Na Slo­ven­sku pôso­bí prek­va­pi­vé množ­stvo her­ných štú­dií

Jakub Jablonický / 14. septembra 2016 / Startupy

Vývoj hier nie je prá­ve prvou vecou, kto­rá ti napad­ne pri pomys­le­ní na slo­ven­ský soft­vé­ro­vý biz­nis.

Zamys­lel si sa nie­ke­dy, koľ­ko her­ných štú­dií u nás pôso­bí? Je to prav­de­po­dob­ne omno­ho viac ako si mys­líš.

Sčí­tať slo­ven­ské spo­loč­nos­ti pôso­bia­ce v her­nom prie­mys­le je ťaž­šie ako sa môže zdať. „Eko­sys­tém her­né­ho prie­mys­lu netvo­ria iba kre­a­tív­ci, dizaj­né­ri, prog­ra­má­to­ri, ale aj práv­ni­ci, kto­rí pomá­ha­jú s licen­cia­mi a copy­righ­ta­mi, out­sour­cin­go­vé spo­loč­nos­ti, pre­vádz­ko­va­te­lia digi­tál­nych kniž­níc, peda­gó­go­via aj expe­ri­men­tá­to­ri,“ hovo­rí Pavol Buday, kto­rý sa na sčí­ta­nie slo­ven­ských game deve­lo­pe­rov podu­jal na svo­jom blo­gu.

Jeho výskum uká­zal, že na Slo­ven­sku pôso­bí 23 aktív­nych her­ných štú­dií. V sused­nej Čes­kej repub­li­ke je ich 49.

image_1447614068

foto: Pixel Fede­ra­ti­on

Do výsled­né­ho počtu sú pre­miet­nu­té fyzic­ké aj práv­nic­ké oso­by, resp. enti­ty vyba­ve­né iden­ti­fi­kač­ným čís­lom (IČO), pri­čom ďal­šou pod­mien­kou bolo, aby her­ný vývoj bol ich hlav­nou pra­cov­nou nápl­ňou.

Agen­tú­ry, kto­ré na zákaz­ku kli­en­tov vytvá­ra­jú zábav­né apli­ká­cie, hob­by­is­ti, štu­den­ti a spo­loč­nos­ti, kto­ré exis­tu­jú iba na papie­ri som nerá­tal. Rov­na­ko som nerá­tal spo­loč­nos­ti, kto­ré pôso­bia v seg­men­te slu­žieb (PR / mar­ke­ting), resp. out­sour­cin­go­vé spo­loč­nos­ti,“ vysvet­ľu­je Buday.

Aby sme uvied­li tie­to čís­la do per­spek­tí­vy, v Kana­de pôso­bí 472 her­ných štú­dií, v Nemec­ku 320 a vo Švéd­sku 213. Slo­ven­ských 23 teda nie je sve­to­bor­ný počet, no stá­le je to viac ako by väč­ši­na verej­nos­ti pred­po­kla­da­la.

10 štú­dií pôso­bí v Bra­ti­sla­ve, 5 v Koši­ciach a 2 v Žili­ne. Ostat­né sú rozt­rú­se­né po iných mes­tách. Tie­to čís­la uka­zu­jú pri­ro­dze­ný trend vyš­šej kon­cen­trá­cie štú­dií v uni­ver­zit­ných mes­tách, kto­ré ponú­ka­jú IT prog­ra­my.

screen-shot-2016-08-07-at-15-39-47

foto: spacejunker.wordpress.com

Na Slo­ven­sku to teda nie je iba o Pixel Fede­ra­ti­on. Pôso­bia tu aj ďal­šie her­né štú­diá, kto­ré ten­to rok plá­nu­jú vydať spo­lu 9 hier. Uvi­dí­me, čo budúc­nosť do toh­to seg­men­tu na Slo­ven­sku pri­ne­sie.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: 10tac­le Studios/Pixel Fede­ra­ti­on

Pridať komentár (0)