Slo­ven­ské eGlu pri­nies­lo nový kon­cept prá­ce: Nie si zamest­nan­com, si par­tne­rom!

Martina Mosna / 24. februára 2016 / Startupy

Zará­baj na tom, čo ti ide naj­lep­šie. Na Slo­ven­sku vzni­ká úpl­ne nový kon­cept prá­ce.

Zau­jí­ma ťa hokej? Tak to urči­te poznáš ofi­ciál­nu app­ku Medzi­ná­rod­nej hoke­jo­vej fede­rá­cie IIHF. Ak máš účet v Pri­ma ban­ke, tak ti Peňa­žen­ka v mobi­le per­fekt­ne uľah­ču­je život. Za tými­to apli­ká­cia­mi sto­jí IT fir­ma eGlu, kto­rá hľa­dá nových par­tne­rov do tímu. Pre­čo par­tne­rov a nie zamest­nan­cov? „Člo­vek u nás nie je len čís­lo. Prá­ca kaž­dé­ho je pria­mo úmer­ná tomu, koľ­ko zís­ka na pro­jek­te podie­lu. Ponú­ka­me šan­cu vývo­já­rom — špe­cia­lis­tom, kto­rí sa chcú napl­no veno­vať tomu, čo vedia a čo ich baví,“ vysvet­ľu­je Samu­el Pokor­ný z eGlu.

1

foto: FB/eGlu

Kon­cept, kto­rý sta­via na pro­fe­si­ona­li­te kaž­dé­ho hrá­ča v tíme s kom­pe­ten­cia­mi pod­ľa domé­no­vej exper­tí­zy. Spo­loč­ný úspech totiž pri­ná­ša spo­loč­né penia­ze, tak­že neča­kaj­te žiad­ne moti­vač­né sché­my. Odme­ňo­va­nie je na zákla­de pome­ru z dosia­hnu­té­ho obra­tu a času, kto­rý na pro­jek­te strá­viš. „Kaž­dý by sa mal sústre­diť na to, v čom je dob­rý a nestrá­cať čas s nie­čím, čo by nemal robiť,“ dodá­va Ros­ti­slav Šimo­ník z eGlu. Skrát­ka, ukáž, čo vieš. Urob to. A do Peňa­žen­ky v mobi­le cin­knú penia­ze.

Pod jed­nu stre­chu

Pred­stav si prá­cu, kde nad tebou nesto­jí šéf a pred­sa si súčas­ťou tímu. Hoci je na Slo­ven­sku ten­to kon­cept nový, za veľ­kou mlá­kou sa s tým stret­neš bež­ne. Výbor­ným prí­kla­dom je spo­loč­nosť Val­ve, kto­rá sto­jí za tvor­bou zná­mych hier Coun­ter Stri­ke, Half Life, Team For­tress a tiež hra­cej plat­for­my Ste­am. „Aj keď tu sa nejed­ná nevy­hnut­ne o kon­cept par­tner­stva na pro­jek­te, ale o rov­no­cen­nos­ti a spo­lu­pat­rič­nos­ti. V spo­loč­nos­ti neexis­tu­je hie­rar­chia a aj ten naj­väč­ší boss je len kole­ga a nemá väč­šie prá­va ale­bo výho­dy, ako kto­rý­koľ­vek prog­ra­má­tor,“ upres­ňu­je Samu­el Pokor­ný, ako to fun­gu­je v Spo­je­ných štá­toch.

Hierarchia vo Valve

Hie­rar­chia vo Val­ve, foto: Val­ve

V eGlu sa pre kon­cept par­tner­stva roz­hod­li od toh­to roku. „Počas našej sedem­roč­nej exis­ten­cie sme si pre­šli rôz­ny­mi fáza­mi. Zaži­li sme veľ­ký rast a úspech, ale aj úpa­dok morál­ky a roz­pad tímu. S odstu­pom času však všet­ko hod­no­tím ako nevy­hnut­né na to, aby sme sa posu­nu­li ďalej a obja­vi­li nie­čo nové. Teraz máme vo veciach poria­dok a zame­ria­va­me sa na to, aby sme dali doko­py kva­lit­ný tím. Máme dob­ré pro­jek­ty a ponú­ka­me ľudom to, čo im na Slo­ven­sku nikto iný nepo­nú­ka,“ hovo­rí Samu­el Pokor­ný. Verí totiž, že vytvo­re­ním tech­no­lo­gic­ké­ho štú­dia doká­žu v eGlu odpo­ve­dať na čas­té sla­bi­ny súčas­né­ho trhu a spo­jiť šikov­ných ľudí pod jed­nu stre­chu. „Ak si deve­lo­per, kto­rý sa sto­tož­nil s tým­to sys­té­mom a mys­líš, že vieš byť prí­no­som, tak to skús. Daj o sebe vedieť, lebo nás zau­jí­maš,“ dodá­va Ros­ti­slav Šimo­ník.

eGlu sa neve­nu­je len výro­be mobil­ných appiek pre kli­en­tov, ale vyví­ja aj svo­je vlast­né. Sto­jí tiež za orga­ni­zá­ci­ou kon­fe­ren­cie Mob­Con, kde špe­cia­lis­ti na dizajn, vývoj i biz­nis robia osve­tu o tvor­be apli­ká­cií a inves­to­ri radia začí­na­jú­cim vývo­já­rom ako zís­kať finan­co­va­nie.

Atmosféra vo Valve

Atmo­sfé­ra vo Val­ve, foto: Val­ve

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/eGlu

Pridať komentár (0)