Štát­ne služ­by, kto­rým sa zíde tro­chu SWA­GU

Dárius Polák / 20. mája 2016 / Zo Slovenska

Všet­ci dob­re vie­me, v kto­rom sto­ro­čí žije­me. Naša kra­ji­na, hoci je len päť­mi­li­ó­no­vá, dis­po­nu­je kapi­tá­lom, kto­rý tech­no­ló­gie nena­hra­dia – ľuď­mi. Nachá­dza sa medzi nami veľa talen­to­va­ných jedin­cov či tímov, kto­rí majú poten­ciál na posu­nu­tie našej kra­ji­ny vpred. Potom, na dru­hej stra­ne, sú tu ľudia, kto­rí žijú kom­fort­ný život. Tým­to nará­žam na tie­to šty­ri štát­ne služ­by, kto­ré zaos­tá­va­jú za svo­jim poten­ciá­lom.

Dopra­va

Ces­tu­jem vla­kom a v MHD kaž­dý deň. Kaž­dý deň si vší­mam nedos­tat­ky, kto­ré by moh­li mať svo­je rie­še­nia. Naozaj musím cho­diť kaž­dý deň ku prieh­rad­ke a pýtať si lís­tok na tú istú tra­su, kto­rú mám aj tak ako štu­dent zdar­ma? Okej, teraz si asi povieš, že si ho môžem kúpiť cez inter­net. Prob­lém je ten, že keď idem na web­strán­ku, trvá mi X kli­kov, kým sa koneč­ne dosta­nem k cie­ľu – poslať lís­tok na email. UX nula bodov. Exis­tu­je aj mobil­ná ver­zia, no tá je na tom rov­na­ko.

Bol som zve­da­vý na iné mož­nos­ti a pred­sa len som našiel nie­čo na App Sto­re. Volá sa to „Slo­vak­rail SMS lís­tok PILOT“ a je to krok správ­nym sme­rom – kupo­va­nie lís­t­ku pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie. Pres­ne tak­to si to aj pred­sta­vu­jem. Žiaľ, je to dostup­né iba na tri pilot­né pre­vádz­ky: Trna­va – Kúty, Čad­ca – Makov, Humen­né – Stak­čín. Kto vie, koľ­ko to bude trvať, kým budú dostup­né na kaž­dú tra­su. Zo skú­se­nos­ti so štá­tom som pesi­mis­ta, a dovo­lím si teda tvr­diť, že dlho.

slovac

foto: itunes.apple.com

Voľ­by cez inter­net

Áno, odka­zu­jem na Estón­sko. S e-hla­so­va­ním majú skú­se­nos­ti aj ďal­šie kra­ji­ny, nija­ká z nich však nezaš­la tak ďale­ko ako tá pobalt­ská. Okej, vyža­du­je si to nový občian­sky pre­ukaz, kto­rý si prav­de­po­dob­ne nepôj­du vyba­viť všet­ci hneď, len kvô­li tomu, aby moh­li voliť. Fak­tom však ostá­va, že plat­nosť občian­ske­ho pre­uka­zu vypr­ší. A potom už e-voľ­by budú dávať väč­ší zmy­sel. Sú i výraz­ne lac­nej­šie a rých­lej­šie. V roku 2015 voli­lo cez inter­net 30,5% voli­čov, čo pred­sta­vo­va­lo 176 491 ľudí. Čís­la sa navy­še kaž­dým rokom zvy­šu­jú.

