Smaj­líky sú out, pri­chá­dzajú GIF odpo­vede s app­kou Pop­Key

Šimon Pollák: svetapple.sk / 9. marec 2015 / Business

Poznáte vo vašom mobile klá­ves­nicu emoji? Mys­lím že áno. Apli­ká­cia Pop­Key je ďal­ším spô­so­bom ako písať pria­te­ľom. Len namiesto smaj­líka, či fotky vám pridá do správy GIF. Je to naozaj jed­no­du­ché a určite zaujme aj vás!

Je to veľmi jed­no­du­chá apli­ká­cia. Hneď po otvo­rení vás pri­víta návod, ako si správne nasta­viť klá­ves­nicu vo vašom zaria­dení. V pod­state si len pri­lo­žíte nový druh klá­ves­nice tak, ako pri ostat­ných klá­ves­ni­ciach. Po opä­tov­nom zapnutí apli­ká­cie, už keď ste si vytvo­rili novú klá­ves­nicu, sa musíte ešte zare­gis­tro­vať a môžete začať pou­ží­vať svoju novú klá­ves­nicu, určenú práve pre “gifká”. Môžete si vybrať medzi rôz­nymi GIF-my. Veľa z nich už podľa mňa poznáte, alebo si môžete vyro­biť svoj vlastný GIF a posie­lať ho vašim pria­te­ľom. Je to naozaj super a cel­kom jed­no­du­ché.

Tak na čo ešte čakať! Apli­ká­ciu Pop­Key si môžte stiah­nuť TU.

zdroj: svetaaple.sk

Pridať komentár (0)