Slov­ník správ­neho star­tu­pistu

Michal Sorkovský / 2. marec 2015 / Startupy

Ak aj ty máš vo svo­jom okolí zanie­te­ných star­tu­pis­tov, určite si si vši­mol, že pou­ží­vajú výrazy, o kto­rých význame nemá bežný člo­vek ani tuše­nia. Všetci títo zvláštni ľudia z pro­stre­dia star­tu­pov majú vlastnú reč , ktorú možno budeš vedieť vďaka tomuto článku konečne roz­lúš­tiť.

To, že sa ti podarí star­tu­pis­tom poro­zu­mieť nemusí byť úplne na škodu, keď vez­meme do úvahy, že v koneč­nom dôsledku môžu nie­ktorý z nich vytvo­riť niečo sku­točne uži­točné. Preto nepod­ce­ňuj žiadny z nasle­du­jú­cich výra­zov. 

Acqui-hire – Stra­té­gia zís­ka­va­nia talentu, s kto­rou pri­šiel Google nie­kedy v polke minu­lého desať­ro­čia. V skratke ide o to, že si veľká spo­loč­nosť myslí, že váš star­tup má super tím plný šikov­ných ľudí, ale výni­močne mizerný nápad. Jed­no­du­cho teda spraví to, že využije vaše schop­nosti na roz­ví­ja­nie neja­kého iného, lep­šieho nápadu. 

Neús­pech — Bliž­šie nekon­kre­ti­zo­vaná vec, ktorú začali v posled­nej dobe v Sili­con Val­ley podá­vať, ako niečo, čo treba osla­vo­vať. 

„Máme vysoký cashf­low“- Nie­kto si na nás spo­me­nul a pri­ho­dil nie­koľko tých, pre každý star­tup nesmierne potreb­ných drob­ných.

Pivot — Vyjad­ruje situ­áciu, keď si star­tup uve­domí, že sa veci nedejú tak ako jeho tvor­co­via pred­po­kla­dali. Ak niečo nie je v poriadku môže star­tup zme­niť svoje sme­ro­va­nie a plán na dosia­hnu­tie tak vytú­že­ného úspe­chu.

SaaS (Soft­ware as a ser­vice) — Keď sa peniaze stali kame­ňom úrazu. 

Pre-money Valu­ation — Číslo, ktoré si vymys­líš. Malo by vyjad­ro­vať hod­notu star­tupu pred­tým, ako do neho pri­šiel inves­tor.

Post-money Valu­ation — Číslo, ktoré si tiež vymys­líš, aku­rát tam pri­dáš nejaké peniaze, aby sa nez­ho­do­valo s hod­no­tou star­tupu pred inves­tí­ciou.

„Pra­cu­jem v PR“- V sku­toč­nosti mám mai­lové adresy zopár novi­ná­rov.

Exit — Exis­tujú dva typy exi­tov- dobrý a zlý. Ten dobrý je keď sa star­tupu darí, teba to ešte neza­bilo a o tvoj nápad má záu­jem nejaká veľká spo­loč­nosť. Zlý exit je výborný spô­sob, ako vyjad­riť, že sa star­tupu nepo­da­rilo nič okrem VC port­fó­lia.

„Sto­jím za via­ce­rými pro­jektmi“ - Osoba, ktorá prav­de­po­dobne prišla s dvoma nápadmi, z kto­rých ani jeden neus­pel.

VC — Rizi­kový kapi­tál. Jed­no­du­cho zís­ka­vaš peniaze od boha­tých jedin­cov a spo­loč­ností a potom zará­baš o dušu. Je to easy. 

„Skvele sa nám darí!“ — Vôbec sa nám nedarí

Sili­con Val­ley — Najú­žas­nej­šie miesto na zemi. 

„Zazna­me­ná­vame 500% per­centný rast kaž­dým týžd­ňom“ - Minulý týž­deň sme mali jed­ného uží­va­teľa. Teraz ich máme šesť. 

„Vieš čo, aku­rát vôbec nerai­su­jeme.“ – Rai­su­jeme.

Usa­bi­lity — Vyjad­ruje to, ako je tvoj pro­jekt úžasný ‚funkčný a využi­teľný.

„Sústre­díme sa hlavne na dizajn.“ – Nevieme kódo­vať.

„Gro­wth hac­king“ — Pre­daj, mar­ke­ting a akti­vity s nimi spo­jené pou­žité v spo­jení so slo­vom „hac­king“. Pre­tože aj netech­nický ľudia si chcú hovo­riť „hac­keri“. 

“We’re see­ing great gross mar­gins, and so are inves­ting in gro­wth given our strong, SaaS unit-eco­no­mics.” – Prišli sme o peniaze. 

“We’re stom­ping on the gas pedal, given our strong SaaS unit-eco­no­mics, and are acti­vely see­king addi­ti­onal capi­tal to power our sec­tor-lea­ding gro­wth.” - Prišli sme o peniaze a potre­bu­jeme tie tvoje.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)