Smutný prí­beh slo­ven­ského super­po­čí­tača Aurel

Sebastian Mach / 25. mája 2016 / Business

Keď na Slo­ven­sku v roku 2012 uviedli do pre­vádzky náš vlastný super­po­čí­tač, všetci sme od neho oča­ká­vali veľké veci.

Super­po­čí­tač Aurel vôbec nes­kla­mal a v prie­behu šty­roch rokov stál za nie­koľ­kými zau­jí­ma­vými výpoč­tami, poslú­žil mno­hým ved­com a využiť ho mohli aj štu­denti vybra­ných uni­ver­zít. To, čo sa dovtedy dalo len v zahra­ničí, sme zrazu mali aj na Slo­ven­sku. A stále máme. Bohu­žiaľ, Aurel je v akomsi spánku, polo­spánku. Nie že by bol nevy­uži­teľný, práve naopak, pod kapo­tou má šia­le­ných 32 tera­baj­tov RAM a 4096-jad­rový pro­ce­sor. Dosť výkonu na to, aby za mili­se­kundy zvlá­dol aj tie najz­lo­ži­tej­šie výpočty. Je schopný zvlád­nuť 130 bili­ó­nov ope­rá­cií za sekundu. Ťažko si vôbec pred­sta­viť, čo všetko je s takýmto výko­nom možné. Nápo­veda: Prak­ticky všetko.

sivvp

Napriek tomu Aurel, ktorý dostal meno podľa Aurela Sto­dolu, smutne čaká. Že by naši vedci nemali dôvod ho využiť? Tých by sa našlo. Že naši štu­denti na to kašlú? V Star­ti­tup sme ti pri­niesli roz­ho­vory s desiat­kami štu­den­tov, ktorý by s touto maši­nou doká­zali nemožné. Prob­lém je len jeden. Aurel pocho­pi­teľne žerie obrov­ské kvan­tum ener­gie, veď jeho výkon sa rovná pri­bližne 4 – 5 tisic­kám bež­ných počí­ta­čov. Takýto stroj jed­no­du­cho potre­buje šťavu. A to, čo je v zahra­ničí samoz­rej­mosť, je na Slo­ven­sku prob­lém. Vedci si musia hra­diť 40% ener­gie sami a tak rad­šej tento stroj vypli. Pocho­pi­teľne. Tým navyše poru­šili ďal­šie pod­mienky a celý pro­jekt Aurel sa pomaly rúti do záhuby. To, čo sme ešte nedávno osla­vo­vali, tak dosť možno zostane navždy ležať pra­chom. Pre našu vlastnú hlú­posť.

Vieš čo je naj­väčší prob­lém Slo­ven­ska? Zvlá­dame mnoho vecí, ale jednu vec abso­lútne — nedo­ká­žeme využiť náš ľud­ský poten­ciál. Nezmy­sel­nými pra­vid­lami, nezmy­selne nasta­ve­nými pro­cesmi a často aj zby­toč­nou byrok­ra­ciou.

Som skla­maný.

sivvp2

zdroj foto­gra­fií: sivvp.sk

Pridať komentár (0)