Sno­op Dogg sa roz­ho­dol pod­po­riť mari­hu­ano­vé star­tu­py

Lukáš Gašparík jr. / 8. februára 2015 / Startupy

Pod­ľa naj­nov­ších infor­má­cií sa medzi ľudí, kto­rí inves­tu­jú do stra­tu­pov pri­dá ďal­šia hviez­da. Ten­to krát ide o cel­kom kon­tro­verz­né­ho rap­pe­ra, kto­rý sa chys­tá inves­to­vať do mari­hu­ano­vých star­tu­pov.

Dnes už môže a chce inves­to­vať do star­tu­pov asi kaž­dý. V tých­to dňoch s tou­to infor­má­ci­ou pri­šiel aj popu­lár­ny rap­per Sno­op Dogg, kto­rý by chcel inves­to­vať až 25M USD do začí­na­jú­ce­ho sa mari­hu­ano­vé­ho prie­mys­lu, a stým spo­je­ných star­tu­pov. Sno­op nie je jedi­nou celeb­ri­tou, kto­rá inves­to­va­la ale­bo chce inves­to­vať do star­tu­pov, uro­biť taj stih­li už naprí­klad všet­kým zná­mi Ash­ton Kut­cher či Jus­tin Bier­ber. Zdá sa, že Sno­op s v posled­ných mesia­coch poriad­ne roz­be­hol, pre­to­že už má za sebou inves­tí­cie do Red­dit a do bur­zo­vej plat­for­my Robin­Ho­od.

Ešte nikto sa však dote­raz neroz­ho­dol pod­po­riť mari­hu­ano­vý prie­my­sel, až kým nepri­šiel Sno­op, o kto­rom je zná­me, že pat­rí k jej ver­ným fanú­ši­kom. Keď­že v USA sa poma­ly začí­nať lega­li­zo­vať mari­hu­ana pre lekár­ske a naj­mä rekre­ač­né úče­ly, Sno­op vycí­til šan­cu a roz­ho­dol sa inves­to­vať. Sno­op pove­dal, že chce, aby boli jeho penia­ze pou­ži­té na roz­voj, náj­de­nie nových spô­so­bov pes­to­va­nia, dis­tri­bú­cie, či kon­zu­má­cie kono­pe. 

Uvi­dí­me, čo vznik­ne z tej­to inves­tí­cie o pár rokov, avšak pove­dz­me si otvo­re­ne, kto iný by mal byť prvým inves­to­rom do “trá­vo­vé­ho biz­ni­su”, ak nie Sno­op Dogg?

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)