Slo­ven­ské Appen­dino mení spô­sob naku­po­va­nia!

Ráchel Matušková / 18. jún 2015 / Tools a produktivita

Appen­dino plá­nuje zme­niť dnešný spô­sob naku­po­va­nia oble­če­nia. Kom­bi­nuje výhody online naku­po­va­nia a kla­sic­kého cho­de­nia a hľa­da­nia v obcho­doch.

Appen­dino je mobilná apli­ká­cia, ktorá ničí jednu z naj­väč­ších noč­ných môr mužov a dôvod hádky v nejed­nom páre. Celo­denné, z pohľadu muža neko­nečné, cho­de­nie po obcho­doch, hľa­da­nie naj­mo­der­nej­šieho kúsku, náv­števa obchodu jed­nej značky v troch nákup­ných cen­trách kvôli správ­nej veľ­kosti. Tomu všet­kému je koniec vďaka Appen­dino.

Appen­dino počas svo­jej exis­ten­cie dosiahlo via­cero úspe­chov a oce­není. Poten­ciál a nápad Ape­en­dino zau­jalo SBA, pre­zen­to­vali na Pione­ers 2015 vo Viedni, zara­dili sa do reb­ríčka TOP 10 Ideas of the Year 2015 v Česku a na Slo­ven­sku. Ale čo to Appen­dino vlastne je? Čím je také skvelé, že si zís­kalo toľko pozor­nosti?

Appen­dino je mobilná apli­ká­cia, ktorá jej pou­ží­va­te­ľom umož­ňuje vidieť aké pro­dukty sa nachá­dzajú v jed­not­li­vých pre­daj­niach rôz­nych mód­nych retai­le­rov. Uží­va­te­lia tak zís­ka­vajú uži­točné infor­má­cie o aktu­ál­nom sor­ti­mente (dostup­nosť veľ­kostí, farieb, atď.), zľa­vách, cenách a novin­kách. Na dru­hej strane, pre retai­le­rov, je Appen­dino nový mar­ke­tin­gový a komu­ni­kačný kanál. Pro­stred­níc­tvom Appen­dino majú módne značky mož­nosť uve­rej­ňo­vať svoj sor­ti­ment, zasie­lať svo­jim kli­en­tom zľa­vové kupóny, komu­ni­ko­vať s nimi pro­stred­níc­tvom sek­cie social a zís­ka­vať ¢real-world data¢ o pou­ží­va­te­ľoch.“ Hovorí Ján Rado­lec, jeden zo zakla­da­te­ľov Appen­dino.

Viac sa o tejto novinke v naku­po­vaní dozviete v roz­ho­vore s Jánom.

Ahoj Ján, máš sa?

Ďaku­jem, skvele, aj keď som dosť roz­be­haný. Dnes v noci som sa vrá­til z Prahy a teraz som už v Miláne.

Kto pra­cuje na Appen­dino? Pred­stav aj seba, pro­sím :)

Na Appen­dino v súčas­nosti pra­cu­jeme traja spo­lu­za­kla­da­te­lia, Edo, Peťo a ja.

Edo Segin, náš CFO, ma nie­koľ­ko­ročné skú­se­nosti z KPMG, kde pra­co­val ako kon­zul­tant pre Bra­ti­slav­ský a pár mesia­cov aj pre Var­šav­ský office.

Peťo Frid­rich, ktorý má na sta­rosti Pro­duct Deve­lop­ment, má skú­se­nosti z Wall Street, kde pôso­bil ako prog­ra­má­tor pre firmu z For­tune 500.

No a potom som to ja (Ján Rado­lec). Minulý rok som sa po vyše pia­tich rokov pre­sťa­ho­val nas­päť na Slo­ven­sko. Žil som v Miláne, kde som doštu­do­val a neskôr pra­co­val v spo­loč­nosti L’Oréal. V rámci Appen­dino som zod­po­vedný za busi­ness deve­lop­ment a mar­ke­ting.

Spo­mí­nal si, že si aktu­álne v Talian­sku. Pra­covne?

Áno, práve som dora­zil do Milána. Budem tu v pod­state celý jún. V týchto dňoch ma čakajú stret­nu­tia so zástup­cami zna­čiek Car­pisa a Yama­may, ako aj s jed­nou soft­wa­ro­vou fir­mou. Od 16. do 19. júna sa zúčast­ním výstavy Pitti vo Flo­ren­cii, kde bude prí­tom­ných cca. 1200 zna­čiek, a kto­rým budem pre­zen­to­vať našu apli­ká­ciu. Ďalej ma čaká Rím, opäť Miláno a na konci mesiaca ďal­šia výstava vo Flo­ren­cii, tento krát však zame­raná na det­skú módu.

