Slo­ven­skí dôchod­co­via sú žob­rá­ci Euró­py. Pozri si tabuľ­ku

Lukáš Dubovský / 25. januára 2016 / Zo Slovenska

Pod­ľa naj­nov­šie­ho reb­ríč­ka sme na tom veľ­mi zle. Sused­né Čes­ko nás v kva­li­te živo­ta pred­beh­lo o sko­ro 20 prie­čok.

Glo­bal Age Watch Index za rok 2015 meria kva­li­tu živo­ta ľudí v dôchod­ko­vom veku. Spo­mí­na tiež, že Slo­ven­sko má 1,1 mili­ó­na oby­va­te­ľov nad 60 rokov.

Reb­rí­ček kva­li­ty živo­ta seni­orov vo sve­te (vybra­né kra­ji­ny)

Švaj­čiar­sko (1)
Nór­sko (2)
Švéd­sko (3)
Nemec­ko (4)
Kana­da (5)
Holand­sko (6)
Island (7)
Japon­sko (8)
Spo­je­né štá­ty (9)
Veľ­ká Bri­tá­nia (10)
Dán­sko (11)
Nový Zéland (12 )
Rakús­ko (13)
Fín­sko (14)
Írsko (15)
Fran­cúz­sko (16)
Aus­trá­lia (17)
Izra­el (18)
Luxem­bur­sko (19)
Pana­ma (20)
Čile (21)
Čes­ká repub­li­ka (22)

Maďar­sko (39)
Slo­ven­sko (40)
Viet­nam (41)
Mau­ri­tius (42)

Tabuľ­ka bola zosta­ve­ná pod­ľa cel­ko­vé­ho hod­no­te­nia v 4 kate­gó­riách:

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)