Slo­ven­ské počí­ta­čo­vé oku­lia­re Dev1s pri­ná­ša­jú to, čo tu chý­ba­lo

Michal Sorkovský / 16. júna 2015 / Tech a inovácie

Počí­ta­čo­vé oku­lia­re Dev1s pri­chá­dza­jú zapl­niť medze­ru na trhu. Slo­ven­ský pro­jekt, za kto­rým sto­jí gamer Ivan „Dev1“ Laza­rov z Bra­ti­sla­vy, ponú­ka kva­lit­ný pro­dukt za dostup­nú cenu, teda to, čo tu chý­ba­lo.

Ak sa pýta­te, pre­čo počí­ta­čo­vé oku­lia­re, skús­te si najprv polo­žiť inú otáz­ku: Pre­čo slneč­né oku­lia­re? Chrá­niť si zrak pro­ti sln­ku je pre väč­ši­nu ľudí intu­itív­ne a teda sa roz­hod­nú kúpiť si slneč­né oku­lia­re. Trá­viť veľa času za počí­ta­čom má ale tak­tiež nega­tív­ny vplyv na oči, keď­že tie zaťa­žu­jú nebez­peč­né žia­re­nia, na kto­ré mož­no ani nepo­mys­lí­te (naprí­klad z okien či žia­ro­viek) vša­de naoko­lo. Ume­lé vyža­ro­va­nie z moni­to­ra zase obsa­hu­je úzke čas­ti spek­tra s vyso­kou inten­zi­tou namies­to rov­no­mer­né­ho plnos­pek­trál­ne­ho svet­la. Aký je teda zmy­sel počí­ta­čo­vých oku­lia­rov?

Pred­sa chrá­niť. Zafar­be­nie šošo­viek fil­tru­je a vyrov­ná­va pri­jí­ma­né sve­tel­né spek­trum a doká­že tak vytvo­riť prí­jem­nej­ší obraz pre oči. Oboj­stran­ná anti­ref­le­xív­na vrstva zase zba­ví neprí­jem­ných odles­kov a výraz­ne sa tak uľa­ví namá­ha­ným očiam, čo v koneč­nom dôsled­ku pomô­že cel­ko­vej poho­de člo­ve­ka, kto­rý trá­vi za počí­ta­čom veľa času.

Pro­jekt Dev1s má za sebou iba o čosi viac ako polo­vi­cu cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ne na Indie­go­go. Tá sa ale už teraz dá hod­no­tiť ako úspeš­ná. Počí­ta­čo­vé oku­lia­re totiž pre­kro­či­li svoj cieľ, keď­že sa im už poda­ri­lo rais­nuť viac ako päť tisíc dolá­rov. Oku­lia­re si je mož­no pre­ob­jed­nať vo via­ce­rých varian­toch (Pro-Gamer, Gamer, Desig­ner) a s rôz­ny­mi typ­mi rámov. Dátum prvé­ho doru­če­nia Dev1siek by mal byť už kon­com júla 2015.

Cie­ľom toh­to pro­jek­tu je pri­niesť na trh počí­ta­čo­vé oku­lia­re, kto­ré nebu­dú len chrá­niť zrak, ale zlep­šia aj výkon a pomô­žu dosiah­nuť kva­lit­nej­šie výsled­ky. To všet­ko ale za cenu, za kto­rú podob­ný pro­dukt na trhu nezo­že­nie­te. Vďa­ka oku­lia­rom Dev1s a ich dostup­nej cene by sa teda moh­lo pou­ží­va­nie počí­ta­čo­vých oku­lia­rov roz­ší­riť medzi ove­ľa väč­ší počet ľudí, než tomu bolo dote­raz. 

zdroj: Indie­go­go

Pridať komentár (0)