Prečo práve Talian­sko?

Talian­sko je sve­tové cen­trum módy a keďže to s Appen­dino mys­líme vážne treba začať odtiaľto. Určite však pomáha, že som tu pre­žil fakt dlhé obdo­bie. Navyše, toto leto sa sťa­hu­jem nas­päť do Milána.

Prečo Appen­dino vzniklo? Koho to bol nápad?

Appen­dino, ako ho poznáme dnes, vzniklo v júli minu­lého roka, aj keď prvotná myš­lienka pochá­dza ešte z roku 2011. Nevzniklo v ako tzv. light bulb idea, bol to pro­ces. (celu Appen­dino story náj­dete TU). V začiat­koch nám veľmi pomo­hol fakt, že všetci traja máme úplne odlišný backg­round.

Prečo vzniklo? Aby sme ľuďom uľah­čili život a spra­vili pre nich nákup oble­če­nia čo naj­lep­ším zážit­kom. Našou pri­ori­tou je skom­bi­no­vať výhody e-shopu s výho­dami, ktoré sú spo­jené s naku­po­va­ním priamo v pre­daj­niach.

A samoz­rejme aj preto, že na trhu, a kon­krétne v mód­nom prie­mysle, vidíme veľkú prí­le­ži­tosť. Jed­no­du­cho vychá­dzame z hypo­tézy, že napriek tomu, že podiel akvi­zí­cii online stúpa, ešte potrvá veľmi dlho, kým naku­po­va­nie v kamen­ných obcho­doch úplne vytlačí. Podľa štú­die, ktorá mi nedávno pre­šla rukami, majú online nákupy v Europe stále len 19% podiel na cel­ko­vom odbyte oble­če­nia, pri­tom sa o ich naras­ta­jú­com trende hovorí už roky. Navyše, aj pre samot­ných retai­le­rov je online model neefek­tívny.

Je Appen­dino už reálne dostupné?

V súčas­nosti dokon­ču­jeme Beta ver­ziu, s tým, že prvá ver­zia bude stia­hnu­teľná v Apple Store a v Google Play na začiatku júla. Ostrý štart je naplá­no­vaný na sep­tem­ber.

Podľa toho čo som si pre­čí­tala na stránke appendino.co si túto appku pred­sta­vu­jem ako spojku medzi pre­daj­cami a zákaz­níkmi. Roz­umiem tomu správne? Ako to teda fun­guje?

Áno, presne tak. Appen­dino nie je e-shop, ale nová mar­ke­tin­gová plat­forma. Retai­leri nám posky­tujú infor­má­cie o ich aktu­ál­nych sor­ti­men­toch, ktoré my spra­cú­vame a umiest­ňu­jeme do nášho online kata­lógu.

Ak teda uží­va­teľ hľadá špe­ci­fický módny kúsok, vďaka Appen­dino zistí, v kto­rej pre­dajni ho môže zakú­piť, aká je jeho cena a záro­veň získa infor­má­ciu o momen­tál­nej dostup­nosti jed­not­li­vých farieb a veľ­kostí. Pou­ží­va­teľ má samoz­rejme mož­nosť si tieto infor­má­cie fil­tro­vať, upra­vo­vať a vytvá­rať si vlastné favo­ri­tes.

Na dru­hej strane, módne značky môžu uží­va­te­ľom zasie­lať rôzne per­so­na­li­zo­vané kupóny, ktoré si následne v ich pre­daj­niach uplat­nia. Okrem toho sa v Appen­dino nachá­dza aj sek­cia social, ktorá je dedi­ko­vaná iba móde. V nej môžu pou­ží­va­te­lia sle­do­vať vkus svo­jich pria­te­ľov, mód­nych blog­ge­rov a záro­veň uvi­dia novinky od svo­jich obľú­be­ných zna­čiek.

Kto je teda pri­már­nym cie­ľom Appen­dino? Pre­daj­co­via alebo zákaz­níci?

Toto je kla­sická “chic­ken or the egg” dilema. V súčas­nosti sa zame­ria­vame na akvi­zí­ciu čo naj­väč­šieho počtu zná­mych zna­čiek, ktoré pri­tiahnu kri­tickú masu uží­va­te­ľov. Práve preto je sales sústre­dený v Talian­sku, ktoré je domo­vom množ­stva mód­nych zna­čiek.

