Štátne služby, kto­rým sa zíde tro­chu SWAGU

Dárius Polák / 20. mája 2016 / Zo Slovenska

Všetci dobre vieme, v kto­rom sto­ročí žijeme. Naša kra­jina, hoci je len päť­mi­li­ó­nová, dis­po­nuje kapi­tá­lom, ktorý tech­no­ló­gie nena­hra­dia – ľuďmi. Nachá­dza sa medzi nami veľa talen­to­va­ných jedin­cov či tímov, ktorí majú poten­ciál na posu­nu­tie našej kra­jiny vpred. Potom, na dru­hej strane, sú tu ľudia, ktorí žijú kom­fortný život. Týmto nará­žam na tieto štyri štátne služby, ktoré zaos­tá­vajú za svo­jim poten­ciá­lom.

Doprava

Ces­tu­jem vla­kom a v MHD každý deň. Každý deň si vší­mam nedos­tatky, ktoré by mohli mať svoje rie­še­nia. Naozaj musím cho­diť každý deň ku prieh­radke a pýtať si lís­tok na tú istú trasu, ktorú mám aj tak ako štu­dent zdarma? Okej, teraz si asi povieš, že si ho môžem kúpiť cez inter­net. Prob­lém je ten, že keď idem na web­stránku, trvá mi X kli­kov, kým sa konečne dosta­nem k cieľu – poslať lís­tok na email. UX nula bodov. Exis­tuje aj mobilná ver­zia, no tá je na tom rov­nako.

Bol som zve­davý na iné mož­nosti a predsa len som našiel niečo na App Store. Volá sa to „Slo­vak­rail SMS lís­tok PILOT“ a je to krok správ­nym sme­rom – kupo­va­nie lís­tku pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie. Presne takto si to aj pred­sta­vu­jem. Žiaľ, je to dostupné iba na tri pilotné pre­vádzky: Trnava – Kúty, Čadca – Makov, Humenné – Stak­čín. Kto vie, koľko to bude trvať, kým budú dostupné na každú trasu. Zo skú­se­nosti so štá­tom som pesi­mista, a dovo­lím si teda tvr­diť, že dlho.

slovac

foto: itunes.apple.com

Voľby cez inter­net

Áno, odka­zu­jem na Estón­sko. S e-hla­so­va­ním majú skú­se­nosti aj ďal­šie kra­jiny, nijaká z nich však nezašla tak ďaleko ako tá pobalt­ská. Okej, vyža­duje si to nový občian­sky pre­ukaz, ktorý si prav­de­po­dobne nepôjdu vyba­viť všetci hneď, len kvôli tomu, aby mohli voliť. Fak­tom však ostáva, že plat­nosť občian­skeho pre­ukazu vyprší. A potom už e-voľby budú dávať väčší zmy­sel. Sú i výrazne lac­nej­šie a rých­lej­šie. V roku 2015 volilo cez inter­net 30,5% voli­čov, čo pred­sta­vo­valo 176 491 ľudí. Čísla sa navyše kaž­dým rokom zvy­šujú.

05 Mar 2011, Tallinn, Estonia --- (110305) -- TALLIN, March 5, 2011 (Xinhua) -- A voter practices simulated electronic voting through internet during the 12th parliamentary election in Tallin, Estonia, March 5, 2011. More than 140 thousand Estonian voters chose electronic voting or E-voting, which was put into practice in 2007, during this year's parliamentary election. Registered voters cast their votes online by using their ID-card or mobile-ID. (Xinhua/Liu Wei) (msq) --- Image by © Liu Wei/Xinhua Press/Corbis

foto: verifiedvoting.org

Pošta

Naozaj musím v časoch, kedy môžem pomaly doma viesť úspešné pod­ni­ka­nie, cho­diť na poštu a odo­sie­lať potrebnú admi­ni­stra­tívu? Ces­to­vať na poštu, hľa­dať par­ko­va­nie, stáť v rade a tole­ro­vať „milé“ pani, to sú všetko neefek­tívne pro­cesy, ktoré stoja kaž­dého Slo­váka čas. A čas je naj­dô­le­ži­tejší fak­tor v živote.

V tejto situ­ácii ma vrá­sok na čele zba­vuje Zelená pošta. To, čo mi pred­tým zabralo hodinu, mám teraz za 5 minút. Jed­no­du­cho napí­šem to, čo potre­bu­jem, nahrám to, vypl­ním adresu a klik­nem „odo­slať“. Voilà, vyba­vené. Okrem toho nepot­re­bu­jem mať všetky potrebné doku­menty ulo­žené v kra­bici, môžem si ich rov­nako nahrať na web.

zp

foto: zelenaposta.sk

Byrok­ra­cia na úra­doch

Štátny web nemusí byť kom­pli­ko­vaný, nepre­hľadný a tým pádom neuži­točný. Toto však neplatí pre náš – Slovensko.sk. Veľká mar­ke­tin­gová kam­paň ktorá kri­čala z bill­bo­ar­dov, tele­ví­zie či rádia, oslo­vo­vala ľudí, ktorí uve­rili, že na Slo­ven­sku vzni­kol fun­gu­júci e-govern­ment. Chyba.

Optimized-ft-state-policy-failure

foto: panamapost.com

Kom­pli­ko­vané hľa­da­nie, kom­pli­ko­vané návody, nepresné skratky (jkm – živ­nost­nen­ský regis­ter? WTF) a ďal­šie byrok­ra­tické vyba­vo­va­nie for­ma­lít ako bez­peč­nostný osobný kód, cer­ti­fi­ká­tov na pod­pi­so­va­nie, ZEP PIN alebo ZEP PUK. Špe­cia­listi zapla­tení z euro­fon­dov to uro­bili naozaj zod­po­vedne.

A pri­tom si mohli zobrať toľko prí­kla­dov. Z Nór­ska, Kanady, Nového Zélandu či Spo­je­ného krá­ľov­stva.

Stačí nie­koľko kli­kov a občan si v Nór­sku môže nahlá­siť zmenu pobytu. Má na výber štyri ver­zie elek­tro­nic­kého pre­ukazu. Pri­sťa­ho­valci majú tak­tiež jed­no­du­chý pre­hľad o tom, čo všetko potre­bujú vyba­viť, pop­rí­pade nájsť.

norge-mo

foto: norge-no

A pokojne by som mohol pokra­čo­vať. Nech­cem však, aby bol tento člá­nok len o kri­tike. Viesť kra­jinu, to je tá naj­ťaž­šia práca na svete, pre­tože máš cez 5 mili­ó­nov šéfov, ktorí kon­tro­lujú každý tvoj krok. Treba byť však pro­ak­tívny a nezas­pať na vav­rí­noch. A hlavne – treba využiť mož­nosti, akými je napr. Slo­vak­rail SMS lís­tok PILOT alebo Zelená pošta.

3339888021_772cb26c30_b

foto: bhenak/Flickr

zdroj titul­nej fotky: Koláž/Flickr

Pridať komentár (0)