Slo­ven­ský HOPIN ide skráš­ľo­vať Bra­ti­slavu spúšťa pro­jekt „Kraj­šie s Hopi­nom“

Nikola Brehová / 28. októbra 2016 / Zo Slovenska

Kraj­šie s Hopi­nom„ je názov dob­ro­voľ­níc­keho pro­jektu spo­loč­nosti Hopin, kto­rého hlav­ným cie­ľom je vytvo­riť z Bra­ti­slavy kraj­šie miesto pre život. Za každú zre­a­li­zo­vanú objed­návku cez apli­ká­ciu Hopin Taxi, venuje Hopin na verej­nop­ros­pešný účel 1 cent. V spo­lu­práci s nezis­ko­vou orga­ni­zá­ciou Bra­ti­slav­ský okráš­ľo­vací spo­lok bude rea­li­zo­vať drobné reno­vá­cie, opravy, rekon­štruk­cie, maľby či výsadby verej­ných prie­s­trans­tiev v Bra­ti­slave.

Našim cie­ľom je pomôcť Bra­ti­slave, aby bola ešte kraj­ším mies­tom pre život. Cítime zod­po­ved­nosť za pro­stre­die v kto­rom pod­ni­káme. Ak by ľudia viac využí­vali taxík alebo hro­madnú dopravu, odľah­čili by sme bra­ti­slav­ské ulice. Na strane dru­hej si uve­do­mu­jeme, že aj naša čin­nosť má vplyv na životné pro­stre­die, nakoľko denne naše taxíky najaz­dia nie­koľko sto­viek kilo­met­rov a pris­pie­vajú k zne­čis­te­nou život­ného pro­stre­dia. A preto chceme každý mesiac finančne pod­po­ro­vať vybrané pro­jekty, ktoré skráš­lia Bra­ti­slavu. Mesačne zre­a­li­zu­jeme nie­koľko sto­viek objed­ná­vok a pred­po­kla­dáme, že každý mesiac venu­jeme na pro­jekt Kraj­šie s Hopi­nom stovky eur,“ hovorí Bra­ni­slav Zaja­ček z HOPINu.

Na pro­jekte spo­lu­pra­cuje Hopin s nezis­ko­vou orga­ni­zá­ciou Bra­ti­slav­ský okráš­ľo­vací spo­lok, ktorý vyti­puje vždy na začiatku kalen­dár­neho mesiaca štyri kľú­čové pro­jekty, ktoré budú nasle­du­júci mesiac rea­li­zo­vané. Súčas­ťou pro­jek­tov bude aj pred­bežný roz­po­čet a ter­mín rea­li­zá­cie, do kto­rej sa môžu zapo­jiť nie­len dob­ro­voľ­níci, ale aj bra­ti­slav­ská verej­nosť.

Ročne sa v Bra­ti­slave zre­a­li­zuje nie­koľko veľ­kých pro­jek­tov kto­rých cie­ľom je skráš­liť naše hlavné mesto. Žiaľ, tak­mer nikdy sa nenájdu finan­cie na drobné rekon­štruk­cie, opravy, reno­vá­cie, maľby či bežnú údržbu verej­ných prie­s­trans­tiev. Takýchto pro­jek­tov je v Bra­ti­slave nie­koľko sto­viek a zaned­bané pries­tory narú­šajú cel­kovú atmo­sféru mesta. Veľmi nás teší, že HOPINu podobne ako nám, záleží na Bra­ti­slave a sme pre­sved­čení, že spo­ločne môžeme zre­a­li­zo­vať pekné a zmys­lu­plné pro­jekty, vďaka kto­rým bude Bra­ti­slava o čosi kraj­šia a čis­tej­šia,“ hovorí Maroš Mačuha z Bra­ti­slav­ského okráš­ľo­va­cieho spolku.

Na rea­li­zá­cii jed­not­li­vých pro­jek­tov bude Hopin spo­lu­pra­co­vať aj so Stred­ným odbor­ným uči­liš­ťom na Dúb­rav­skej ceste v Bra­ti­slave a dob­ro­voľ­níkmi.

Všetky infor­má­cie o pro­jekte „Kraj­šie s Hopi­nom“ sú dostupné na face­bo­oko­vej stránke www.facebook.com/krajsieshopinom

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Hopin

Pridať komentár (0)