Služby do vrecka — slo­ven­ská apli­ká­cia, vďaka kto­rej mnoho iných odin­šta­lu­ješ

Michal Sorkovský / 28. októbra 2015 / Business

Apli­ká­cia s náz­vom Služby do vrecka je tu pre kaž­dého, kto potre­buje okam­žitý prí­stup k naju­ži­toč­nej­ším, naj­dô­le­ži­tej­ším a naj­zau­jí­ma­vej­ším infor­má­ciám pre Slo­ven­skú repub­liku. Apli­ká­cia s množ­stvom kate­gó­rií pri­chá­dza ako kom­plexná alter­na­tíva pre kaž­dého, kto denne využíva množ­stvo jed­not­li­vých apli­ká­cií, z kto­rých čerpá infor­má­cie. Či už ide o ces­tovné poriadky, dopravné infor­má­cie alebo zoznam poho­to­vostí, v appke Služby do vrecka náj­deš všetko a ešte oveľa viac. 

Tvorca hovorí o apli­ká­cií Služby do vrecka, ako o agre­gá­tore slu­žieb, vďaka kto­rému sa každý rýchlo a jed­no­du­cho dostane k infor­má­ciám, ktoré hľadá. Čo si ale pod týmto poj­mom pred­sta­viť? Apli­ká­cia Služby do vrecka jed­no­du­cho sama o sebe pri­náša to, k čomu by sa inak Slo­váci vedeli dostať len pou­ži­tím obrov­ského množ­stva iných appiek. „Una­vo­valo ma pou­ží­va­nie via­ce­rých sepa­rát­nych apli­ká­cií s jed­nou fun­kci­ona­li­tou, keď som mohol vytvo­riť jednu, spra­viť auto­ma­ti­zá­ciu po stránke úda­jov a nechať už na pou­ží­va­te­ľoch, či budú s obsa­hom spo­kojní a pomôžu so svo­jimi nápadmi…,“ hovorí autor apli­ká­cie Ján Tur­ský.


Apli­ká­cia Služby do vrecka obsa­huje celý rad kate­gó­rií, ktoré pri­ná­šajú potrebný ser­vis v jed­not­li­vých oblas­tiach pre pou­ží­va­te­ľov.
Medzi týmito kate­gó­riami náj­dete ces­tovné poriadky, dopravné infor­má­cie, správy, infor­má­cie o počasí, ale aj dôle­žité tele­fónne čísla, hor­ské výstrahy, či pre­hľad lekární poho­to­vostí, ako aj infor­má­cie o zľa­vách, zau­jí­mavé citáty a ešte oveľa viac. Hovo­ríme tu teda o infor­má­ciách, na kto­rých vyhľa­da­nie by člo­vek nor­málne potre­bo­val pomerne veľa času. Vďaka tejto appke ich má ale všetky rýchlo dostupné, po ruke.

Autor apli­ká­cie sa momen­tálne plne zame­riava na rie­še­nie men­ších prob­lé­mov, ktoré, tak ako pri kaž­dom takomto pro­dukte, po spus­tení vzni­kajú. V pláne je ale aj pri­da­nie nových kate­gó­rií: „Všetko to ale záleží aj od ohla­sov pou­ží­va­te­ľov, ktorí tiež môžu prísť s neja­kými návrhmi/nápadmi,“ hovorí. Okrem toho zva­žuje aj sprí­stup­ne­nie obsahu pre Českú repub­liku, avšak kvôli časo­vej nároč­nosti, keďže apli­ká­cia ponúka naozaj obrov­ské množ­stvo kate­gó­rií, to ešte určite nejaký čas potrvá. 

Zau­jí­mavé tiež je, že apli­ká­cia pôvodne vôbec nemala byť sprí­stup­nená verej­nosti. Autor Ján Tur­ský si ju totiž plá­no­val vytvo­riť len z dôvodu šet­re­nia vlast­ného času: „Pôvodný zámer bolo len osobné pou­ži­tie, avšak s postu­pom času sa apli­ká­cia roz­ras­tala po obsa­ho­vej stránke a preto som si pove­dal, že, keďže ide o apli­ká­ciu s naozaj uži­toč­ným obsa­hom, prečo by som sa nemo­hol pode­liť s ostat­nými,“ hovorí. Apli­ká­cia okrem množ­stva rôz­nych kate­gó­rií ponúka aj mož­nosť per­so­na­li­zá­cie podľa pred­stáv pou­ží­va­teľa. Apli­ká­cia je na stia­hnu­tie dostupná zadarmo v obchode Google Play. 

Sťa­huj apli­ká­ciu tu.

Pridať komentár (0)