Slo­ven­ský HOPIN vstu­puje na ukra­jin­ský trh

Michal Sorkovský / 13. júla 2016 / Business

Slo­ven­ská taxi apli­ká­cia HOPIN dora­zila do ukra­jin­ského mesta Kyjev. Kyjev­ča­nia už nie­koľko dní môžu využí­vať na pre­pravu v rámci mesta slo­ven­skú taxi apli­ká­ciu HOPIN. Maji­te­lia HOPINu pri­pra­vujú okrem Kyjeva roz­ší­re­nie slu­žieb HOPINu aj do ďal­ších väč­ších miest na Ukra­jine.

Dlh­šie obdo­bie sme ana­ly­zo­vali jed­not­livé trhy v oko­li­tých kra­ji­nách a ukra­jin­ský trh sme vyhod­no­tili ako naj­per­spek­tív­nejší. Na roz­diel naprí­klad od Buku­rešti, kde sú oby­va­te­lia zvyk­nutí využí­vať rôzne taxi apli­ká­cie, ukra­jin­ský trh nie je v tejto oblasti až tak vyspelý. Taxi služby tu stále pri­márne fun­gujú cez tele­fo­nický kon­takt, prí­pade cez SMS. A to napriek tomu, že aj tu je trh smarf­tó­nov pomerne silno satu­ro­vaný, najmä čo sa Kyjeva týka. Toto nás pre­sved­čilo, že má zmy­sel inves­to­vať na Ukra­jine,“ hovorí Mar­tin Wink­ler z HOPINu.

hopin_kyjev_2

Apli­ká­cia HOPIN patrí už dnes medzi najús­peš­nej­šie taxi apli­ká­cie na Slo­ven­sku. Denne zre­a­li­zuje HOPIN tak­mer 2800 objed­ná­vok. Rov­nako úspešne chce pôso­biť aj na Ukra­jine. Okrem Kyjeva uva­žujú zástup­co­via HOPINU o roz­ší­rení svo­jich slu­žieb do šty­roch ďal­ších veľ­kých miest na Ukra­jine.

V cen­tre našej pozor­nosti sú samoz­rejme aj ďal­šie mestá na Ukra­jine a neta­jíme sa ani ambí­ciami vstú­piť na ďal­šie trhy v rámci Európy. Aktu­álne sa však sústre­ďu­jeme na Kyjev. Prvé dni od spus­te­nia apli­ká­cie pova­žu­jeme za veľmi úspešné. Dokonca pre­ko­nali naše obchodné oča­ká­va­nia. Veríme, že tak ako Slo­váci, aj Ukra­jinci si HOPIN obľú­bia. Spolu s HOPI­NOM im pri­ná­šame pohodlné, jed­no­du­ché a pre­dov­šet­kým cenovo výhodné ces­to­va­nie taxi­kom v ich meste,“ dodáva Mar­tin Wink­ler.

0002

Okrem via­ce­rých miest Slo­ven­ska a Čes­kej repub­liky je Ukra­jina ďal­ším trhom, kde HOPIN posky­tuje svoje služby. Spo­loč­nosť HOPIN sa netají tým, že do konca leta chystá ďal­šiu expan­ziu do jed­ného z hlav­ných európ­skych miest.

zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)