Na Slo­ven­sku pôsobí prek­va­pivé množ­stvo her­ných štú­dií

Jakub Jablonický / 14. septembra 2016 / Startupy

Vývoj hier nie je práve prvou vecou, ktorá ti napadne pri pomys­lení na slo­ven­ský soft­vé­rový biz­nis.

Zamys­lel si sa nie­kedy, koľko her­ných štú­dií u nás pôsobí? Je to prav­de­po­dobne omnoho viac ako si mys­líš.

Sčí­tať slo­ven­ské spo­loč­nosti pôso­biace v her­nom prie­mysle je ťaž­šie ako sa môže zdať. „Eko­sys­tém her­ného prie­myslu netvo­ria iba kre­a­tívci, dizaj­néri, prog­ra­má­tori, ale aj práv­nici, ktorí pomá­hajú s licen­ciami a copy­righ­tami, out­sour­cin­gové spo­loč­nosti, pre­vádz­ko­va­te­lia digi­tál­nych kniž­níc, peda­gó­go­via aj expe­ri­men­tá­tori,“ hovorí Pavol Buday, ktorý sa na sčí­ta­nie slo­ven­ských game deve­lo­pe­rov podu­jal na svo­jom blogu.

Jeho výskum uká­zal, že na Slo­ven­sku pôsobí 23 aktív­nych her­ných štú­dií. V sused­nej Čes­kej repub­like je ich 49.

image_1447614068

foto: Pixel Fede­ra­tion

Do výsled­ného počtu sú pre­miet­nuté fyzické aj práv­nické osoby, resp. entity vyba­vené iden­ti­fi­kač­ným čís­lom (IČO), pri­čom ďal­šou pod­mien­kou bolo, aby herný vývoj bol ich hlav­nou pra­cov­nou nápl­ňou.

Agen­túry, ktoré na zákazku kli­en­tov vytvá­rajú zábavné apli­ká­cie, hob­by­isti, štu­denti a spo­loč­nosti, ktoré exis­tujú iba na papieri som nerá­tal. Rov­nako som nerá­tal spo­loč­nosti, ktoré pôso­bia v seg­mente slu­žieb (PR / mar­ke­ting), resp. out­sour­cin­gové spo­loč­nosti,“ vysvet­ľuje Buday.

Aby sme uviedli tieto čísla do per­spek­tívy, v Kanade pôsobí 472 her­ných štú­dií, v Nemecku 320 a vo Švéd­sku 213. Slo­ven­ských 23 teda nie je sve­to­borný počet, no stále je to viac ako by väč­šina verej­nosti pred­po­kla­dala.

10 štú­dií pôsobí v Bra­ti­slave, 5 v Koši­ciach a 2 v Žiline. Ostatné sú rozt­rú­sené po iných mes­tách. Tieto čísla uka­zujú pri­ro­dzený trend vyš­šej kon­cen­trá­cie štú­dií v uni­ver­zit­ných mes­tách, ktoré ponú­kajú IT prog­ramy.

screen-shot-2016-08-07-at-15-39-47

foto: spacejunker.wordpress.com

Na Slo­ven­sku to teda nie je iba o Pixel Fede­ra­tion. Pôso­bia tu aj ďal­šie herné štú­diá, ktoré tento rok plá­nujú vydať spolu 9 hier. Uvi­díme, čo budúc­nosť do tohto seg­mentu na Slo­ven­sku pri­ne­sie.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: 10tacle Studios/Pixel Fede­ra­tion

Pridať komentár (0)