Slo­ven­sko: Výni­močná kra­jina, kde sa neod­púšťa!

Martin Kráľ / 1. augusta 2015 / Tools a produktivita

Už dlho som chcel napí­sať člá­nok o tom ako Slo­ven­sko – kra­jinu, v kto­rej som vyras­tal a bol vycho­vá­vaný milu­jem. Áno je to pravda, ešte som za svoj pomerne krátky ces­to­va­teľ­ský život nespoz­nal kra­jinu, ktorá by mi tak pri­rá­stla k srdcu, ako mi pri­rástlo Slo­ven­sko. No je tu jedna vec, ktorá mi za tie roky k srdcu vôbec nepri­rá­stla a tým je povaha Slo­vá­kov.

Nech­cem sa tu teraz roz­pi­so­vať o nedop­raj­nosti dru­hým, nesú­dr­ž­nosti, úzko­pr­sosti… Chcem sa roz­pí­sať o kon­krét­nej jed­nej veci ktorá si mys­lím, už one­dlho otra­sie našim star­tu­po­vým eko­sys­té­mom.

Pred pri­bližne rokom a pol sa na Slo­ven­sku spus­tila aktívna star­tu­pová vlna, ktorá je priamo pre­po­jená so zvý­še­nou akti­vi­tou ven­ture kapi­tál fon­dov a angel inves­to­rov. Pomerne ľahko dostupný rizi­kový kapi­tál vytvo­ril pod­hu­bie pre vznik množ­stva ambi­ci­óz­nych pro­jek­tov (star­tu­pov), z kto­rých je 9/10 odsú­de­ných na neús­pech. Teraz sa určite nie­koľko z vás zamýšľa, prečo som tak nega­tívne nala­dený a iba 10% star­tu­pov môže z môjho pohľadu uspieť. Môžem vás ubez­pe­čiť, že sa nejedná o môj sub­jek­tívny názor, no celo­sve­tové šta­tis­tiky. Oto­čím preto teraz moju otázku presne naopak: ktorý z týchto 10 sľub­ných slo­ven­ských star­tu­pov bude práve ten jeden ktorý to neza­balí a podarí sa mu pre­ra­ziť? Bude to Sli.do, Drop­pie, Infi­na­rio, Staf­fino, Crop­tec, Aero­mo­bil, Order­lord, Ves­ti­gen, Key.vi, Inhiro?

Neuve­ríte, ale pre mňa je abso­lútne jedno, ktorý bude ten jeden, alebo zvyš­ných 9. To, čo mi nie je jedno, je práve to, ako spo­loč­nosť príjme týchto 9 odváž­nych star­tu­pis­tov, kto­rým sa to ten­to­krát nepo­darí. Jedno však viem, že Slo­váci neod­púš­ťajú, resp. vedia dať iným pocí­tiť svo­jou ško­do­ra­dos­ťou pocit pre­hry. A na toto si musíme dať práve teraz pozor! Prečo? Práve preto, lebo tí samí pod­ni­kavci, kto­rým sa to nepo­da­rilo prvý krát, sa to môže poda­riť hneď druhý, no len v prí­pade, že ich v tom my a celé ich oko­lie pod­porí. V Izra­eli (Sili­con Val­ley blíz­keho východu), sa práve neús­pech a schop­nosť posta­viť sa z pod­lo­me­ných nôh berie ako naj­sil­nej­šia stránka, ktorá pre­dur­čuje mla­dých ľudí k úspe­chu.

Preto chcem na záver Slo­vá­kom pove­dať len jedno: “Netešte sa z neús­pe­chu dru­hých, lebo práve tí, kto­rých ste pár dní dozadu videli kľa­čať, budú už deň na to stáť pevne na nohách, no budú k tomu potre­bo­vať aj kus vašej pomoci.”

Pridať komentár (0)