Slovensko.Digital chce uká­zať ako v kva­lite eGo­vern­mentu pred­be­hnúť Estón­sko. Spúšťa stránku na tvorbu nových štát­nych slu­žieb

Michal Sorkovský / 19. augusta 2016 / Zo Slovenska

IT odbor­níci z občian­skeho zdru­že­nia Slovensko.Digital spus­tili stránku, na kto­rej majú vzni­kať nové digi­tálne služby pre obča­nov a pod­ni­ka­te­ľov. S pou­ži­tím štát­nych dát a sys­té­mov tak chcú uká­zať, ako si pred­sta­vujú budúc­nosť eGo­vern­mentu.

Štátne IT služby sú už dlho­dobo pod paľ­bou kri­tiky za ich neefek­tív­nosť a nízku pri­danú hod­notu pre občana. Pro­jekty často trvajú roky a výsledný efekt pre občana býva roz­pa­čitý. Štát ako keby stra­til moti­vá­ciu tvo­riť kva­litné služby a zlep­šo­vať ich. IT odbor­níci zo zdru­že­nia Slovensko.Digital sú pre­sved­čení, že jed­ným z klú­čov k lep­ším digi­tál­nym služ­bám je vyš­šia kon­ku­ren­cia. „Ak je člo­vek nespo­kojný s ban­kou, môže sa zdvi­hnúť a ísť inam, ale kam má ísť občan, ak sa mu nepáči ako nefun­gujú služby kata­stra alebo Sociál­nej pois­ťovne?“ hovorí Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

Mys­líme si, že štát by sa nemal sna­žiť všetko vymys­lieť za nás a mať mono­pol na štátne služby. Štát by mal vytvá­rať pod­mienky, aby lep­šie služby mohli vzni­kať aj na trhu a ľudia si zvo­lia, ktorá im vyho­vuje naj­viac. Tento trend v zahra­ničí volajú „štát ako plat­forma“ – govern­ment as a plat­form” dopl­nil Ján Har­gaš zo Slovensko.Digital.

Kon­krétne prí­klady uvie­dol Ján Suchal: „Prečo by sme naprí­klad elek­tro­nický občian­sky pre­ukaz nemohli pou­ží­vať aj ako kartu do práce, do auto­busu, vlaku alebo do kniž­nice? Prečo by sme nemohli podá­vať daňové pri­zna­nie cez apli­ká­ciu, ktorá sama zozbiera dáta a odo­vzdá pri­zna­nie za nás? Prečo by firmu nemo­hol za nás zalo­žiť nie­kto iný pomo­cou svo­jej apli­ká­cie napo­je­nej na štátne sys­témy? Alebo prečo by nemohla exis­to­vať lep­šia schránka na úradné doku­menty ako je tá na www.slovensko.sk?

Aby takáto kon­ku­ren­cia vznikla, je potrebné, aby sa štátne IT sys­témy otvo­rili von­kaj­šiemu svetu. Občian­ske zdru­že­nie preto spus­tilo stránku Ekosystem.Slovensko.Digital, na kto­rej uve­rej­ňuje verejné dáta a prí­stupy k exis­tu­jú­cim štát­nym služ­bám. Chce nad nimi vytvá­rať nové služby pre obča­nov a pod­ni­ka­te­ľov a záro­veň vytvo­riť pries­tor pre IT komu­nitu na tvorbu ino­va­tív­nych apli­ká­cií.

Pre­stavte si svet, kde cez mobilnú apli­ká­ciu budete vedieť vyba­viť čokoľ­vek na úra­doch. Už vás nikto nedo­núti ísť nie­kam len pod­pí­sať tla­čivo. Z ponuky apli­ká­cii si vybe­riete tú, ktorá to vie naj­lep­šie a pou­ži­jete ju. Presne tam sme­ruje zahra­ni­čie a od dnes tam sme­ru­jeme aj my” uzav­rel Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

zdroj: ts, zdroj foto­gra­fií: ekosystem.slovensko.digital

Pridať komentár (0)