Fakt sa Ti chce tre­pať cez celé mesto a pre­hra­bá­vať sa v tých pre­pl­ne­ných obcho­doch? …aspoň si v Appen­dino pozri, či to tam vôbec majú…“

Čo Appen­dino pri­náša kupu­jú­cim a čo pre­dá­va­jú­cim?

Kupu­jú­cim pri­náša pre­dov­šet­kým časť pohod­lia vir­tu­ál­neho sveta. Pôj­dete naku­po­vať tam, kde viete, že majú Vašu veľ­kosť, obľú­benú farbu a vôbec niečo, čo sa Vám páči.

Pre pre­dá­va­jú­cich je Appen­dino nový mar­ke­tin­gový kanál. Vďaka Appen­dino majú mož­nosť pri­tiah­nuť ľudí do svo­jich pre­dajní, či už pro­stred­níc­tvom kupó­nov alebo nových kolek­cií. Retai­leri budú mať záro­veň prí­stup k bac­kendu, kde nájdu kom­pletnú busi­ness intel­li­gence. Zís­kajú tak cenné infor­má­cie o uží­va­te­ľoch, čo im v koneč­nom dôsledku umožní opti­ma­li­zo­vať sor­ti­ment, pris­pô­so­biť mar­ke­tin­gové kam­pane, atď.

S akými pre­daj­cami Appen­dino spo­lu­pra­cuje?

V súčas­nosti aktívne spo­lu­pra­cu­jeme so 6 znač­kami – Car­pisa, Yama­may, Bepon, Office Shoes, Ske­chers a Tim­ber­land. Mame roz­be­hnuté roko­va­nia aj s ďal­šími znač­kami, ale nerád by som pred­bie­hal.

Pre ktoré mestá bude Appen­dino dostupné?

Tes­to­vať sa bude v Bra­ti­slave a od sep­tem­bra je naplá­no­vané Miláno a Rím. Na budúci rok by sme radi pri­dali ďal­šie európ­ske met­ro­poly, v kto­rých majú pre­dajne naši kli­enti.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší dote­rajší úspech?

Fakt, že sme sa doká­zali pos­kla­dať ako team.

Medzi high­lighty by som však určíte zara­dil spo­lu­prácu s cen­trá­lami zna­čiek Car­pisa a Yama­may a postup do TOP 10 súťaže Nápad Roka 2015.

Čo alebo kto Appen­dino naj­viac pomo­hol, resp. ktorá skú­se­nosť Vás posu­nula ďalej a odpo­rú­čali by ste ju aj iným star­tu­pom?

Jed­no­značne to boli stret­nu­tia so samot­nými znač­kami. Feed­back, ktorý sme dostá­vali a dostá­vame je nie­len pozi­tívny, ale aj kon­štruk­tívny, a práve vďaka nim sme pocho­pili, že Appen­dino ma veľkú šancu na úspech.

Skvelé skú­se­nosti sme zís­kali aj počas kon­fe­ren­cie Fas­hIn­vest v Miami a tiež na start-up fes­ti­vale Pione­er­s15 vo Viedni, kde sme mali mož­nosť porov­nať sa s ostat­nými star­tupmi.

Čo môžem iným star­tu­pom pora­diť je, aby začali spo­lu­pra­co­vať s ich budú­cimi kli­entmi hneď od začiatku, aj keď sú len vo fáze $idea$. Iba kli­enti Vám pove­dia, čo je sku­točný prob­lém resp. či vôbec nejaký prob­lém exis­tuje.

Čo plá­nu­jete do budúcna? Kde vidíte Appen­dino naprí­klad o 3 roky?

Pevne verím, že v tom čaše bude Appen­dino už medzi­ná­rodne známa apli­ká­cia, ktorá pou­ží­va­te­ľov zabaví a záro­veň im uľahčí život, a vďaka kto­rej budú pros­pe­ro­vať aj módni retai­leri. V najb­liž­ších dvoch rokoch sa budeme sústre­diť hlavne na európ­ske veľ­ko­mestá.

Neza­bú­dame ani na ame­rický trh, pre ktorý pri­pra­vu­jeme skvelú fea­ture, ktorá by mohla naozaj zasadne zme­niť spô­sob, akým ľudia naku­pujú oble­če­nie.

Jánovi ďaku­jem za roz­ho­vor a skve­lej myš­lienke Appen­dino pra­jem kopec spo­koj­ných zákaz­ní­kov!

Pridať komentár (0)