Sony vypustí na oblohu drony, ktoré budú fotiť a zhro­maž­ďo­vať dáta pre účely biz­nisu

Michal Sorkovský / 23. júla 2015 / Tech a inovácie

Sony je ďal­šou spo­loč­nos­ťou, ktorá začína biz­nis s dronmi. Japon­ská spo­loč­nosť ohlá­sila nový pro­jekt s auto­nóm­nymi lie­ta­jú­cimi zaria­de­niami, kto­rého cie­ľom bude zhro­maž­ďo­vať foto­gra­fie a iné dáta pre účely biz­nisu.

Nový pro­jekt, ktorý bude niesť názov Aero­sense je výsled­kom spo­lu­práce Sony s japon­skou spo­loč­nos­ťou ZMP, ktorá sa zaoberá tech­no­ló­giami robo­tiky a auto­ma­ti­zá­cie. Pro­jekt Aero­sense avšak nebude o pre­dá­vaní dro­nov, ale skôr o ich využí­vaní, so zame­ra­ním na tvorbu foto­gra­fií z oblohy. Nafo­tené foto­gra­fie budú po násled­nom spra­co­vaní využí­vané pri posky­to­vaní širo­kej škály slu­žieb, kto­rých cie­ľom bude pomôcť pri vyme­ria­vaní, pozo­ro­vaní a obhlia­daní zem­ského povr­chu. „Drony budú naprí­klad môcť byť pou­žité na pre­zre­tie škôd, ktoré poľ­no­hos­po­dár­ska pôda utrpí po búrke,“ pove­dala hovor­kyňa spo­loč­nosti Sony.

Celý pro­jekt by mal byť spus­tený už v auguste, no služby pre zákaz­ní­kov začne reálne posky­to­vať až budúci rok. Spo­loč­nosť ZMP, ktorá bude využí­vať svoj know how vo vývoji tech­no­ló­gie pre auto­nómne ovlá­da­nie, má v biz­nise menší podiel (49,995%), zatiaľ čo Sony bude majo­rit­ným vlast­ní­kom, s tým, že pre drony bude zabez­pe­čo­vať naprí­klad kame­rovú tech­no­ló­giu či rôzne sen­zory.

Drony väč­šina ľudí chápe, ako nejaké hračky pre milov­ní­kov gad­ge­tov, kto­rých hlav­ným úče­lom je zábava, no nepo­chybne sa v nich skrýva oveľa väčší poten­ciál, keďže dokážu zjed­no­du­šiť mnoho pro­ce­sov. Exis­tuje hneď via­cero obo­rov pod­ni­ka­nia, ktoré budú môcť ťažiť z výsled­kov, ktoré so sebou pri­náša tech­no­ló­gia dro­nov, s kto­rými Sony pri­chá­dza. Tele­ko­mu­ni­kačné spo­loč­nosti naprí­klad vyža­dujú presné zobra­ze­nie povr­chu, aby doká­zali správne roz­miest­niť svoje vysie­lače. No a v tom budú vedieť drony naozaj pomôcť, rov­nako ako aj v iných odvet­viach, vrá­tane poľ­no­hos­po­dár­stva, ropy a zem­ného plynu, budo­va­nie obcí, miest či diaľ­nic.

Sony a ZMP, ale samoz­rejme nie sú prvými, komu napadlo využí­vať drony na účely biz­nisu, čo len potvr­dzuje, že ide o gad­get s obrov­ským poten­ciá­lom. Naďa­lej teda zostáva ťažké pove­dať, v čom všet­kom budú môcť byť drony ešte uži­točné, a čo všetko nám ešte budú vedieť uľah­čiť, no je isté že ešte sme nespoz­nali hra­nice mož­ností, ktoré s dronmi pri­chá­dzajú.

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)