Sony nám pri­náša na Via­noce “The Inter­view”

Martin Kráľ / 24. decembra 2014 / Tools a produktivita

Horúca téma posled­ných dní bol bez­po­chyby (kórej­ský) hac­ker­ský útok na Sony Enter­tain­ment pre plá­no­vané uve­de­nie kon­tro­verz­ného filmu “The Inter­view”. Sony sa však nene­chalo zastra­šiť a roz­hodlo sa odpo­ve­dať.

Po prvot­nom stia­hnutí sati­ric­kého filmu “The Inter­view” ho nako­niec dnes na Via­noce (v limi­to­va­nej edí­cii) budú pre­mie­tať aj v kinách. Je tiež možné, že uvi­díme film aj u zná­mych posky­to­va­te­ľoch VOD ako je Netf­lix.

Nikdy sme sa nevzdali uve­de­nia filmu do kín a sme veľmi radi, že práve na Via­noce uvi­dia náš film diváci v nie­kto­rých vybra­ných kinách”, uvie­dol CEO Sony Enter­tain­ment Michael Lyn­ton.

V The Inter­view sa jedná o náv­števu novi­nára a reži­séra (James FrancoSeth Rogen) v Sever­nej Kórei, kde majú tajnú úlohu zavraž­diť kórej­ského dik­tá­tora Kim Jong Un-a.

Hac­ker­ský útok nebol sme­ro­vaný iba na Sony, ale aj na samot­ných zamest­nan­cov, ktorí na filme pra­co­vali. Lyn­ton sa vo svo­jom pre­jave poďa­ko­val práve svo­jím kole­gom, ktorí stáli za Sony aj v týchto ťaž­kých časoch a pomohli v boji za slo­bodu pre­javu.

Zatiaľ bolo ozná­me­ných len zopár kín, kde sa film bude pre­mie­tať. Sú medzi nimi zväčša len men­šie kiná ako Alamo Draft­house v Aus­tin, Texas, a The Plaza Atlanta.

Reži­sér a hviezda filmu Seth Rogen a jeho kolega James Franco už ohla­sujú svoje víťazs­tvo:

Na celú situ­áciu rea­go­val dokonca aj Biely dom: 

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)