Slo­ven­sko má naj­lep­šieho AeroP­ress baristu na svete — Lukáš Záh­rad­ník

Tomáš Kahn / 14. apríla 2015 / Tools a produktivita

Lukáš Záh­rad­ník z Green Plan­ta­tion Cof­fee sa stal AeroP­ress sve­to­vým šam­pi­ó­nom v príp­rave kávy. Toto víťazs­tvo je o to cen­nej­šie, že Lukáš je vôbec prvým Slo­vá­kom, kto­rému sa to poda­rilo.

Celá súťaž sa konala v USA, kon­krétne v meste Seattle a Luká­šovi sa poda­rilo pre­sa­diť v ťaž­kej kon­ku­ren­cií z celého sveta. Súťaže sa zúčast­nilo až 435 súťa­žia­cich. Víťazs­tvo je o to cen­nej­šie, že na súťaži zúčast­nil aj samotný vyná­lezca AeroP­ressu Alan Adler. O víťa­zoch súťaže roz­ho­do­vali 3 ženy: Katie Car­gu­ilo z Coun­ter Cul­ture Cof­fee, Amanda Juris zo Star­bucks Cof­fee a Anne Lunell z Koppi.

Na tre­ťom mieste sa umiest­nil Kaye Joy Ong, ktorý pochá­dza z Fili­pín, druhý bol Nick Hatch z Kanady a víťa­zom sa stal Slo­vák Lukáš Záh­rad­ník. Tento úspech sa mu poda­ril s kávou z Komárna od Green Plan­ta­tion Cof­fee. Okrem Lukáša sa súťaže zúčast­nila aj Simona Mad­le­niak.

Takto Lukas vyhral Sve­tovy sam­pi­onat v pri­prave kavy v Aerop­ress. Pri­jemnu zabavu!

zdroj: sprunge.com

Pridať komentár (0)