Slo­ven­skí dôchod­co­via sú žob­ráci Európy. Pozri si tabuľku

Lukáš Dubovský / 25. januára 2016 / Zo Slovenska

Podľa naj­nov­šieho reb­ríčka sme na tom veľmi zle. Susedné Česko nás v kva­lite života pred­behlo o skoro 20 prie­čok.

Glo­bal Age Watch Index za rok 2015 meria kva­litu života ľudí v dôchod­ko­vom veku. Spo­mína tiež, že Slo­ven­sko má 1,1 mili­óna oby­va­te­ľov nad 60 rokov.

Reb­rí­ček kva­lity života seni­orov vo svete (vybrané kra­jiny)

Švaj­čiar­sko (1)
Nór­sko (2)
Švéd­sko (3)
Nemecko (4)
Kanada (5)
Holand­sko (6)
Island (7)
Japon­sko (8)
Spo­jené štáty (9)
Veľká Bri­tá­nia (10)
Dán­sko (11)
Nový Zéland (12 )
Rakúsko (13)
Fín­sko (14)
Írsko (15)
Fran­cúz­sko (16)
Aus­trá­lia (17)
Izrael (18)
Luxem­bur­sko (19)
Panama (20)
Čile (21)
Česká repub­lika (22)

Maďar­sko (39)
Slo­ven­sko (40)
Viet­nam (41)
Mau­ri­tius (42)

Tabuľka bola zosta­vená podľa cel­ko­vého hod­no­te­nia v 4 kate­gó­riách:

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)