Slo­ven­ský HOPIN ide skráš­ľo­vať Bra­ti­sla­vu spúš­ťa pro­jekt „Kraj­šie s Hopi­nom“

Nikola Brehová / 28. októbra 2016 / Zo Slovenska

Kraj­šie s Hopi­nom„ je názov dob­ro­voľ­níc­ke­ho pro­jek­tu spo­loč­nos­ti Hopin, kto­ré­ho hlav­ným cie­ľom je vytvo­riť z Bra­ti­sla­vy kraj­šie mies­to pre život. Za kaž­dú zre­a­li­zo­va­nú objed­náv­ku cez apli­ká­ciu Hopin Taxi, venu­je Hopin na verej­nop­ros­peš­ný účel 1 cent. V spo­lu­prá­ci s nezis­ko­vou orga­ni­zá­ci­ou Bra­ti­slav­ský okráš­ľo­va­cí spo­lok bude rea­li­zo­vať drob­né reno­vá­cie, opra­vy, rekon­štruk­cie, maľ­by či výsad­by verej­ných prie­s­trans­tiev v Bra­ti­sla­ve.

Našim cie­ľom je pomôcť Bra­ti­sla­ve, aby bola ešte kraj­ším mies­tom pre život. Cíti­me zod­po­ved­nosť za pro­stre­die v kto­rom pod­ni­ká­me. Ak by ľudia viac využí­va­li taxík ale­bo hro­mad­nú dopra­vu, odľah­či­li by sme bra­ti­slav­ské uli­ce. Na stra­ne dru­hej si uve­do­mu­je­me, že aj naša čin­nosť má vplyv na život­né pro­stre­die, nakoľ­ko den­ne naše taxí­ky najaz­dia nie­koľ­ko sto­viek kilo­met­rov a pris­pie­va­jú k zne­čis­te­nou život­né­ho pro­stre­dia. A pre­to chce­me kaž­dý mesiac finanč­ne pod­po­ro­vať vybra­né pro­jek­ty, kto­ré skráš­lia Bra­ti­sla­vu. Mesač­ne zre­a­li­zu­je­me nie­koľ­ko sto­viek objed­ná­vok a pred­po­kla­dá­me, že kaž­dý mesiac venu­je­me na pro­jekt Kraj­šie s Hopi­nom stov­ky eur,“ hovo­rí Bra­ni­slav Zaja­ček z HOPI­Nu.

Na pro­jek­te spo­lu­pra­cu­je Hopin s nezis­ko­vou orga­ni­zá­ci­ou Bra­ti­slav­ský okráš­ľo­va­cí spo­lok, kto­rý vyti­pu­je vždy na začiat­ku kalen­dár­ne­ho mesia­ca šty­ri kľú­čo­vé pro­jek­ty, kto­ré budú nasle­du­jú­ci mesiac rea­li­zo­va­né. Súčas­ťou pro­jek­tov bude aj pred­bež­ný roz­po­čet a ter­mín rea­li­zá­cie, do kto­rej sa môžu zapo­jiť nie­len dob­ro­voľ­ní­ci, ale aj bra­ti­slav­ská verej­nosť.

Roč­ne sa v Bra­ti­sla­ve zre­a­li­zu­je nie­koľ­ko veľ­kých pro­jek­tov kto­rých cie­ľom je skráš­liť naše hlav­né mes­to. Žiaľ, tak­mer nikdy sa nenáj­du finan­cie na drob­né rekon­štruk­cie, opra­vy, reno­vá­cie, maľ­by či bež­nú údrž­bu verej­ných prie­s­trans­tiev. Takých­to pro­jek­tov je v Bra­ti­sla­ve nie­koľ­ko sto­viek a zaned­ba­né pries­to­ry narú­ša­jú cel­ko­vú atmo­sfé­ru mes­ta. Veľ­mi nás teší, že HOPI­Nu podob­ne ako nám, zále­ží na Bra­ti­sla­ve a sme pre­sved­če­ní, že spo­loč­ne môže­me zre­a­li­zo­vať pek­né a zmys­lu­pl­né pro­jek­ty, vďa­ka kto­rým bude Bra­ti­sla­va o čosi kraj­šia a čis­tej­šia,“ hovo­rí Maroš Maču­ha z Bra­ti­slav­ské­ho okráš­ľo­va­cie­ho spol­ku.

Na rea­li­zá­cii jed­not­li­vých pro­jek­tov bude Hopin spo­lu­pra­co­vať aj so Stred­ným odbor­ným uči­liš­ťom na Dúb­rav­skej ces­te v Bra­ti­sla­ve a dob­ro­voľ­ník­mi.

Všet­ky infor­má­cie o pro­jek­te „Kraj­šie s Hopi­nom“ sú dostup­né na face­bo­oko­vej strán­ke www.facebook.com/krajsieshopinom

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Hopin

Pridať komentár (0)