Slo­ven­sko: Výni­moč­ná kra­ji­na, kde sa neod­púš­ťa!

Martin Kráľ / 1. augusta 2015 / Lifehacking

Už dlho som chcel napí­sať člá­nok o tom ako Slo­ven­sko – kra­ji­nu, v kto­rej som vyras­tal a bol vycho­vá­va­ný milu­jem. Áno je to prav­da, ešte som za svoj pomer­ne krát­ky ces­to­va­teľ­ský život nespoz­nal kra­ji­nu, kto­rá by mi tak pri­rá­stla k srd­cu, ako mi pri­rást­lo Slo­ven­sko. No je tu jed­na vec, kto­rá mi za tie roky k srd­cu vôbec nepri­rá­stla a tým je pova­ha Slo­vá­kov.

Nech­cem sa tu teraz roz­pi­so­vať o nedop­raj­nos­ti dru­hým, nesú­dr­ž­nos­ti, úzko­pr­sos­ti… Chcem sa roz­pí­sať o kon­krét­nej jed­nej veci kto­rá si mys­lím, už one­dl­ho otra­sie našim star­tu­po­vým eko­sys­té­mom.

Pred pri­bliž­ne rokom a pol sa na Slo­ven­sku spus­ti­la aktív­na star­tu­po­vá vlna, kto­rá je pria­mo pre­po­je­ná so zvý­še­nou akti­vi­tou ven­tu­re kapi­tál fon­dov a angel inves­to­rov. Pomer­ne ľah­ko dostup­ný rizi­ko­vý kapi­tál vytvo­ril pod­hu­bie pre vznik množ­stva ambi­ci­óz­nych pro­jek­tov (star­tu­pov), z kto­rých je 9/10 odsú­de­ných na neús­pech. Teraz sa urči­te nie­koľ­ko z vás zamýš­ľa, pre­čo som tak nega­tív­ne nala­de­ný a iba 10% star­tu­pov môže z môj­ho pohľa­du uspieť. Môžem vás ubez­pe­čiť, že sa nejed­ná o môj sub­jek­tív­ny názor, no celo­sve­to­vé šta­tis­ti­ky. Oto­čím pre­to teraz moju otáz­ku pres­ne naopak: kto­rý z tých­to 10 sľub­ných slo­ven­ských star­tu­pov bude prá­ve ten jeden kto­rý to neza­ba­lí a poda­rí sa mu pre­ra­ziť? Bude to Sli.do, Drop­pie, Infi­na­rio, Staf­fi­no, Crop­tec, Aero­mo­bil, Order­lord, Ves­ti­gen, Key.vi, Inhi­ro?

Neuve­rí­te, ale pre mňa je abso­lút­ne jed­no, kto­rý bude ten jeden, ale­bo zvyš­ných 9. To, čo mi nie je jed­no, je prá­ve to, ako spo­loč­nosť príj­me tých­to 9 odváž­nych star­tu­pis­tov, kto­rým sa to ten­to­krát nepo­da­rí. Jed­no však viem, že Slo­vá­ci neod­púš­ťa­jú, resp. vedia dať iným pocí­tiť svo­jou ško­do­ra­dos­ťou pocit pre­hry. A na toto si musí­me dať prá­ve teraz pozor! Pre­čo? Prá­ve pre­to, lebo tí samí pod­ni­kav­ci, kto­rým sa to nepo­da­ri­lo prvý krát, sa to môže poda­riť hneď dru­hý, no len v prí­pa­de, že ich v tom my a celé ich oko­lie pod­po­rí. V Izra­e­li (Sili­con Val­ley blíz­ke­ho výcho­du), sa prá­ve neús­pech a schop­nosť posta­viť sa z pod­lo­me­ných nôh berie ako naj­sil­nej­šia strán­ka, kto­rá pre­dur­ču­je mla­dých ľudí k úspe­chu.

Pre­to chcem na záver Slo­vá­kom pove­dať len jed­no: “Neteš­te sa z neús­pe­chu dru­hých, lebo prá­ve tí, kto­rých ste pár dní doza­du vide­li kľa­čať, budú už deň na to stáť pev­ne na nohách, no budú k tomu potre­bo­vať aj kus vašej pomo­ci.”

Pridať komentár (0)