Slo­ven­ské eGlu pri­nieslo nový kon­cept práce: Nie si zamest­nan­com, si par­tne­rom!

Martina Mosna / 24. februára 2016 / Startupy

Zará­baj na tom, čo ti ide naj­lep­šie. Na Slo­ven­sku vzniká úplne nový kon­cept práce.

Zau­jíma ťa hokej? Tak to určite poznáš ofi­ciálnu appku Medzi­ná­rod­nej hoke­jo­vej fede­rá­cie IIHF. Ak máš účet v Prima banke, tak ti Peňa­ženka v mobile per­fektne uľah­čuje život. Za týmito apli­ká­ciami stojí IT firma eGlu, ktorá hľadá nových par­tne­rov do tímu. Prečo par­tne­rov a nie zamest­nan­cov? „Člo­vek u nás nie je len číslo. Práca kaž­dého je priamo úmerná tomu, koľko získa na pro­jekte podielu. Ponú­kame šancu vývo­já­rom — špe­cia­lis­tom, ktorí sa chcú naplno veno­vať tomu, čo vedia a čo ich baví,“ vysvet­ľuje Samuel Pokorný z eGlu.

1

foto: FB/eGlu

Kon­cept, ktorý sta­via na pro­fe­si­ona­lite kaž­dého hráča v tíme s kom­pe­ten­ciami podľa domé­no­vej exper­tízy. Spo­ločný úspech totiž pri­náša spo­ločné peniaze, takže neča­kajte žiadne moti­vačné schémy. Odme­ňo­va­nie je na základe pomeru z dosia­hnu­tého obratu a času, ktorý na pro­jekte strá­viš. „Každý by sa mal sústre­diť na to, v čom je dobrý a nestrá­cať čas s nie­čím, čo by nemal robiť,“ dodáva Ros­ti­slav Šimo­ník z eGlu. Skrátka, ukáž, čo vieš. Urob to. A do Peňa­ženky v mobile cin­knú peniaze.

Pod jednu stre­chu

Pred­stav si prácu, kde nad tebou nestojí šéf a predsa si súčas­ťou tímu. Hoci je na Slo­ven­sku tento kon­cept nový, za veľ­kou mlá­kou sa s tým stret­neš bežne. Výbor­ným prí­kla­dom je spo­loč­nosť Valve, ktorá stojí za tvor­bou zná­mych hier Coun­ter Strike, Half Life, Team For­tress a tiež hra­cej plat­formy Steam. „Aj keď tu sa nejedná nevy­hnutne o kon­cept par­tner­stva na pro­jekte, ale o rov­no­cen­nosti a spo­lu­pat­rič­nosti. V spo­loč­nosti neexis­tuje hie­rar­chia a aj ten naj­väčší boss je len kolega a nemá väč­šie práva alebo výhody, ako kto­rý­koľ­vek prog­ra­má­tor,“ upres­ňuje Samuel Pokorný, ako to fun­guje v Spo­je­ných štá­toch.

Hierarchia vo Valve

Hie­rar­chia vo Valve, foto: Valve

V eGlu sa pre kon­cept par­tner­stva roz­hodli od tohto roku. „Počas našej sedem­roč­nej exis­ten­cie sme si pre­šli rôz­nymi fázami. Zažili sme veľký rast a úspech, ale aj úpa­dok morálky a roz­pad tímu. S odstu­pom času však všetko hod­no­tím ako nevy­hnutné na to, aby sme sa posu­nuli ďalej a obja­vili niečo nové. Teraz máme vo veciach poria­dok a zame­ria­vame sa na to, aby sme dali dokopy kva­litný tím. Máme dobré pro­jekty a ponú­kame ľudom to, čo im na Slo­ven­sku nikto iný nepo­núka,“ hovorí Samuel Pokorný. Verí totiž, že vytvo­re­ním tech­no­lo­gic­kého štú­dia dokážu v eGlu odpo­ve­dať na časté sla­biny súčas­ného trhu a spo­jiť šikov­ných ľudí pod jednu stre­chu. „Ak si deve­lo­per, ktorý sa sto­tož­nil s týmto sys­té­mom a mys­líš, že vieš byť prí­no­som, tak to skús. Daj o sebe vedieť, lebo nás zau­jí­maš,“ dodáva Ros­ti­slav Šimo­ník.

eGlu sa neve­nuje len výrobe mobil­ných appiek pre kli­en­tov, ale vyvíja aj svoje vlastné. Stojí tiež za orga­ni­zá­ciou kon­fe­ren­cie Mob­Con, kde špe­cia­listi na dizajn, vývoj i biz­nis robia osvetu o tvorbe apli­ká­cií a inves­tori radia začí­na­jú­cim vývo­já­rom ako zís­kať finan­co­va­nie.

Atmosféra vo Valve

Atmo­sféra vo Valve, foto: Valve

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/eGlu

Pridať komentár (0)