Slovenský medicínsky startup MultiplexDX vyhral cenu za najväčší dopad na spoločnosť v rámci regiónu CEE

  • MultiplexDX je úspešný slovensko-americký startup, ktorý získal už niekoľko cenných ocenení nielen u nás doma, ale i v zahraničí. MultiplexDX je biotechnologická diagnostická spoločnosť, ktorá vyvíja inovatívne diagnostické testy. Cieľom týchto testov je poskytnúť účinnú a úspešnú liečbu rakoviny.
  • MultiplexDX je úspešný slovensko-americký startup, ktorý získal už niekoľko cenných ocenení nielen u nás doma, ale i v zahraničí. MultiplexDX je biotechnologická diagnostická spoločnosť, ktorá vyvíja inovatívne diagnostické testy. Cieľom týchto testov je poskytnúť účinnú a úspešnú liečbu rakoviny.

Po úspešnom absolvovaní národného kola regionálnej súťaže Central European Startup Awards v Bratislave, kde tento startup získal až 3 z 13 cien, postúpil do regionálneho finále v Poľsku. Tento rok vo Varšave súťažili startupy z 10 krajín CEE regiónu.

Medicínskemu startupu MultiplexDX sa ako jedinému zo slovenských súťažiacich podarilo získať cenné víťazstvo v kategórii „Najväčší dopad na spoločnosť“. Vďaka výhre v regionálnom kole CESAwards sa startup už v decembri tohto roka zúčastní Global Startup Awards a zabojuje o prvenstvo so startupmi z viac ako 60 krajín sveta. Je dôležité poznamenať, že v celkovej histórií súťaže sa po prvýkrát prebojoval slovenský startup až do svetového finále.

CE­SA­wards je re­gi­onálna sú­ťaž v rámci Global Startup Awards, ktorá sa tento rok ko­nala v 10 kra­ji­nách v rámci  cen­trál­nej a vý­chod­nej Európy a zá­ro­veň oslá­vila 5. ročník. Sú­ťa­žiaci ne­boli len roz­ličné star­tupy, ale tiež in­ves­tori, co­wor­kin­gové cen­trá alebo in­ku­bá­to­ry.

Národná časť star­tu­povej sú­ťaže CE­SA­wards sa tento rok za­čala kon­com marca 2018 a jej vy­vr­cho­le­nie sa ko­nalo 20. septembra v Bratislave. Cieľom súťaže je poukázať na úspe­chy jed­not­li­vých star­tu­pov, ale i ľudí alebo or­ga­ni­zá­cií, ktoré tieto roz­bie­ha­júce sa hviezdy pod­po­rujú.

Coun­try ma­na­žérka pre CE­SA­wards Slovensko, Kris­tína Fis­che­rová, po­zna­me­náva: “Táto sú­ťaž je výbornou mož­nos­ťou pre zvi­di­teľ­ne­nie, či už na Slo­ven­sku, alebo v rámci re­gi­ónu. Zá­ro­veň je skvelým pries­tor pre ne­twor­king me­dzi jed­not­li­vými kra­ji­nami. Naším cieľom je podporiť slovenské startupy a ukázať, že aj na Slovensku máme šikovných ľudí, ktorí si zakladajú firmy založené na dobrom nápade. Nášmu finalistovi budeme na celosvetovom finále držať palce a veríme, že bude dôstojne reprezentovať Slovensko.“

K víťazstvu sa vyjadril jeden zo spoluzakladateľov startupu Pavol Čekan: „Sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo, ako prvému slovenskému start-upu, vyhrať CESAwards v konkurencii 10 krajín zo strednej Európy. Pre MultiplexDX je obrovská česť byť „the best social impact start-up“ a reprezentovať Slovensko v celosvetovom kole. Ale je to aj veľký záväzok, aby naše inovácie v diagnostike rakoviny čo najskôr pomáhali pacientom bojovať s tak zákernou chorobou.“

Ví­ťazi Central European Startup Awards 2018 (Varšava, 24.10.)

Best Social Impact Startup

MultiplexDX s.r.o. (Slovakia) www.multiplexdx.com

 

Startup Of The Year

Brainly (Poland) www.brainly.co

 

Best Newcomer

InSimu Patient (Hungary) www.insimu.com

 

People’s Choice

HUBBIG (Croatia) www.hubbig.com

 

Best AI/Machine Learning Startup

Turbine.ai (Hungary) www.turbine.ai

 

Best Biotech Startup

GenePlanet (Slovenia) www.geneplanet.com

 

Best Blockchain Startup

Blockpit (Austria) www.blockpit.io

 

Best Coworking Space

Puzl CowOrKing (Bulgaria) www.puzl.com

 

Best Fintech Startup

Instant Factoring (Romania) www.instantfactoring.com

 

Best IoT Startup

1000 realities (Poland) www.1000realities.io

 

Best Prop-Tech Startup

Spaceflow (Czech Republic) www.spaceflow.io

 

Founder of the Year

Alexandru Iliescu (Romania)

 

Female Role Model of the Year

Dita Prikrylova (Czech Republic)

 

Investor of the Year Investor of the Year

Speedinvest (Austria) www.speedinvest.com

 

Best Accelerator/Incubator Program

ABC Accelerator (Slovenia) www.abc-accelerator.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech