Slo­ven­ská znač­ka sa doč­ka­la sve­to­vé­ho uzna­nia

Linda Cebrová / 16. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/Novesta

Noves­ta si naj­nov­šie zís­ka­la aj pozor­nosť sve­to­vé­ho maga­zí­nu The Times.

Slo­ven­skú znač­ku Noves­ta ti snáď nemu­sí­me pred­sta­vo­vať. Jej his­tó­ria sia­ha až do trid­sia­tych rokov minu­lé­ho sto­ro­čia, kedy sláv­ny obuv­ník Jan Anto­nín Baťa otvo­ril svo­ju novú tová­reň v malom mes­teč­ku upro­stred Slo­ven­ska – v Par­ti­zán­skom.

Postu­pom času sa Noves­ta sta­la jed­nou z naj­lep­ších a najob­ľú­be­nej­ších zna­čiek vte­daj­šej spo­loč­nos­ti, a to nie­len v býva­lom Čes­ko­slo­ven­sku. Jedi­neč­né tenis­ky a ich nápa­di­tý a nad­ča­so­vý dizajn sa sta­li obľú­be­ný­mi po celom sve­te. Dnes je hlav­ným dodá­va­te­ľom via­ce­rým európ­skym dizaj­né­rom a výrob­com topá­nok na ďal­šie pol­sto­ro­čie.

Teraz sa môžu pochvá­liť ďal­ším úspe­chom. Brit­ský gigant The Times ozna­čil vo svo­jom novom vyda­ní tenis­ky Noves­ta ako let­ný trend pre mužov roku 2017.

Ide o kolek­ciu Jar/Leto 2017 oble­če­nú v novom svie­žom šate. Jar­ná kolek­cia nesie prv­ky jas­ných farieb a nových kom­bi­ná­cií, kto­ré majú ten­to rok úpl­nú pre­mi­é­ru. Ich zákla­dom je samoz­rej­me bavl­na, kau­čuk plus ruč­né spo­je­nie mas­hom v mode­li Marat­hon. Táto kolek­cia tak­tiež zahŕňa aj už odpre­zen­to­va­nú edí­ciu 2nd Hand Denim, čo sú vlast­ne tenis­ky vyro­be­né z recyk­lo­va­te­ľých jean­sov.

Noves­ta pou­ží­va iba kva­lit­né mate­riá­ly ako sú 100 % bavl­na, ľan či kau­čuk. Výho­dou tej­to znač­ky teda je, že pou­ží­va­jú len cer­ti­fi­ko­va­né mate­riá­ly a ide o vyso­ko eko­lo­gic­kú módu.

Pri výro­be teni­siek využí­va­jú vyso­ko­tla­ko­vý stroj, kto­rý vyli­su­je základ­né telo topán­ky a zvy­šok je vyrá­ba­ný pre­cíz­ne ruč­nou prá­cou. Prá­ve vďa­ka tomu sa tenis­ky dajú ľah­ko odlí­šiť od ostat­ných zna­čiek, keď­že sa dá pove­dať, že kaž­dý jeden pár sa stá­va jedi­neč­ným kús­kom.

Noves­ta je skve­lým prí­kla­dom toho, že aj Slo­ven­ská znač­ka sa môže poc­ti­vým prí­stu­pom a ino­va­tív­ny­mi rie­še­nia­mi pre­pra­co­vať vo sve­to­vom reb­ríč­ku na pop­red­né mies­ta.

Pridať komentár (0)