Slo­ven­ský Exca­li­bur a jeho cesta za úspe­chom

Ráchel Matušková / 3. júla 2015 / Tools a produktivita

Exca­li­bur a jeho prácu sme už u nás pred­sta­vili. Tento úspešný slo­ven­ský star­tup pri­náša uni­kátne rie­še­nie veľ­kého prob­lému kaž­dého z nás, prí­liš veľa hesiel. Exca­li­bur má už za sebou neje­den úspech a hneď nie­koľko význam­ných oce­není.

Ten sa však nezro­dil z večera do rána, ale trvalo to nie­koľko rokov. Rie­še­nie, ktoré pri­náša Exca­li­bur v sebe nesie kus tvr­dej driny jeho zakla­da­te­ľov. Exca­li­bu­ráci však nie sú škroby a radi sa o svoje skú­se­nosti pode­lia aj s ostat­nými. A tak napí­sali pár blo­go­vých člán­kov. Jeden zo zve­rej­ne­ných blo­gov hovorí o ceste, ktorú pre­šiel Exca­li­bur, aby sa stal pýchou Slo­ven­ska. Aký iný prí­beh by mal byť inšpi­rá­ciou pre začí­na­júce star­tupy, ak nie prí­beh Exca­li­buru. Tu je pár rád, ktoré som si ja zobrala z ich blogu.

Správne defi­nuj prob­lém a neza­bú­daj na kon­ku­ren­ciu!

Čas­tou pre­káž­kou, ktorá stojí v ceste za úspe­chom star­tu­pom, je prí­liš veľké ego zakla­da­te­ľov. Aj v star­tupe Exca­li­bur si na začiatku uve­do­mili, že na svete je mnoho star­tu­pov, ktoré sa venujú API rie­še­niam. Exca­li­bur však nezve­sil hlavu a nevzdal sa, ale poc­tivo zade­fi­no­vali prob­lém a následne hľa­dali a pra­co­vali na rie­šení. Nie­kedy je totiž dôle­ži­tej­šie správne defi­no­va­nie prob­lému, a rie­še­nie potom príde samo. Od tohto momentu pre­šiel Exca­li­bur veľký kus cesty, má za sebou nie­koľko zásad­ných zmien a vylep­šení.

V roku 2012 pri­šiel prvý úspech, ktorý dnes ozna­čujú za zlo­mový. Exca­li­bur vyhral Inter­na­ti­onal Tele­com­mu­ni­ca­tion Union (ITU) Young Inno­va­tors Com­pe­ti­tion. Čo je však ešte dôle­ži­tej­šie, zís­kali pocit, že to čo robia má zmy­sel a poten­ciál na úspech. Tento moment bol pre Exca­li­bur obrov­ským postr­če­ním dopredu a pri­nie­sol prí­lev novej ener­gie.

Aj zlo­žité rie­še­nie treba vedieť pre­zen­to­vať jed­no­du­cho!

Úspech chlapci zožali aj na StartupAwards.sk, kde pred­viedli svoje demo a vyhrali. Ďal­šia súťaž, ktorá ich posu­nula ďalej, Rice Busi­ness Plan Com­pe­ti­tion, ich naučila pre­zen­to­vať svoje vysoko tech­nické rie­še­nie aj netech­nic­kým divá­kom. Pred­stavte si, že by aké­koľ­vek rie­še­nie pou­ží­vali len tí, ktorí mu doko­nale roz­umejú z tech­no­lo­gic­kej stránky. Ak by to bolo tak, písala by som tento člá­nok ceruz­kou na papier.

Len nevy­užitá prí­le­ži­tosť je bez­výz­namná!

Exca­li­bur vstu­po­val do Tele­fo­nica Wayra Star­tupy Acce­le­ra­tor s náde­jou, že budú môcť zalo­žiť sku­točnú spo­loč­nosť. Oča­ká­vaná sym­bi­óza sa však neko­nala a Exca­li­bur opus­til Way­uru, avšak nie napráz­dno. Prišli na nie­koľko dôle­ži­tých rie­šení, ktoré ich posu­nuli ďalej. Rad­šej akoby zostá­vali v nešťast­nom vzťahu, posu­nuli sa k novému par­tne­rovi, Deut­che Tele­kom.

Exca­li­bur zví­ťa­zil v Tele­kom Inno­va­tion Con­test a stali sa prvým star­tu­pom v Hub­raum Kra­kow. Medzi­ča­som zví­ťa­zili v ďal­šej súťaži, Intel Glo­bal Chal­lange Europe, kto­rej sa zúčast­nili so záme­rom zís­ka­nia ďal­šieho sil­ného par­tnera, čo sa napo­kon nestalo. Nevadí, kri­tika a postrehy od porot­cov boli cenné a pomohli k ďal­šiemu tva­ro­va­nia rie­še­nia.

2013 bol rok, kedy Exca­li­bur zís­kal legálnu podobu a inves­tí­ciu od Credo Ven­tu­res a T-Ven­tu­res a tak aj mož­nosť full time práce na tom, čomu od začiatku verili.

Kri­tika Vás posúva ďalej!

Inten­zívna spo­lu­práca s Deut­che Tele­kom bola záťa­žou aj pre egá chlap­cov. Uve­do­mili si však, že kri­tika a pri­po­mienky od naj­lep­ších exper­tov DT nie je samo­ú­čelná a posúva ich ďalej, bliž­šie k ich cieľu.

Makaj, makaj, makaj!

Neús­pe­chy a prob­lémy nastali aj v takom skve­lom tíme ako má Exca­li­bur. Celé jadro rie­še­nia Exca­li­buru muselo byť pre­pí­sané a zme­nené od zákla­dov 3-krát, aby dosiahli dnešnú podobu. Následne rok 2014 pri­nie­sol ďal­šie úspe­chy a cenné víťazs­tvá.

Nezaspi na vav­rí­noch!

Exca­li­bur je aktu­álne súčas­ťou the Kas­per­sky Secu­rity Star­tupy Chal­lange, kde by sa mali naučiť sle­do­vať tie správne met­riky pre neus­tály rast. Zís­kali pod­poru zo strany Európ­skej únie z prog­ramu Hori­zon 2020 výskum a ino­vá­cie.

A teraz, po nároč­nej ceste, Exca­li­bur pri­chá­dza s prvou Beta ver­ziou pre pou­ží­va­te­ľov!

Tak čo poviete, pekný prí­klad, dobre inves­to­va­nej ener­gie? Ja dúfam, že sa Exca­li­buru bude dariť stále viac a chlapci budú šíriť dobré meno Slo­ven­ska pro­stred­níc­tvom svo­jich úspe­chov aj naďa­lej.

Ak sa chcete dozve­dieť viac o Exca­li­bure, pre­čí­tajte si aj ďal­šie články, ktoré zve­rej­nili na svo­jej stránke TU.

Zdroj: getexcalibur.com/en/blog

Pridať komentár (0)