Slovensko a Česko prepojí dlhoočakávaná cyklotrasa za státisíce eur

Linda Cebrová / 14. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Me­dzi Tren­čian­skym kra­jom a ok­re­som Zlín po­ve­die nová cyk­lo­trasa
  • Ná­klady na re­kon­štruk­ciu cesty a vy­bu­do­va­nie no­vej cyk­lo­trasy pred­sta­vujú 879 333 eur
zdroj: pixabay.com
  • Me­dzi Tren­čian­skym kra­jom a ok­re­som Zlín po­ve­die nová cyk­lo­trasa
  • Ná­klady na re­kon­štruk­ciu cesty a vy­bu­do­va­nie no­vej cyk­lo­trasy pred­sta­vujú 879 333 eur

Mi­nis­ter­stvo pô­do­hos­po­dár­stva a roz­voja vi­dieka SR ne­dávno ozná­milo, že cel­kovo pôjde z fon­dov EÚ na roz­voj cyk­lo­dop­ravy až 81,8 mi­li­ó­nov eur. Ide o sumu za ktorú sa už dá vy­bu­do­vať po­všim­nu­teľné množ­stvo cyk­lot­rás.

Naj­nov­šie sa ho­vorí o pre­po­jení Slo­ven­ska a Čes­kej re­pub­liky no­vou cyk­lo­tra­sou. Tá bude za­čí­nať v Tren­čian­skom kraji v obci Horná Súča a cez hra­nice po­ve­die až do obce Ša­nov na Mo­rave. Po­ža­do­vaná výška ne­ná­vrat­ného fi­nanč­ného prís­pevku je 1 496 309,72 eur, in­for­mo­vala o tom na svo­jej stránke obec Horná Súča.

Ná­klady na re­kon­štruk­ciu cesty a vy­bu­do­va­nie no­vej cyk­lo­trasy do­siahnu 879 333 eur, in­for­mo­val por­tál Tren­čínD­nes24. Cie­ľom pro­jektu je najmä zlep­še­nie pre­po­je­nia a do­stup­nosti k prí­rod­ným a kul­túr­nym pa­miat­kam v po­hra­nič­nom území Tren­čian­skeho a Zlín­skeho kraja. 

zdroj: pi­xa­bay.com

A ako vníma nie­koľko mi­li­ó­nové do­tá­cie na bu­do­va­nie cyk­lo­trás nie­len zo Slo­ven­ska do Česka ale aj v Bra­ti­slave ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia Cyk­lo­ko­alí­cia?

„Te­raz je veľmi ťažké vy­hod­no­tiť, či do­tá­cie padnú na úrodnú pôdu, pre­tože často sa ro­bia cyk­lo­trasy kvôli euro­fon­dom, ale treba sa po­zrieť na kom­plexné roz­po­čty miest a tam si po­rov­nať, koľko je vy­čle­ne­ných fi­nan­cií na cesty, chod­níky a pre cyk­lis­tov. Ako kľú­čovú zmenu vní­mame vstup ak­tív­nych ľudí ako Pe­ter Bročka, ktorý sys­té­movo pra­cuje a ná­sledne do­sa­huje vý­sledky. Le­gis­la­tívny pro­ces je ná­ročný, a preto je po­trebná dl­ho­dobá a sys­té­mová práca na zmenu na­šich miest. Zá­ro­veň všet­kým od­po­rú­čam, po­zrieť si film Af­ter­mass na Vi­meo,“ po­ve­dal Igor z Cyk­lo­ko­alí­cie pre Star­ti­tup.

Tr­nava – slo­ven­ské mesto cyk­lis­tov

Ak by sme mali vy­brať jedno slo­ven­ské mesto, ktoré sa v ob­lasti cyk­lo­dop­ravy po­súva mí­ľo­vými krokmi, tak by to ur­čite bola Tr­nava. Ino­vá­cie pre cyk­lis­tov chystá mesto aj v roku 2019, na­koľko bolo meste  veľmi úspešná v čer­paní euro­fon­dov.

zdroj: pi­xa­bay.com

Nové cyk­lo­chod­níky tam pri­budnú na Sa­le­zián­skej ulici, na ktoré bola schvá­lená výška vý­dav­kov v sume 383 221 eur, schvá­lená výška ne­ná­vrat­ného fi­na­nćného prís­pevku (NFP) je 364 060 eur a zo zdro­jov EÚ 325 738 eur. Lep­šie sa bude bi­cyk­lo­vať aj na Bu­čian­skej ulici so schvá­le­nou výš­kou vý­dav­kov 250 305 eur, výška NFP je 237 790 eur, pri­čom zo zdro­jov EÚ 212 759 eur, in­for­mo­val o tom por­tál cyk­lo­dop­rava.sk.

Tr­nava sa roz­hodla rie­šiť aj si­tu­áciu s krá­de­žami bi­cyk­lov. Vďaka tomu bude mať ako prvé mesto na Slo­ven­sku au­to­ma­tický par­ko­vací dom pre bi­cykle. Na re­a­li­zá­ciu pro­jektu zís­kalo Mesto Tr­nava ne­ná­vratný fi­nančný prís­pe­vok vo výške 505 319 eur, pri­čom z mest­ského roz­po­čtu bude na tento účel vy­na­lo­žená čias­tka viac ako 26 000 eur.

Par­ko­vací dom zrejme už tento rok náj­deš me­dzi že­lez­nič­nou a au­to­bu­so­vou sta­ni­cou s na­po­je­ním na exis­tu­júcu cyk­lo­trasu. Pôjde o 11,5 metra vy­sokú cyk­lo­vežu zo že­leza a skla, v kto­rej bude pries­tor pre 118 bi­cyk­lov. Tie budú v su­chu a v bez­pečí. Za par­ko­va­nie v cyk­lo­veži sa však bude pla­tiť.

Mesto tak­tiež v roku 2019 vy­čle­nilo na pre­vádzku a údržbu sys­tému ich zdie­ľa­ných elek­tro­bi­cyk­lov Ar­bo­ria cel­kovo 15 000 eur. Ok­rem toho, že je vy­uží­va­nie bi­cyk­lov eko­lo­gické, je v meste i prak­tic­kej­šie a umož­ňuje do­stať sa z jed­ného bodu do dru­hého rých­lej­šie, bez stá­tia v záp­chach a prob­lé­mov s par­ko­va­ním. Na­vyše, zdie­ľané bi­cykle sú vy­ba­vené elek­tric­kým po­ho­nom, ktorý cestu ešte zrýchli a zjed­no­duší. V pre­vádzke je 50 elek­tro­bi­cyk­lov, prie­bežne sú sťa­ho­vané na ser­vis tie, ktoré po­tre­bujú opravu.

Ako je vi­dieť, pe­niaze na cyk­lo­trasy sú k dis­po­zí­cii. Stačí, aby ľu­dia ne­hľa­dali dô­vody, prečo sa veci ne­dajú me­niť a na­miesto toho boli pro­ak­tívni a vy­ža­do­vali si od svojho mesta to, čo tam chcú vi­dieť.

zdroj: hor­na­suca.sk,tren­cin.dnes24.sk,cyk­lo­dop­rava.sk

Pridať komentár (0)