Slovensko a Česko prepojí dlhoočakávaná cyklotrasa za státisíce eur

  • Medzi Trenčianskym krajom a okresom Zlín povedie nová cyklotrasa
  • Náklady na rekonštrukciu cesty a vybudovanie novej cyklotrasy predstavujú 879 333 eur
coll
pixabay.com
  • Medzi Trenčianskym krajom a okresom Zlín povedie nová cyklotrasa
  • Náklady na rekonštrukciu cesty a vybudovanie novej cyklotrasy predstavujú 879 333 eur

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nedávno oznámilo, že cel­kovo pôjde z fon­dov EÚ na roz­voj cyk­lo­dop­ravy až 81,8 mi­li­ó­nov eur. Ide o sumu za ktorú sa už dá vy­bu­do­vať po­všim­nu­teľné množ­stvo cyk­lot­rás.

Najnovšie sa hovorí o prepojení Slovenska a Českej republiky novou cyklotrasou. Tá bude začínať v Trenčianskom kraji v obci Horná Súča a cez hranice povedie až do obce Šanov na Morave. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 1 496 309,72 eur, informovala o tom na svojej stránke obec Horná Súča.

Náklady na rekonštrukciu cesty a vybudovanie novej cyklotrasy dosiahnu 879 333 eur, informoval portál TrenčínDnes24. Cieľom projektu je najmä zlepšenie prepojenia a dostupnosti k prírodným a kultúrnym pamiatkam v pohraničnom území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. 

zdroj: pixabay.com

A ako vníma niekoľko miliónové dotácie na budovanie cyk­lo­trás nielen zo Slovenska do Česka ale aj v Bratislave nezisková organizácia Cyklokoalícia?

„Te­raz je veľmi ťažké vy­hod­no­tiť, či do­tá­cie padnú na úrodnú pôdu, pre­tože často sa ro­bia cyk­lo­trasy kvôli euro­fon­dom, ale treba sa po­zrieť na kom­plexné roz­počty miest a tam si po­rov­nať, koľko je vy­čle­ne­ných fi­nan­cií na cesty, chod­níky a pre cyk­lis­tov. Ako kľú­čovú zmenu vní­mame vstup ak­tív­nych ľudí ako Pe­ter Bročka, ktorý sys­té­movo pra­cuje a ná­sledne do­sa­huje vý­sledky. Le­gis­la­tívny pro­ces je ná­ročný, a preto je po­trebná dl­ho­dobá a sys­té­mová práca na zmenu na­šich miest. Zá­ro­veň všet­kým od­po­rú­čam, po­zrieť si film Af­ter­mass na Vi­meo,“ po­ve­dal Igor z Cyk­lo­ko­alí­cie pre Star­ti­tup.

Trnava – slovenské mesto cyklistov

Ak by sme mali vybrať jedno slovenské mesto, ktoré sa v oblasti cyklodopravy posúva míľovými krokmi, tak by to určite bola Trnava. Inovácie pre cyklistov chystá mesto aj v roku 2019, nakoľko bolo meste  veľmi úspešná v čerpaní eurofondov.

zdroj: pixabay.com

Nové cyklochodníky tam pribudnú na Saleziánskej ulici, na ktoré bola schválená výška výdavkov v sume 383 221 eur, schválená výška nenávratného finanćného príspevku (NFP) je 364 060 eur a zo zdrojov EÚ 325 738 eur. Lepšie sa bude bicyklovať aj na Bučianskej ulici so schválenou výškou výdavkov 250 305 eur, výška NFP je 237 790 eur, pričom zo zdrojov EÚ 212 759 eur, informoval o tom portál cyklodoprava.sk.

Tr­nava sa rozhodla riešiť aj situáciu s krádežami bicyklov. Vďaka tomu bude mať ako prvé mesto na Slo­ven­sku au­to­ma­tický par­ko­vací dom pre bi­cykle. Na re­a­li­zá­ciu pro­jektu zís­kalo Mesto Tr­nava ne­ná­vratný fi­nančný prís­pe­vok vo výške 505 319 eur, pri­čom z mest­ského roz­počtu bude na tento účel vy­na­lo­žená čias­tka viac ako 26 000 eur.

Par­ko­vací dom zrejme už tento rok náj­deš me­dzi že­lez­nič­nou a au­to­bu­so­vou sta­ni­cou s na­po­je­ním na exis­tu­júcu cyk­lo­trasu. Pôjde o 11,5 metra vy­sokú cyk­lo­vežu zo že­leza a skla, v kto­rej bude pries­tor pre 118 bi­cyk­lov. Tie budú v su­chu a v bez­pečí. Za par­ko­va­nie v cyk­lo­veži sa však bude pla­tiť.

Mesto taktiež v roku 2019 vyčlenilo na prevádzku a údržbu systému ich zdieľaných elektrobicyklov Arboria celkovo 15 000 eur. Ok­rem toho, že je vy­uží­va­nie bi­cyk­lov eko­lo­gické, je v meste i prak­tic­kej­šie a umož­ňuje do­stať sa z jed­ného bodu do dru­hého rých­lej­šie, bez stá­tia v záp­chach a prob­lé­mov s par­ko­va­ním. Na­vyše, zdie­ľané bi­cykle sú vy­ba­vené elek­tric­kým po­ho­nom, ktorý cestu ešte zrýchli a zjed­no­duší. V pre­vádzke je 50 elek­tro­bi­cyk­lov, prie­bežne sú sťa­ho­vané na ser­vis tie, ktoré po­tre­bujú opravu.

Ako je vi­dieť, pe­niaze na cyk­lo­trasy sú k dis­po­zí­cii. Stačí, aby ľu­dia ne­hľa­dali dô­vody, prečo sa veci ne­dajú me­niť a na­miesto toho boli pro­ak­tívni a vy­ža­do­vali si od svojho mesta to, čo tam chcú vi­dieť.

zdroj: hornasuca.sk,trencin.dnes24.sk,cyklodoprava.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech