Slo­ven­ské počí­ta­čové oku­liare Dev1s pri­ná­šajú to, čo tu chý­balo

Michal Sorkovský / 16. júna 2015 / Tech a inovácie

Počí­ta­čové oku­liare Dev1s pri­chá­dzajú zapl­niť medzeru na trhu. Slo­ven­ský pro­jekt, za kto­rým stojí gamer Ivan „Dev1“ Laza­rov z Bra­ti­slavy, ponúka kva­litný pro­dukt za dostupnú cenu, teda to, čo tu chý­balo.

Ak sa pýtate, prečo počí­ta­čové oku­liare, skúste si najprv polo­žiť inú otázku: Prečo slnečné oku­liare? Chrá­niť si zrak proti slnku je pre väč­šinu ľudí intu­itívne a teda sa roz­hodnú kúpiť si slnečné oku­liare. Trá­viť veľa času za počí­ta­čom má ale tak­tiež nega­tívny vplyv na oči, keďže tie zaťa­žujú nebez­pečné žia­re­nia, na ktoré možno ani nepo­mys­líte (naprí­klad z okien či žia­ro­viek) všade naokolo. Umelé vyža­ro­va­nie z moni­tora zase obsa­huje úzke časti spek­tra s vyso­kou inten­zi­tou namiesto rov­no­mer­ného plnos­pek­trál­neho svetla. Aký je teda zmy­sel počí­ta­čo­vých oku­lia­rov?

Predsa chrá­niť. Zafar­be­nie šošo­viek fil­truje a vyrov­náva pri­jí­mané sve­telné spek­trum a dokáže tak vytvo­riť prí­jem­nejší obraz pre oči. Oboj­stranná anti­ref­le­xívna vrstva zase zbaví neprí­jem­ných odles­kov a výrazne sa tak uľaví namá­ha­ným očiam, čo v koneč­nom dôsledku pomôže cel­ko­vej pohode člo­veka, ktorý trávi za počí­ta­čom veľa času.

Pro­jekt Dev1s má za sebou iba o čosi viac ako polo­vicu cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane na Indie­gogo. Tá sa ale už teraz dá hod­no­tiť ako úspešná. Počí­ta­čové oku­liare totiž pre­kro­čili svoj cieľ, keďže sa im už poda­rilo rais­nuť viac ako päť tisíc dolá­rov. Oku­liare si je možno pre­ob­jed­nať vo via­ce­rých varian­toch (Pro-Gamer, Gamer, Desig­ner) a s rôz­nymi typmi rámov. Dátum prvého doru­če­nia Dev1siek by mal byť už kon­com júla 2015.

Cie­ľom tohto pro­jektu je pri­niesť na trh počí­ta­čové oku­liare, ktoré nebudú len chrá­niť zrak, ale zlep­šia aj výkon a pomôžu dosiah­nuť kva­lit­nej­šie výsledky. To všetko ale za cenu, za ktorú podobný pro­dukt na trhu nezo­že­niete. Vďaka oku­lia­rom Dev1s a ich dostup­nej cene by sa teda mohlo pou­ží­va­nie počí­ta­čo­vých oku­lia­rov roz­ší­riť medzi oveľa väčší počet ľudí, než tomu bolo dote­raz. 

zdroj: Indie­gogo

Pridať komentár (0)