Snoop Dogg sa roz­ho­dol pod­po­riť mari­hu­anové star­tupy

Lukáš Gašparík jr. / 8. februára 2015 / Startupy

Podľa naj­nov­ších infor­má­cií sa medzi ľudí, ktorí inves­tujú do stra­tu­pov pridá ďal­šia hviezda. Tento krát ide o cel­kom kon­tro­verz­ného rap­pera, ktorý sa chystá inves­to­vať do mari­hu­ano­vých star­tu­pov.

Dnes už môže a chce inves­to­vať do star­tu­pov asi každý. V týchto dňoch s touto infor­má­ciou pri­šiel aj popu­lárny rap­per Snoop Dogg, ktorý by chcel inves­to­vať až 25M USD do začí­na­jú­ceho sa mari­hu­ano­vého prie­myslu, a stým spo­je­ných star­tu­pov. Snoop nie je jedi­nou celeb­ri­tou, ktorá inves­to­vala alebo chce inves­to­vať do star­tu­pov, uro­biť taj stihli už naprí­klad všet­kým známi Ash­ton Kut­cher či Jus­tin Bier­ber. Zdá sa, že Snoop s v posled­ných mesia­coch poriadne roz­be­hol, pre­tože už má za sebou inves­tí­cie do Red­dit a do bur­zo­vej plat­formy Robin­Hood.

Ešte nikto sa však dote­raz neroz­ho­dol pod­po­riť mari­hu­anový prie­my­sel, až kým nepri­šiel Snoop, o kto­rom je známe, že patrí k jej ver­ným fanú­ši­kom. Keďže v USA sa pomaly začí­nať lega­li­zo­vať mari­hu­ana pre lekár­ske a najmä rekre­ačné účely, Snoop vycí­til šancu a roz­ho­dol sa inves­to­vať. Snoop pove­dal, že chce, aby boli jeho peniaze pou­žité na roz­voj, náj­de­nie nových spô­so­bov pes­to­va­nia, dis­tri­bú­cie, či kon­zu­má­cie konope. 

Uvi­díme, čo vznikne z tejto inves­tí­cie o pár rokov, avšak pove­dzme si otvo­rene, kto iný by mal byť prvým inves­to­rom do “trá­vo­vého biz­nisu”, ak nie Snoop Dogg?

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)