Slovenskí vedci sa podieľajú na vytvorení mesta s nulovou tvorbou odpadu

Linda Cebrová / 1. februára 2019 / Eko

  • Nové ze­lené mesto bude v prie­behu nie­koľ­kých ro­kov sú­čas­ťou čín­skeho 25 mi­li­ó­no­vého Šan­ghaja
  • Ur­ba­nis­tický ce­lok pred­sta­vuje mo­del eko spo­loč­nosti 21. sto­ro­čia
  • Pro­jekt vznikne vďaka spo­lu­práci od­bor­ní­kov čín­skych aj európ­skych pra­co­vísk – vrá­tane na­šich ved­cov z bra­ti­slav­skej STU
zdroj: STU
  • Nové ze­lené mesto bude v prie­behu nie­koľ­kých ro­kov sú­čas­ťou čín­skeho 25 mi­li­ó­no­vého Šan­ghaja
  • Ur­ba­nis­tický ce­lok pred­sta­vuje mo­del eko spo­loč­nosti 21. sto­ro­čia
  • Pro­jekt vznikne vďaka spo­lu­práci od­bor­ní­kov čín­skych aj európ­skych pra­co­vísk – vrá­tane na­šich ved­cov z bra­ti­slav­skej STU

Šan­ghaj má dnes viac ako 25 mi­li­ó­nov oby­va­te­ľov, nové ve­de­nie mesta chce ob­me­dziť tlak na zá­stavbu v jeho zá­zemí a ot­vo­riť nové roz­vo­jové úze­mie na os­trove Chong­ming, ktorý je sú­čas­ťou Šan­ghaja a tre­tím naj­väč­ším os­tro­vom Číny. 

Podľa Ma­roša Finka z STU by tu v prie­behu nie­koľ­kých ro­kov mala vznik­núť nová au­to­nómna časť Šan­ghaja, ktorá by pred­sta­vo­vala mo­del ekos­po­loč­nosti 21. Sto­ro­čia.

Fu­tu­ris­tický pro­jekt do­stá­vajú do rúk od­bor­níci na ur­bánnu eko­ló­giu a pries­to­rové plá­no­va­nie zo Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity (STU) v Bra­ti­slave a zo šan­ghaj­skej East China Nor­mal Uni­ver­sity (ECNU). Tí s pod­po­rou pra­co­vísk z Činy a Európy pra­cujú na in­teg­rá­cii naj­mo­der­nej­ších kon­cep­tov do mo­delu roz­voja os­trova Chong­ming.

Pôjde o os­trov s jad­rom cir­ku­lár­nej eko­no­miky s nu­lo­vou pro­duk­ciou od­pa­dov a emi­sií, nu­lo­vými tokmi ener­gie z von­kaj­šieho pro­stre­dia a roz­vo­jom za­lo­že­ným na efek­tív­nom a udr­ža­teľ­nom vy­užití vnú­tor­ných zdro­jov.

Tieto prin­cípy je po­trebné re­špek­to­vať nie­len na úrovni mesta a na úrovni jed­not­li­vých sys­té­mov mest­skej in­fra­štruk­túry od do­pravy až po čis­te­nie od­pa­do­vých vôd, ale aj na­prieč všet­kými úrov­ňami od mest­ských štvrtí a vý­rob­ných are­álov až po jed­not­livé obytné domy či byty.

Na os­trove by malo vznik­núť naj­skôr nie­koľko územ­ných cel­kov, ktoré budú tieto prin­cípy na­pĺňať rôz­nymi ces­tami, pôjde o akési „živé la­bo­ra­tó­riá“. V nich by sa mali v praxi ove­ro­vať rie­še­nia a tie sa budú po­stupne roz­ši­ro­vať a vy­tvá­rať eko­sys­tém no­vého mesta.

Chong­ming Is­land má viac ako 700 – ti­síc oby­va­te­ľov, na roz­lohe tak­mer 1 300 ki­lo­met­roch štvor­co­vých. Je bo­hatý na prí­rodné spo­lo­čen­stvá, najmä veľmi cenné mok­radné eko­sys­témy. Mé­diá v Šan­ghaji ho ozna­čujú za po­sledné „pa­nen­ské prí­rodné úze­mie“ v re­gi­óne. Má veľké zá­soby po­d­zem­nej vody, z oboch strán ho ob­teká naj­väč­šia čín­ska rieka Jang-c’-ťiang, pred­tým, ako sa vleje do Ti­chého oce­ánu. V mi­nu­losti ho s pev­nin­ským Šan­gha­jom spá­jal len lodný prie­voz, dnes už je to diaľ­ničný most a veľ­ko­ka­pa­citný tu­nel a v pláne je vý­stavba ďal­šieho mosta.

Pridať komentár (0)