Slo­ven­ský Aero­Mo­bil fina­lis­tom Inno­va­tion Awards na fes­ti­vale SXSW!

Michal Tomek / 11. február 2015 / Startupy

Po neza­bud­nu­teľ­nom vystú­pení dvo­j­ice Šte­fan Klein a Juraj Vacu­lík na vie­den­skom Pione­ers fes­ti­vale, kde ofi­ciálne pred­sta­vili svetu lie­ta­júce auto, pri­chá­dza ďal­šia skvelá správa pre slo­ven­ských tech­no­lo­gic­kých prie­kop­ní­kov.

Na podu­jatí South by Sout­hwest sa vo finále SXSW Inte­rac­tive Inno­va­tion Awards pred­staví Aero­mo­bil 3.0. V tejto pre­stíž­nej súťaži je zara­dený spolu s fir­mami ako Google alebo Mic­ro­soft, ktoré sa budú tiež sna­žiť zís­kať oce­ne­nie vo svo­jich kate­gó­riách. Aero­mo­bil bol zara­dený do kate­gó­rie „Sci-fi No Lon­ger“ s ino­vá­ciami, ktoré ste pred rokom 2014 mohli hľa­dať iba v sci-fi. V kon­ku­ren­cii sú naprí­klad The Brain­wri­ter či Nano­mo­tors.

Sme veľmi hrdí na túto nomi­ná­ciu, keďže sme prvou slo­ven­skou fir­mou, kto­rej sa poda­rilo dostať do finále tejto pre­stíž­nej súťaže. Je to záro­veň uzna­nie pre celý náš tím, ktorý neus­tále pra­cuje na tomto úžas­nom vozidle. Veríme, že pri­ne­sie nové revo­lučné mož­nosti pre osobnú dopravu v blíz­kej budúc­nosti,” hovorí Juraj Vacu­lík, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nosti.

Vyhlá­se­nie víťa­zov jed­not­li­vých kate­gó­rií, kto­rých vyberá porota zosta­vená z tech­no­lo­gic­kých odbor­ní­kov, exper­tov z vyso­kých škôl a pro­fe­si­oná­lov z rôz­nych odvetví, sa usku­toční 17. marca.

South by Sout­hwest (SXSW) je jedno z naj­väč­ších kre­a­tív­nych a inte­rak­tív­nych podu­jatí na svete. Stre­tá­vajú sa na ňom ľudia z rôz­nych oblastí kre­a­tív­neho prie­myslu – od pod­ni­ka­te­ľov, cez star­tu­pis­tov a inves­to­rov až po umel­cov a vyná­lez­cov. V texas­kom Aus­tine sa fes­ti­val orga­ni­zuje už od roku 1987 a je roz­de­lený do troch kate­gó­rií – Music, Film a Inte­rac­tive. SXSW Inte­rac­tive nav­štívi ročne cez 30 tisíc ľudí z celého sveta.

Aero­mo­bil je die­lom slo­ven­ského kon­štruk­téra a dizaj­néra Šte­fana Kle­ina a inves­tora a CEO spo­loč­nosti Juraja Vacu­líka. Za viac ako 20 rokov vývoja pre­šiel Aero­mo­bil via­ce­rými ver­ziami, až dospel do súčas­nej podoby 3.0, ktorá bola sláv­nostne pred­sta­vená verej­nosti na celo­sve­to­vom tech­no­lo­gic­kom podu­jatí Pione­ers vo Viedni. 

zdroj: sxsw.com

Pridať komentár (0)