Slo­ven­ský dotaz­ní­kový sys­tém Sur­ve­y­Hero z vás spraví super hrdinu

Michal Sorkovský / 17. júna 2015 / Tools a produktivita

Sur­ve­y­Hero je zábavný a uži­točný online dotaz­ní­kový sys­tém od slo­ven­skej spo­loč­nosti Mar­ke­ting & Netforce. Ide o šikovný dotaz­ní­kový sys­tém, ktorý môže byť uži­točný pre kaž­dého, bez ohľadu na vek alebo povo­la­nie. Pro­jekt má navyše už aj spus­tenú kam­paň na Indie­gogo.

Sur­ve­y­Hero môže byť uži­točný naozaj kaž­dému, či už ide o štu­den­tov, ktorí pra­cujú na rôz­nych prá­cach do školy, alebo aj o star­tupy či iné spo­loč­nosti, ktoré ho zase využijú pri práci na svo­jom biz­nise. V sys­téme Sur­ve­y­Hero je pou­ží­va­teľ spre­vá­dzaný prí­be­hom komi­xo­vého super hrdinu, ktorý je prí­tomný počas celej tvorby dotaz­níka a pomáha pou­ží­va­te­ľovi rôz­nymi typmi, trikmi, meto­dicky usmerní a rozo­smeje. Toto je inšpi­ro­vané myš­lien­kou, že každý z nás sa môže stať super hrdi­nom a nepot­re­buje k tomu nad­ľud­skú silu či špe­ciálne obleky, stačí len nasle­do­vať svoje ciele, v čom môže veľmi pomôcť aj Sur­ve­y­Hero. 

Sys­tém Sur­ve­y­Hero je opti­ma­li­zo­vaný na každé zaria­de­nie. Pou­ží­va­teľ má mož­nosť vytvo­riť neko­nečné množ­stvo dotaz­ní­kov a pou­žiť neob­me­dzený počet otá­zok. Sys­tém obsa­huje 26 typov otá­zok, všetky základné ale aj špe­ciálne typy, ako naprí­klad test typu A/B, video či otázka vo for­máte mp3.

Sur­va­y­Hero je prak­tický aj vo svo­jej dis­tri­bú­cií medzi ľudí, keďže si pou­ží­va­teľ môže vybrať až z pia­tich rôz­nych spô­so­bov, ako dotaz­ník odo­slať (Web­link, Face­book, Tab­let kiosk, Web­page, Quiz/Test). Nie­ktoré z dis­tri­buč­ných mož­ností posky­tujú mož­nosť gene­ro­vať QR kódy, ktoré sa po vytla­čení dajú umiest­niť hocikde, čo zna­mená, že k samot­nému zberu dát nie je potrebný inter­net. Sur­ve­y­Hero navyše pod­po­ruje aj všetky jazyky.

Na Indie­gogo má Sur­ve­y­Hero spus­tenú kam­paň od 15.6.2015, kto­rej cie­ľom je rais­núť 25 000 dolá­rov. Záro­veň má už dnes každý mož­nosť kúpiť si licen­ciu a kam­paň tiež ponúka zau­jí­mavé dar­čeky či dokonca mož­nosť pome­no­vať komi­xo­vého super hrdinu, ktorý sys­té­mom pou­ží­va­teľa spre­vá­dza alebo aj zlo­du­cha, s kto­rým vo svo­jom prí­behu bojuje.

Pridať komentár (0)