Služ­by do vrec­ka — slo­ven­ská apli­ká­cia, vďa­ka kto­rej mno­ho iný­ch odin­šta­lu­ješ

Michal Sorkovský / 28. októbra 2015 / Business

Apli­ká­cia s náz­vom Služ­by do vrec­ka je tu pre kaž­dé­ho, kto potre­bu­je okam­ži­tý prí­stup k naju­ži­toč­nej­ším, naj­dô­le­ži­tej­ším a naj­zau­jí­ma­vej­ším infor­má­ciám pre Slo­ven­skú repub­li­ku. Apli­ká­cia s množ­stvom kate­gó­rií pri­chá­dza ako kom­plex­ná alter­na­tí­va pre kaž­dé­ho, kto den­ne využí­va množ­stvo jed­not­li­vý­ch apli­ká­cií, z kto­rý­ch čer­pá infor­má­cie. Či už ide o ces­tov­né poriad­ky, doprav­né infor­má­cie ale­bo zoznam poho­to­vos­tí, v app­ke Služ­by do vrec­ka náj­deš všet­ko a ešte ove­ľa viac. 

 

Tvorca hovorí o aplikácií Služby do vrecka, ako o agregátore služieb, vďaka ktorému sa každý rýchlo a jednoducho dostane k informáciám, ktoré hľadá. Čo si ale pod týmto pojmom predstaviť? Aplikácia Služby do vrecka jednoducho sama o sebe prináša to, k čomu by sa inak Slováci vedeli dostať len použitím obrovského množstva iných appiek. „Unavovalo ma používanie viacerých separátnych aplikácií s jednou funkcionalitou, keď som mohol vytvoriť jednu, spraviť automatizáciu po stránke údajov a nechať už na používateľoch, či budú s obsahom spokojní a pomôžu so svojimi nápadmi...,“ hovorí autor aplikácie Ján Turský.

 


Aplikácia Služby do vrecka obsahuje celý rad kategórií, ktoré prinášajú potrebný servis v jednotlivých oblastiach pre používateľov.
Medzi týmito kategóriami nájdete cestovné poriadky, dopravné informácie, správy, informácie o počasí, ale aj dôležité telefónne čísla, horské výstrahy, či prehľad lekární pohotovostí, ako aj informácie o zľavách, zaujímavé citáty a ešte oveľa viac. Hovoríme tu teda o informáciách, na ktorých vyhľadanie by človek normálne potreboval pomerne veľa času. Vďaka tejto appke ich má ale všetky rýchlo dostupné, po ruke.

Autor aplikácie sa momentálne plne zameriava na riešenie menších problémov, ktoré, tak ako pri každom takomto produkte, po spustení vznikajú. V pláne je ale aj pridanie nových kategórií: „Všetko to ale záleží aj od ohlasov používateľov, ktorí tiež môžu prísť s nejakými návrhmi/nápadmi,“ hovorí. Okrem toho zvažuje aj sprístupnenie obsahu pre Českú republiku, avšak kvôli časovej náročnosti, keďže aplikácia ponúka naozaj obrovské množstvo kategórií, to ešte určite nejaký čas potrvá.  

 

Zaujímavé tiež je, že aplikácia pôvodne vôbec nemala byť sprístupnená verejnosti. Autor Ján Turský si ju totiž plánoval vytvoriť len z dôvodu šetrenia vlastného času: „Pôvodný zámer bolo len osobné použitie, avšak s postupom času sa aplikácia rozrastala po obsahovej stránke a preto som si povedal, že, keďže ide o aplikáciu s naozaj užitočným obsahom, prečo by som sa nemohol podeliť s ostatnými,“ hovorí. Aplikácia okrem množstva rôznych kategórií ponúka aj možnosť personalizácie podľa predstáv používateľa. Aplikácia je na stiahnutie dostupná zadarmo v obchode Google Play. 

 

Sťahuj aplikáciu tu.

Pridať komentár (0)