Slo­ven­ský HOPIN vstu­pu­je na ukra­jin­ský trh

Michal Sorkovský / 13. júla 2016 / Business

Slo­ven­ská taxi apli­ká­cia HOPIN dora­zi­la do ukra­jin­ské­ho mes­ta Kyjev. Kyjev­ča­nia už nie­koľ­ko dní môžu využí­vať na pre­pra­vu v rám­ci mes­ta slo­ven­skú taxi apli­ká­ciu HOPIN. Maji­te­lia HOPI­Nu pri­pra­vu­jú okrem Kyje­va roz­ší­re­nie slu­žieb HOPI­Nu aj do ďal­ších väč­ších miest na Ukra­ji­ne.

Dlh­šie obdo­bie sme ana­ly­zo­va­li jed­not­li­vé trhy v oko­li­tých kra­ji­nách a ukra­jin­ský trh sme vyhod­no­ti­li ako naj­per­spek­tív­nej­ší. Na roz­diel naprí­klad od Buku­reš­ti, kde sú oby­va­te­lia zvyk­nu­tí využí­vať rôz­ne taxi apli­ká­cie, ukra­jin­ský trh nie je v tej­to oblas­ti až tak vyspe­lý. Taxi služ­by tu stá­le pri­már­ne fun­gu­jú cez tele­fo­nic­ký kon­takt, prí­pa­de cez SMS. A to napriek tomu, že aj tu je trh smarf­tó­nov pomer­ne sil­no satu­ro­va­ný, naj­mä čo sa Kyje­va týka. Toto nás pre­sved­či­lo, že má zmy­sel inves­to­vať na Ukra­ji­ne,“ hovo­rí Mar­tin Wink­ler z HOPI­Nu.

hopin_kyjev_2

Apli­ká­cia HOPIN pat­rí už dnes medzi najús­peš­nej­šie taxi apli­ká­cie na Slo­ven­sku. Den­ne zre­a­li­zu­je HOPIN tak­mer 2800 objed­ná­vok. Rov­na­ko úspeš­ne chce pôso­biť aj na Ukra­ji­ne. Okrem Kyje­va uva­žu­jú zástup­co­via HOPI­NU o roz­ší­re­ní svo­jich slu­žieb do šty­roch ďal­ších veľ­kých miest na Ukra­ji­ne.

V cen­tre našej pozor­nos­ti sú samoz­rej­me aj ďal­šie mes­tá na Ukra­ji­ne a neta­jí­me sa ani ambí­cia­mi vstú­piť na ďal­šie trhy v rám­ci Euró­py. Aktu­ál­ne sa však sústre­ďu­je­me na Kyjev. Prvé dni od spus­te­nia apli­ká­cie pova­žu­je­me za veľ­mi úspeš­né. Dokon­ca pre­ko­na­li naše obchod­né oča­ká­va­nia. Verí­me, že tak ako Slo­vá­ci, aj Ukra­jin­ci si HOPIN obľú­bia. Spo­lu s HOPI­NOM im pri­ná­ša­me pohodl­né, jed­no­du­ché a pre­dov­šet­kým ceno­vo výhod­né ces­to­va­nie taxi­kom v ich mes­te,“ dodá­va Mar­tin Wink­ler.

0002

Okrem via­ce­rých miest Slo­ven­ska a Čes­kej repub­li­ky je Ukra­ji­na ďal­ším trhom, kde HOPIN posky­tu­je svo­je služ­by. Spo­loč­nosť HOPIN sa neta­jí tým, že do kon­ca leta chys­tá ďal­šiu expan­ziu do jed­né­ho z hlav­ných európ­skych miest.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)