Solárny dron Googlu hava­ro­val počas tes­to­va­cieho letu

Tomáš Kahn / 31. mája 2015 / Tech a inovácie

Ani Google drony nie sú bez­chybné. Počas tes­to­va­cieho letu sa jeden z dro­nov zrú­til k zemi. Inci­dent sa odo­hral v USA v štáte Nové Mexiko. Je to vôbec prvá nehoda drona, ku kto­rej sa Google verejne pri­znal.

Podľa ofi­ciál­nej správy sa krátko po štarte bez­pi­lotné solárne lie­tadlo Solara 50 zrú­tilo k zemi. Inci­dent sa odo­hral ešte 1. mája na súkrom­nej tes­to­va­cej dráhe v Novom Mexiku a pri nehode nebol nikto zra­nený. Google plá­nuje svoje drony využiť na pokry­tie sveta inter­ne­tom. Myš­lienka Googlu je taká, že jeho drony na solárny pohon budú neus­tále vo vzdu­chu aj nad odlah­lými oblas­ťami. Na to, aby to bolo možné, budú musieť lie­tať vo vyso­kých výš­kach, aby sa mohli vyhnúť vply­vom poča­sia. Z tohto dôvodu kúpil Google za nezve­rej­ne­ných pod­mie­nok spo­loč­nosť Titan Aeros­pace, ktorá sa venuje vývoju obrov­ských dro­nov so schop­nos­ťou lie­tať vo vyso­kých výš­kach. “Aj keď mal náš pro­to­typ počas nedáv­neho tes­to­va­cie letu nehodu, zostá­vame aj naďa­lej opti­mis­tickí a stále veríme, že sa nám tento pro­jekt podarí pri­viesť do úspeš­ného konca. Chceme tak všet­kým uká­zať, že solárne lie­tadlá majú naozaj poten­ciál na to, aby pokryli celý svet inter­ne­tom,” pove­dal hovorca Goog­leu Cour­tney Hohne.

Horná plo­cha krí­diel drona Solara 50 je pokrytá solár­nymi panelmi, ktoré gene­rujú potrebnú ener­giu na let. V tele drona sa však nachá­dzajú aj dobí­ja­teľné baté­rie, ktoré sú počas dňa nabí­jané, aby mohol dron zostať vo vzdu­chu aj počas noci. Podľa infor­má­cii, ktoré posky­tol Google, by mal takýto dron vydr­žať vo vzdu­chu až 5 rokov. Spo­loč­nosť Titan Aeros­pace sa veno­vala vývoju podob­ného drona ešte pred tým, ako ju kúpil Google. V tom čase vyví­jala drona s náz­vom Solara 10, ktorý bol však pod­statne menší. Avšak na to, aby mohla spo­loč­nosť vyho­vieť požia­dav­kám Googlu, sa musela pus­tiť do vývoja oveľa väč­šieho drona. Dron Solara 50 sa môže pochvá­liť ten­kým tru­pom a veľ­kým zakri­ve­ním krí­diel, čo mu dovo­ľuje lie­tať až vo výš­kach do 20 km.

Pria­mym kon­ku­ren­tom Googlu v tejto oblasti je aj Face­book, ktorý plá­nuje takisto pokryť celý svet inter­ne­tom. Na to, aby to mohol usku­toč­niť, kúpil minulý rok brit­skú spo­loč­nosť Ascent, ktorá sa venuje vývoju dro­nov do vyso­kých nad­mor­ských výšok za $20 mili­ó­nov. 

zdroj: bloomberg.com

Pridať komentár (0)