05 Mar 2011, Tallinn, Estonia --- (110305) -- TALLIN, March 5, 2011 (Xinhua) -- A voter practices simulated electronic voting through internet during the 12th parliamentary election in Tallin, Estonia, March 5, 2011. More than 140 thousand Estonian voters chose electronic voting or E-voting, which was put into practice in 2007, during this year's parliamentary election. Registered voters cast their votes online by using their ID-card or mobile-ID. (Xinhua/Liu Wei) (msq) --- Image by © Liu Wei/Xinhua Press/Corbis

foto: verifiedvoting.org

Poš­ta

Naozaj musím v časoch, kedy môžem poma­ly doma viesť úspeš­né pod­ni­ka­nie, cho­diť na poštu a odo­sie­lať potreb­nú admi­ni­stra­tí­vu? Ces­to­vať na poštu, hľa­dať par­ko­va­nie, stáť v rade a tole­ro­vať „milé“ pani, to sú všet­ko neefek­tív­ne pro­ce­sy, kto­ré sto­ja kaž­dé­ho Slo­vá­ka čas. A čas je naj­dô­le­ži­tej­ší fak­tor v živo­te.

V tej­to situ­ácii ma vrá­sok na čele zba­vu­je Zele­ná poš­ta. To, čo mi pred­tým zabra­lo hodi­nu, mám teraz za 5 minút. Jed­no­du­cho napí­šem to, čo potre­bu­jem, nahrám to, vypl­ním adre­su a klik­nem „odo­slať“. Voilà, vyba­ve­né. Okrem toho nepot­re­bu­jem mať všet­ky potreb­né doku­men­ty ulo­že­né v kra­bi­ci, môžem si ich rov­na­ko nahrať na web.

zp

foto: zelenaposta.sk

Byrok­ra­cia na úra­doch

Štát­ny web nemu­sí byť kom­pli­ko­va­ný, nepre­hľad­ný a tým pádom neuži­toč­ný. Toto však nepla­tí pre náš – Slovensko.sk. Veľ­ká mar­ke­tin­go­vá kam­paň kto­rá kri­ča­la z bill­bo­ar­dov, tele­ví­zie či rádia, oslo­vo­va­la ľudí, kto­rí uve­ri­li, že na Slo­ven­sku vzni­kol fun­gu­jú­ci e-govern­ment. Chy­ba.

Optimized-ft-state-policy-failure

foto: panamapost.com

Kom­pli­ko­va­né hľa­da­nie, kom­pli­ko­va­né návo­dy, nepres­né skrat­ky (jkm – živ­nost­nen­ský regis­ter? WTF) a ďal­šie byrok­ra­tic­ké vyba­vo­va­nie for­ma­lít ako bez­peč­nost­ný osob­ný kód, cer­ti­fi­ká­tov na pod­pi­so­va­nie, ZEP PIN ale­bo ZEP PUK. Špe­cia­lis­ti zapla­te­ní z euro­fon­dov to uro­bi­li naozaj zod­po­ved­ne.

A pri­tom si moh­li zobrať toľ­ko prí­kla­dov. Z Nór­ska, Kana­dy, Nové­ho Zélan­du či Spo­je­né­ho krá­ľov­stva.

Sta­čí nie­koľ­ko kli­kov a občan si v Nór­sku môže nahlá­siť zme­nu poby­tu. Má na výber šty­ri ver­zie elek­tro­nic­ké­ho pre­uka­zu. Pri­sťa­ho­val­ci majú tak­tiež jed­no­du­chý pre­hľad o tom, čo všet­ko potre­bu­jú vyba­viť, pop­rí­pa­de nájsť.

norge-mo

foto: nor­ge-no

A pokoj­ne by som mohol pokra­čo­vať. Nech­cem však, aby bol ten­to člá­nok len o kri­ti­ke. Viesť kra­ji­nu, to je tá naj­ťaž­šia prá­ca na sve­te, pre­to­že máš cez 5 mili­ó­nov šéfov, kto­rí kon­tro­lu­jú kaž­dý tvoj krok. Tre­ba byť však pro­ak­tív­ny a nezas­pať na vav­rí­noch. A hlav­ne – tre­ba využiť mož­nos­ti, aký­mi je napr. Slo­vak­rail SMS lís­tok PILOT ale­bo Zele­ná poš­ta.

3339888021_772cb26c30_b

foto: bhenak/Flickr

zdroj titul­nej fot­ky: Koláž/Flickr

Pridať komentár (0)