Smut­ná sprá­va z Cver­nov­ky: Con­nect Cowor­king kon­čí v budo­ve!

Martin Bohunický / 12. apríla 2016 / Lifehacking

O pries­to­ry v Cver­nov­ke zvá­dza­li Con­nec­ťá­ci a miest­na komu­ni­ta tvr­dý boj celé roky.

freshNews

Budúc­nosť budo­vy a tým pádom aj komu­ni­ty v nej bola celú dobu tak nejak nejas­ná, strie­da­vo pri­chá­dza­li nádej­né a nedob­ré sprá­vy. Dnes však Con­nect rozo­slal news­let­ter svo­jim fanú­ši­kom, kde infor­mu­je, že v budo­ve Cver­nov­ky kon­čí.

Posled­né 4 mesia­ce sme roko­va­li s fir­mou YIT o budúc­nos­ti budo­vy Sta­rej pra­diar­ne, v kto­rej pôso­bí Con­nect a veľ­ká kre­a­tív­na komu­ni­ta na plo­che viac ako 4000 m2. Táto pamiat­ko­vá budo­va umož­ni­la vznik kre­a­tív­ne­ho cen­tra, kto­ré bolo svo­jím roz­sa­hom a rôz­no­ro­dos­ťou jedi­neč­né. Spo­lu s Nadá­ci­ou Cver­nov­ka sme sa sna­ži­li o jeho zacho­va­nie, ale nepo­da­ri­lo sa nám nájsť spo­loč­né rie­še­nie,” píše sa vo vyhlá­se­ní.

Screen Shot 2016-04-12 at 13.31.58

foto: Wiki­pe­dia

Tím momen­tál­ne zhá­ňa nové pries­to­ry: “V prí­pa­de, že vieš o neja­kých pries­to­roch, kto­ré by boli vo veľ­kos­ti 500‑1000 m2, ide­ál­ne v sprá­ve mes­ta, či mest­skej čas­ti, prí­pad­ne súkrom­né­ho inves­to­ra ale­bo s nami chceš spo­lu­pra­co­vať a máš k dis­po­zí­cii podob­ný pries­tor, pro­sím daj nám vedieť.”

Ak pôj­de všet­ko pod­ľa plá­nu, nový Con­nect by mohol fun­go­vať od júla toho­to roka. Nebu­de však jed­no­du­ché nájsť také­to pries­to­ry, dup­lom nie nahra­diť výni­moč­ný indus­triál­ny cha­rak­ter Cver­nov­ky, kto­rý dodá­val Con­nec­tu šmrnc a ducha.

V kaž­dom prí­pa­de drží­me tímu oko­lo Con­nec­tu pal­ce!

titul­ná foto: archív

Pridať komentár (0)