Smut­ný prí­beh slo­ven­ské­ho super­po­čí­ta­ča Aurel

Sebastian Mach / 25. mája 2016 / Business

Keď na Slo­ven­sku v roku 2012 uvied­li do pre­vádz­ky náš vlast­ný super­po­čí­tač, všet­ci sme od neho oča­ká­va­li veľ­ké veci.

Super­po­čí­tač Aurel vôbec nes­kla­mal a v prie­be­hu šty­roch rokov stál za nie­koľ­ký­mi zau­jí­ma­vý­mi výpoč­ta­mi, poslú­žil mno­hým ved­com a využiť ho moh­li aj štu­den­ti vybra­ných uni­ver­zít. To, čo sa dovte­dy dalo len v zahra­ni­čí, sme zra­zu mali aj na Slo­ven­sku. A stá­le máme. Bohu­žiaľ, Aurel je v akom­si spán­ku, polo­spán­ku. Nie že by bol nevy­uži­teľ­ný, prá­ve naopak, pod kapo­tou má šia­le­ných 32 tera­baj­tov RAM a 4096-jad­ro­vý pro­ce­sor. Dosť výko­nu na to, aby za mili­se­kun­dy zvlá­dol aj tie najz­lo­ži­tej­šie výpoč­ty. Je schop­ný zvlád­nuť 130 bili­ó­nov ope­rá­cií za sekun­du. Ťaž­ko si vôbec pred­sta­viť, čo všet­ko je s takým­to výko­nom mož­né. Nápo­ve­da: Prak­tic­ky všet­ko.

sivvp

Napriek tomu Aurel, kto­rý dostal meno pod­ľa Aure­la Sto­do­lu, smut­ne čaká. Že by naši ved­ci nema­li dôvod ho využiť? Tých by sa našlo. Že naši štu­den­ti na to kaš­lú? V Star­ti­tup sme ti pri­nies­li roz­ho­vo­ry s desiat­ka­mi štu­den­tov, kto­rý by s tou­to maši­nou doká­za­li nemož­né. Prob­lém je len jeden. Aurel pocho­pi­teľ­ne žerie obrov­ské kvan­tum ener­gie, veď jeho výkon sa rov­ná pri­bliž­ne 4 – 5 tisic­kám bež­ných počí­ta­čov. Taký­to stroj jed­no­du­cho potre­bu­je šťa­vu. A to, čo je v zahra­ni­čí samoz­rej­mosť, je na Slo­ven­sku prob­lém. Ved­ci si musia hra­diť 40% ener­gie sami a tak rad­šej ten­to stroj vypli. Pocho­pi­teľ­ne. Tým navy­še poru­ši­li ďal­šie pod­mien­ky a celý pro­jekt Aurel sa poma­ly rúti do záhu­by. To, čo sme ešte nedáv­no osla­vo­va­li, tak dosť mož­no zosta­ne navž­dy ležať pra­chom. Pre našu vlast­nú hlú­posť.

Vieš čo je naj­väč­ší prob­lém Slo­ven­ska? Zvlá­da­me mno­ho vecí, ale jed­nu vec abso­lút­ne — nedo­ká­že­me využiť náš ľud­ský poten­ciál. Nezmy­sel­ný­mi pra­vid­la­mi, nezmy­sel­ne nasta­ve­ný­mi pro­ces­mi a čas­to aj zby­toč­nou byrok­ra­ci­ou.

Som skla­ma­ný.

sivvp2

zdroj foto­gra­fií: sivvp.sk

Pridať komentár (0)