Slo­ven­sko-brit­ský star­tup Pri­zeo sa spo­jil s cha­ri­ta­tív­nou video plat­for­mou Chi­deo

Lukáš Gašparík jr. / 23. jún 2015 / Tools a produktivita

Tech mag­nát Todd Wag­ner zís­kal cha­ri­ta­tívny fun­drai­sin­gový por­tál Pri­zeo, ktorý sa stane ses­ter­ským webom jeho video cha­ri­ta­tív­nej plat­formy Chi­deo. Wag­ner týmto dea­lom pre­hl­buje svoje akti­vity filan­tropa, ktorý chce pomá­hať ostat­ným.

Pri­zeo je digi­tálna fun­drai­sin­gová plat­forma, ktorá umož­ňuje celeb­ri­tám a vplyv­ným osob­nos­tiam mobi­li­zo­vať svo­jich fanú­ši­kov a zís­ka­vať od nich finančné pros­triedky pre dobrú vec. Zakla­da­teľmi tejto plat­formy sú Bryan Baum, Leo Sei­gal a Slo­vák Andrej Pan­čík! V posled­ných dvoch rokoch svo­jej exis­ten­cie má táto plat­forma na svo­jom konte už viac ako 200 úspeš­ných kam­paní. Medzi tie najús­peš­nej­šie patrí naprí­klad nahrá­va­nie v štú­diu s Jus­ti­nom Bie­be­rom alebo hra­nie sa Micha­ela Phelpsa s del­fínmi.

Tento slo­ven­sko-brit­ský star­tup bude teraz slú­žiť ako ses­ter­ská spo­loč­nosť Chi­dea, čím sa zvýši jej exklu­zi­vita a pove­do­mie v snahe zvý­šiť finančné pros­triedky pre stovky nezis­ko­vých orga­ni­zá­cií po celom svete. Aj po akvi­zí­cií bude Pri­zeo fun­go­vať samos­tatne v jeho sídle v Hol­ly­wo­ode. Presné pod­mienky trans­ak­cie neboli zatiaľ zve­rej­nené.

Pri­zeo nám pri­náša zvý­še­nie dôve­ry­hod­nosti, pre­tože máme doká­zané, že vo svete si zís­kalo už dobré meno a navyše za ním stojí skvelý tím,” pove­dal Wag­ner. “To zna­mená, že po čias­toč­nom pre­po­jení s Chi­deom, budú môcť obe plat­formy zvý­šiť svoju pôsob­nosť, čím budú schopné mať väčší vplyv na veci kde­koľ­vek na svete.”

Todd Wag­ner sa pre­slá­vil už kon­com 90-tych rokov, kedy sa mu poda­rilo spro­pa­go­vať stre­a­mo­va­ciu plat­formu Broadcast.com. Jeho dlho­ročné skú­se­nosti z tejto oblasti sa teraz chystá využiť aj pri Chi­deu, kde má v pláne pomo­cou videa, pri­niesť zvý­še­nie pove­do­mia a pod­pory pre rie­še­nie glo­bál­nych prob­lé­mov. Wag­ne­ro­vým cie­ľom je vytvo­re­nie jedi­neč­nej vysie­la­cej siete prí­stup­nej pre oblasť filan­tro­pov.

Chi­deo si od prvého dňa kla­die za cieľ poskyt­nu­tie potreb­ných nástro­jov na maxi­ma­li­zá­ciu pove­do­mia o cha­rite. Súčasný sys­tém dar­cov­stva je z veľ­kej časti off­laj­nový a je demo­gra­ficky neefek­tívny, čo v koneč­nom výsledku vplýva nega­tívne aj na ďal­šiu gene­rá­ciu dar­cov. Vzhľa­dom k tomu, že dopo­siaľ iba 8% všet­kých peňazí daro­va­ných na cha­ritu pri­chá­dza z online sveta, je jasné, že práve tento spô­sob zna­mená z veľ­kej časti nevy­užitý zdroj fun­drai­singu.”

Akvi­zí­cia Pri­zea je už druhá významná dohoda Todda Wag­nera, ktorú usku­toč­nil tento rok. Minulý mesiac Chi­deo ozná­milo exklu­zívne par­tner­stvo so Sinc­lair Bro­ad­cast Group, Inc., ktorá roz­ší­rila dosah tejto cha­ri­ta­tív­nej siete do 42 mili­ó­nov domác­ností v 161 štá­toch. Wag­ner je tiež spo­lu­vlast­ní­kom spo­loč­nosti 2929 Enter­tain­ment, kto­rej dru­hým spo­lu­vlast­ní­kom je známy Mark Cuban.

zdroj: hollywoodreporter.com

Pridať komentár (0)