Social pekári” z Prahy, ktorí dobý­jajú svet

Lukáš Gašparík jr. / 6. decembra 2014 / Tools a produktivita

Sociálne siete hrajú v dneš­nom svete stále väč­šiu rolu a s tým aj ich ana­ly­zo­va­nie. Dob­rým prí­kla­dom sú Social­ba­kers. Za 6 rokov svo­jej exis­ten­cie raisli peniaze v cel­ko­vej výške $34 mili­ó­nov a momen­tálne zamest­ná­vajú 300 ľudí v 13 kra­ji­nách po celom svete.

Aj napriek veľ­kému balíku peňazí, ktoré raisli, zakla­da­te­lia Social­ba­kers vlast­nia viac ako polo­vicu spo­loč­nosti. Momen­tálne sa môžu pochvá­liť tým, že majú viac ako 2500 kli­en­tov od malých firiem až po medzi­ná­rodné giganty. V ďal­šom roku by radi dobyli ame­rický trh.

Aj napriek tomu, že spo­loč­nosť sa zaoberá ana­lý­zou dát zo sociál­nych zdro­jov, majú cel­kom veľa fyzic­kých kan­ce­lá­rií. Ich hlavné sídlo je v Prahe, medzi hlavné pobočky sa radia pobočky v mes­tách ako Lon­dýn, New York, Mexiko city, Sao Paulo a Sin­ga­púr. Ďal­šie pobočky sa nachá­dzajú ešte v San Fran­ciscu, Istan­bule, Dubaji, Syd­ney, Mel­bourne, Mní­chove a Paríži. Hlav­ným dôvo­dom prečo majú toľko pobo­čiek je potreba byť kli­en­tom čo najb­liž­šie. Medzi ich naj­väč­ších zákaz­ní­kov pat­ria giganty ako Nestlé, LVMH, Lenovo, Mic­ro­soft, Danone, či tiež aj známa NHL. Väč­šina zákaz­ní­kov sú však men­šie spo­loč­nosti, ktoré sú defi­no­vané ako naprí­klad „men­šie“ siete kaviarní s 30 poboč­kami.

Asi tre­tina zamest­nan­cov Social­ba­kers sú ana­ly­tickí inži­nieri, ktorí často rie­šia prob­le­ma­tiku zlo­ži­tých algo­rit­mov z mate­ma­tiky. Jed­ným z nich je aj tzv. pre­d­ic­tive engine, ktorý bol schopný naprí­klad v roku 2012 pred­ví­dať výsledky pre­zi­dent­ských volieb v USA. Rov­naký pre­d­ic­tive engine bol pou­žitý v novo vybu­do­va­nom algo­ritme, ktorý dokáže určiť, či bol váš prís­pe­vok na face­bo­oku pod­po­ro­vaný. Podľa názoru jed­ného zo zakla­da­te­ľov Jana Řezába je tento pre­d­ic­tive engive uni­ver­zálny nástroj pre pred­po­ve­da­nie spo­lo­čen­ských uda­lostí, ktorý je však v dneš­nej dobe iba málo využi­teľný, pre­tože trh na to nie je ešte pri­pra­vený.

Medzi ďal­šie plány „social peká­rov“ patrí aj to, aby sa stal vla­ko­vým star­tu­pom spus­te­ným z východ­nej Európy, niečo podobné ako bol Skype, ktorý pochá­dza z Pobal­tia. Maďar­sko má Prezi, Slo­ven­sko má Aero­mo­bil. V našom regi­óne sa toho deje veľa, ale stále si mys­lím, že región CEE potre­buje svoju vlaj­kovú loď. Náš región má veľkú his­tó­riu v oblasti počí­ta­čo­vej bez­peč­nosti, dôka­zom toho sú spo­loč­nosti ako ESET, AVG či Avast, ale tieto sú už známe, preto potre­bu­jeme nejaké nové impulzy, ktoré nás vystre­lia do sveta.

Řezáb takisto pri­znáva, že spo­loč­nosť sa nevy­hýba ani prí­pad­nému vstupu na burzu v USA. Ale skôr ako pôjdu na „verej­nosť“, je nutné aby spo­loč­nosť mala za sebou usku­toč­nené nejaké obchodné trans­ak­cie aj na ame­ric­kom trhu, ktorý sa im dote­raz neda­rilo úspešne obsa­dzo­vať. Naprí­klad všetci výrob­co­via auto­mo­bi­lov v Európe a Ázií sú kli­entmi Social­ba­kers, ale čo sa týka USA, tak tam je to dokonca iba tre­tina z nich.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)