Slo­ven­ský McDonald´s sa inšpi­ruje Goog­lom, spúšťa 360° vir­tu­álnu pre­hliadku

Marianna Mikešová / 8. november 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­ský McDonald´s pokra­čuje v kon­cepte otvo­re­nej komu­ni­ká­cie. K pro­jek­tom Na rovinu či Deň otvo­re­ných dverí v McDonald´s pri­budne uni­kátny web, ktorý ti cez vir­tu­álnu pre­hliadku pri­náša všetko zo záku­li­sia. Jeho pre­mi­éra je už dnes.

McDonald´s tak pozýva náv­štev­ní­kov na vir­tu­álnu pre­hliadku nie­len svo­jej reštau­rá­cie či kaviarne McCafé, ale aj do ich záze­mia. Náv­števu v móde 360° dopĺňajú zau­jí­mavé inte­rak­tívne prvky, hry, kvízy, videá či testy, ktoré hra­vým spô­so­bom vysvet­ľujú náv­štev­ní­kovi, ako to v jed­nom z naj­po­pu­lár­nej­ších gas­tro zaria­dení na svete fun­guje.

Webová plat­forma 360° ponúka náv­štev­ní­kom našich reštau­rá­cií ešte inten­zív­nejší záži­tok. Inte­rak­tívne spra­co­va­nie im umož­ňuje spoz­ná­vať tajom­stvá príp­ravy obľú­be­ných jedál a zábav­nou for­mou infor­muje o kva­lite suro­vín a dodá­va­te­ľoch. Zákaz­níci sa takto dozve­dajú, odkiaľ dová­žame mäso do bur­ge­rov, ale aj, ako sa dá stať odbor­ní­kom na kávu,“ vysvet­lila vana Šedivá, mar­ke­tin­gová ria­di­teľka McDonald´s v ČR a na Slo­ven­sku.

unnamed-5

Cie­ľom novej stránky je ľudí zaba­viť, ponúk­nuť im niečo nové, zau­jí­mavé a nad­via­zať tak s nimi vzťah zalo­žený na maxi­mál­nej otvo­re­nosti. Rov­naká plat­forma štar­tuje i v Čechách. Česko-slo­ven­ský McDonald´s je prvým v celom McDonald´s sys­téme, ktorý sa tak ešte viac otvára verej­nosti a dáva jej neob­me­dzený prí­stup ku všet­kým infor­má­ciám. Čisto lokálny nápad na pri­blí­že­nie reštau­rá­cie McDonald´s v rámci 360° vir­tu­ál­nej pre­hliadky je inšpi­ro­vaný pro­jek­tami Googlu s brit­ským Abbey Road štú­diom.

Vir­tu­álne pre­hliadky na novej stránke McDonalds360.sk sa začnú už 8. novem­bra 2016, keď bude novinka pred­sta­vená širo­kej verej­nosti v tele­víz­nom spote. V rov­naký deň McDonald´s nasadí reklamnú kam­paň v out of home aj na inter­nete a bude trvať do 4. decem­bra 2016. Uni­kátnu webovú stránku, rov­nako ako kam­paň a vizu­ály k uve­de­niu, pri­pra­vila a rea­li­zo­vala praž­ská agen­túra DDB.

Zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: McDonald´s ČR/SR

Pridať komentár (0)