Slovensko opäť hľadá najsexistickejšiu reklamu, pomôcť môžeš aj ty

Veronika Bartošová / 2. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Tento rok po­rota sú­ťaže Se­xis­tický kix už po tre­tí­krát udelí an­ti­cenu za naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu na Slo­ven­sku
  • Ak­tu­álne ot­vára fázu zberu re­klamá, ktoré no­mi­nuje ve­rej­nosť. Zna­mená to, že za­po­jiť sa mô­žeš aj ty
zdroj: Sexistický Kix/Breva
  • Tento rok po­rota sú­ťaže Se­xis­tický kix už po tre­tí­krát udelí an­ti­cenu za naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu na Slo­ven­sku
  • Ak­tu­álne ot­vára fázu zberu re­klamá, ktoré no­mi­nuje ve­rej­nosť. Zna­mená to, že za­po­jiť sa mô­žeš aj ty

„An­ti­cena Se­xis­tický kix chce týmto spô­so­bom pre ľudí vy­tvo­riť pries­tor, aby mohli ve­rejne pro­tes­to­vať proti se­xizmu v re­klame. Ve­ríme, že práve mož­nosť vy­brať si z rôz­nych se­xis­tic­kých prv­kov po­u­káže na sku­toč­nosť, že ve­rej­nosť ne­vníma ako prob­le­ma­tickú iba na­hotu, ale aj ro­dové ste­re­otypy, spred­met­ňo­va­nie či zne­va­žu­júci ja­zyk,“ po­ve­dala o an­ti­cene Jitka Dvo­řá­ková, spo­lu­or­ga­ni­zá­torka an­ti­ceny Se­xis­tický kix.

An­ti­cena Se­xis­tický kix pra­nie­ruje ne­etickú re­klamu, ktorá zne­va­žuje ľudí na zá­klade rodu. Ve­rej­nosť môže do hla­so­va­nia po­sie­lať svoje no­mi­ná­cie, a vy­jad­riť tak od­mie­tavý po­stoj voči se­xis­tic­kej re­klame v on­line aj off­line pro­stredí. An­ti­cena sa za­me­riava najmä na ak­tívnu spo­lu­prácu so ši­ro­kou ve­rej­nos­ťou a vy­siela sig­nál re­klam­ným za­dá­va­te­ľom, že na­ozaj­stná kre­a­ti­vita se­xiz­mus ne­pot­re­buje.

Ak si ne­za­chy­til mi­nulé roč­níky, toto sú ví­ťazi, kto­rých prá­cami by sa za­dá­va­te­lia a re­klamné agen­túry pri tvorbe kam­paní rad­šej ne­mali in­špi­ro­vať. Oborná po­rota vy­brala tri re­klamy, pri­čom pr­vou je kam­paň značky Bu­diš.

Za se­xis­tickú bola mi­nulý rok vy­hlá­sená aj kam­paň značky Fer­net Stock, o kto­rej od­borná po­rota vy­hlá­sila, že­vi­deo pros­tried­kami fil­mo­vej reči na­vo­dzuje at­mo­sféru akejsi vzbury, priam mi­li­tant­nej dekla­rá­cie mu­žov, ktorí sa po­tre­bujú vy­me­dziť mimo „svet žien“ a na­plno sa ve­no­vať „svo­jej muž­nosti“.

Tre­ťou naj­se­xis­tic­kej­šou kam­pa­ňou za mi­nulý rok sa stala kam­paň LetGo, ktorá mala pre­zen­to­vať ženu ako ob­jekt, kto­rého sa člo­vek môže jed­no­du­cho zba­viť pre­da­jom cez mo­bilnú ap­li­ká­ciu.

Naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu vy­brala aj ve­rej­nosť a stala sa ňou re­klama Zá­ložne Breva. Tá si zo zne­uží­va­nia žen­ského tela uor­bila tak­po­ve­diac štan­dardnú mar­ke­tin­govú stra­té­giu, ktorú prak­ti­zuje už pek­ných pár ro­kov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: www.se­xis­tic­ky­kix.sk

Podľa pre­zi­denta Klubu re­klam­ných agen­túr Ró­berta Slo­váka ta­kéto re­klamy na­vyše nie sú efek­tívne ani z hľa­diska pre­daja: „Staré klišé o tom, že sex pre­dáva už dávno ne­platí. Vo svete to po­tvr­dzuje nie­koľko vý­sku­mov, v kto­rých se­xis­tické re­klamy po­ško­dzo­vali vní­ma­nie fi­riem. Mar­ke­téri, ktorí ich stále po­u­ží­vajú, buď za­spali dobu, alebo sú to ama­téri,” vy­svet­ľuje.

Ná­rast po­čtu no­mi­ná­cií na an­ti­cenu Se­xis­tický kix do­ka­zuje, že ve­rej­nosť je voči ne­etic­kým re­kla­mám čo­raz vní­ma­vej­šia. „Už pred ofi­ciál­nym spus­te­ním no­mi­ná­cií sme do­stali 50 pod­ne­tov. Pred­po­kla­dáme, že po ohlá­sení ot­vo­re­nia no­mi­nač­nej fázy ich ešte veľa pri­budne a cel­kový po­čet pre­kročí mi­nu­lo­roč­ných 55 no­mi­ná­cií,“ uviedla spo­lu­or­ga­ni­zá­torka an­ti­ceny Se­xis­tický kix Diana Gre­go­rová.

Zvý­šenú cit­li­vosť ve­rej­nosti na se­xiz­mus v re­klame za­zna­me­nala aj Rada pre re­klamu. „Na po­ru­še­nie sluš­nosti boli v re­klame ľu­dia cit­liví aj v mi­nu­losti.  V os­tat­nom ob­dobí im ne­pre­káža už iba na­hota či zo­bra­ze­nia po­ru­šu­júce vše­obecné normy mrav­nosti a sluš­nosti.  Pod­nety kon­krétne upo­zor­ňujú na se­xis­tickú re­klamu, najmä na vy­uží­va­nie ste­re­otyp­ného zo­bra­zo­va­nia ženy ako se­xu­ál­nej at­rak­cie za úče­lom upú­ta­nia po­zor­nosti bez sú­visu s pro­duk­tom, prí­padne na zo­bra­ze­nia, ktoré sú voči že­nám po­ni­žu­júce, a to vrá­tane ja­zy­ko­vého se­xizmu a ob­jek­ti­fi­ká­cie žien. Oča­ká­va­nia ve­rej­nosti od re­klamy sa zme­nili. Ľu­ďom, skrátka, se­xis­tická re­klama pre­káža.“

Se­xis­tické re­klamy môže ve­rej­nosť no­mi­no­vať na we­bo­vej stránke www.se­xis­tic­ky­kix.sk do 5. no­vem­bra 2018. Hla­so­va­nie o naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu bude spus­tené 6. no­vem­bra 2018. Vý­sledky hla­so­va­nia ši­ro­kej ve­rej­nosti aj od­bor­nej po­roty budú zve­rej­nené 4. de­cem­bra 2018.

Pridať komentár (0)