niu so sociál­nymi sie­ťami sa o vytvo­re­nej požia­davke dozve­dia ďalší ľudia, ktorí sa môžu k tejto akti­vite pri­dať a vytvo­riť tak poten­ciálne pub­li­kum. Služba okrem loka­lity odpo­ručí kape­lám aj naj­lep­šie kluby, lokál­nych pro­mo­té­rov či opti­málne ter­míny na kon­cert. 

Tootoot tak chce zme­niť zau­ží­vaný pro­ces orga­ni­zo­va­nia kon­cer­tov od zákla­dov — fanú­ši­ko­via viac nemu­sia čakať na ozná­me­nie ter­mí­nov kon­cer­tov. Naopak, od teraz majú mož­nosť sami ovplyv­niť roz­ho­do­va­nie kapely či mana­žéra o najb­liž­ších kon­cer­toch a turné.

Appku si môžete bez­platne stiah­nuť na Android aj iOS, ktorá však záro­veň fun­guje v pre­zen­tač­nej beta ver­zii na webo­vej stránke www.tootoot.co ( k dis­po­zí­cii sú aj lokálne jazy­kové ver­zie www.tootoot.sk / www.toootoo.cz ).

Apli­ká­cia na stia­hnu­tie v Google Play

Apli­ká­cia na stia­hnu­tie v Apps­tore

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: TS

Pridať komentár (0)