Smutná správa z Cver­novky: Con­nect Cowor­king končí v budove!

Martin Bohunický / 12. apríla 2016 / Tools a produktivita

O pries­tory v Cver­novke zvá­dzali Con­nec­ťáci a miestna komu­nita tvrdý boj celé roky.

freshNews

Budúc­nosť budovy a tým pádom aj komu­nity v nej bola celú dobu tak nejak nejasná, strie­davo pri­chá­dzali nádejné a nedobré správy. Dnes však Con­nect rozo­slal news­let­ter svo­jim fanú­ši­kom, kde infor­muje, že v budove Cver­novky končí.

Posledné 4 mesiace sme roko­vali s fir­mou YIT o budúc­nosti budovy Sta­rej pra­diarne, v kto­rej pôsobí Con­nect a veľká kre­a­tívna komu­nita na plo­che viac ako 4000 m2. Táto pamiat­ková budova umož­nila vznik kre­a­tív­neho cen­tra, ktoré bolo svo­jím roz­sa­hom a rôz­no­ro­dos­ťou jedi­nečné. Spolu s Nadá­ciou Cver­novka sme sa sna­žili o jeho zacho­va­nie, ale nepo­da­rilo sa nám nájsť spo­ločné rie­še­nie,” píše sa vo vyhlá­sení.

Screen Shot 2016-04-12 at 13.31.58

foto: Wiki­pe­dia

Tím momen­tálne zháňa nové pries­tory: “V prí­pade, že vieš o neja­kých pries­to­roch, ktoré by boli vo veľ­kosti 500‑1000 m2, ide­álne v správe mesta, či mest­skej časti, prí­padne súkrom­ného inves­tora alebo s nami chceš spo­lu­pra­co­vať a máš k dis­po­zí­cii podobný pries­tor, pro­sím daj nám vedieť.”

Ak pôjde všetko podľa plánu, nový Con­nect by mohol fun­go­vať od júla tohoto roka. Nebude však jed­no­du­ché nájsť takéto pries­tory, dup­lom nie nahra­diť výni­močný indus­triálny cha­rak­ter Cver­novky, ktorý dodá­val Con­nectu šmrnc a ducha.

V kaž­dom prí­pade držíme tímu okolo Con­nectu palce!

titulná foto: archív

Pridať komentár (0)