Slo­ven­skej appke Divano pri­chá­dzajú na chuť už aj tele­ví­zie

Luky Gašparík Jr. / 21. mája 2015 / Business

Divano je appka, ktorá by mala vytvo­riť win-win situ­áciu, teda uspo­ko­jiť tele­ví­zie, ale aj samot­ných divá­kov. Po návrate z kon­fe­ren­cie Col­li­sion sa nám poda­rilo pre­ho­diť pár slov s Luj­zou Bubá­no­vou, ktorá stojí za pro­jek­tom Divano. O tom ako sa im darí a aké majú plány sa dočí­tate v roz­ho­vore.

Lujzi, pred­stav Divano naším čita­te­ľom, ktorí by náho­dou neve­deli o čom tento star­tup vôbec je.

Ľudia poze­rajú veľa tele­ví­zie, ale pre­pí­najú počas reklam­ných brej­kov. Toto sprá­va­nie stojí európ­sky trh cca. 5M euro denne. Divano časuje svoje prís­pevky na reklamné brejky na second scre­ene tak, aby sa divák počas brej­kov “pre­za­bá­val” a tele­ví­zia tým záro­veň dosa­huje lep­šie výsledky sle­do­va­nosti. Sle­do­va­nie tele­ví­zie a pou­ží­va­nie second scre­enu zvy­šuje expo­no­va­nosť voči tele­víz­nej reklame a obsahu, pre­tože divák dneš­nej doby dokáže spra­co­vá­vať vstupy infor­má­cii z dvoch zdro­jov rov­nako kva­litne a záro­veň Divano, odpo­vedá na už exis­tú­juci divácky návyk — vypĺňať čas reklam­ného brejku zába­vou na iných device-och. Záro­veň si treba uve­do­miť, že tele­vízna reklama je spô­sob platby za obsah a Divano je nástroj ako tento busi­ness model udr­žať a spra­viť ho pri­ja­teľ­nej­ším pre diváka, pre­tože o neho/ňu nám ide:)

Ako sa Divanu vlastne darí?

Divano sa práve naro­dilo vo svo­jej podobe mobil­nej apli­ká­cie. Reak­cie má veľmi dobré, či už od tele­ví­zii, pou­ží­va­te­ľov a kli­en­tov. Ale čaká nás ešte dlhá cesta, aby sme doká­zali Divano posa­diť do tej správ­nej role. Divano co-foun­der Boris Šebo­šík a ten naj­múd­rejší vývo­jár­sky tím sú záru­kou, že Divano bude bomba!

Dopo­čul som sa o nových zau­ji­ma­vých par­tner­stvách s tele­ví­ziami, pochváľ sa. 

Zazm­luv­nenú máme tele­ví­ziu JOJ, od leta aj TA3. Kon­trakty s tele­ví­ziami sú určite dôle­žité, no tí naj­dô­le­ži­tejší sú tomto prí­pade useri.

Vieš nám pood­ha­liť nie­ktoré čísla o počte uni­kátny use­roch, ich reten­cii a pod. ?

10K+ 18% weekly reten­tion naše met­riky ale pea­kujú počas pri­me­ti­mov, naprí­klad počas súťaže Miss mode­rá­tor spo­me­nul Divano a v tom momente vyská­kali stia­hnu­tia a uží­va­te­lia asi 5 násobne.

Čoraz menej mla­dých ľudí pozerá line­árnu tele­ví­ziu, v prí­pade ak si chcú pozreť film, zapnú si naprí­klad Netl­fix. Pre akú cie­ľovku je teda Divano určené?

Toto sa môže zdať ako pravda, ale nie je:) Naša cie­ľovka je veľmi mladá a para­doxne máme viac práve z muž­ského pub­lika, aj keď je naše tele­vízne promo navia­zané na skôr žen­ské tele­vízne for­máty. Poze­ra­nie line­ár­nej tele­ví­zie je stále “by far” naj­väč­šia masovka. Pro­stre­die sa bude meniť, tušíme ako a hlavne tus­šíme ako do toho zapo­jiť Divano. Momen­tálne však tele­vízne bud­gety stú­pajú z roka na rok a alter­na­tívne zdroje zábavy sú stále mino­ritné.

Pár dní dozadu si sa vrá­tila z jed­nej z naj­väč­ších tech kon­fe­ren­cií na svete (Col­li­sion), ktorá sa konala vo Vegas. Aká tam bola atmo­sféra? Nepri­pa­dala si si jak na trho­visku? 

Pri­pa­dala:) Ale dobre sme vedeli kam ideme, keďže sme boli minulý rok na Web­Sum­mite. Vždy ale záleží ako sa tam člo­vek vie obra­cať. Áno, pri­zna­nie, pou­ží­vam fakt, že som žena medzi väč­ši­nou muž­ským pub­li­kom. Navyše sa s Bori­som veľmi dobre dopĺňame, sme kon­trastní a to pri­ťa­huje pozor­nosť.

Odpo­ru­čila by si tieto kon­fe­ren­cie aj ostat­ným star­tu­pom? Čo tam môžu zís­kať?

Kon­fe­ren­cie sú fajn a para­doxne sme zis­tili, že o nás majú záu­jem aj VC z oko­li­tých V4 štá­tov, ale spoz­nali sme sa para­doxne až tam. Pre star­tupy by som odpo­ru­čila cho­diť na kon­fe­ren­cie, ale treba hack­núť sýs­tem a nájsť si spô­sob, ako to pre­fi­nan­co­vať, pre­tože tie dobré, bývajú často veľmi drahé.

Ktorá star­tup idea ťa tam naj­viac zau­jala?

Divano:)

Čo Divano čaká v najb­liž­ších mesia­coch?

Pre­zle­če­nie sa do nového šatu, zmena komu­ni­ká­cie, stavba nových tele­víz­nych pro­jek­tov, ktoré budú Divano pou­ží­vať. Ďalej aj pri­da­nie nových tele­ví­zii a vlastná pro­duk­cia. A samoz­rejme seed round.

Kedy oča­ká­vaš Break-even? 

Toto je zlo­žitá otázka. Na zmlu­vách už máme viac, ako sme do toho inves­to­vali, avšak break-even met­rika sa pre nás momen­tálne ráta v use­roch, ich sprá­vaní a orga­nic­kom šírení sa appky. Na to nám podľa mňa treba ešte jeden trh z oko­lo­tých kra­jín.

Skúsme teraz tro­chu odbo­čiť. Kde plá­nu­ješ strá­viť toto leto, mys­lím dovo­lenku?

Tieto veci vôbec zatiaľ nerie­šim. Ak sa náho­dou pri­trafí voľ­nejší čas, sad­nem do auta a nie­kam sa odve­ziem… plá­no­va­nie mi zby­točne kom­pli­kuje život :)

Čo by si na záver odká­zala mla­dým Slo­vá­kom, ktorí si neve­ria?

Ak si neve­ríš, asi nemáš dobrý pro­jekt. Ak budeš veriť svojmu pro­jektu, nič ťa neza­staví. ;)

Vďaka za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)