Sony vypus­tí na oblo­hu dro­ny, kto­ré budú fotiť a zhro­maž­ďo­vať dáta pre úče­ly biz­ni­su

Michal Sorkovský / 23. júla 2015 / Tech a inovácie

Sony je ďal­šou spo­loč­nos­ťou, kto­rá začí­na biz­nis s dron­mi. Japon­ská spo­loč­nosť ohlá­si­la nový pro­jekt s auto­nóm­ny­mi lie­ta­jú­ci­mi zaria­de­nia­mi, kto­ré­ho cie­ľom bude zhro­maž­ďo­vať foto­gra­fie a iné dáta pre úče­ly biz­ni­su.

Nový pro­jekt, kto­rý bude niesť názov Aero­sen­se je výsled­kom spo­lu­prá­ce Sony s japon­skou spo­loč­nos­ťou ZMP, kto­rá sa zaobe­rá tech­no­ló­gia­mi robo­ti­ky a auto­ma­ti­zá­cie. Pro­jekt Aero­sen­se avšak nebu­de o pre­dá­va­ní dro­nov, ale skôr o ich využí­va­ní, so zame­ra­ním na tvor­bu foto­gra­fií z oblo­hy. Nafo­te­né foto­gra­fie budú po násled­nom spra­co­va­ní využí­va­né pri posky­to­va­ní širo­kej šká­ly slu­žieb, kto­rých cie­ľom bude pomôcť pri vyme­ria­va­ní, pozo­ro­va­ní a obhlia­da­ní zem­ské­ho povr­chu. „Dro­ny budú naprí­klad môcť byť pou­ži­té na pre­zre­tie škôd, kto­ré poľ­no­hos­po­dár­ska pôda utr­pí po búr­ke,“ pove­da­la hovor­ky­ňa spo­loč­nos­ti Sony.

Celý pro­jekt by mal byť spus­te­ný už v augus­te, no služ­by pre zákaz­ní­kov začne reál­ne posky­to­vať až budú­ci rok. Spo­loč­nosť ZMP, kto­rá bude využí­vať svoj know how vo vývo­ji tech­no­ló­gie pre auto­nóm­ne ovlá­da­nie, má v biz­ni­se men­ší podiel (49,995%), zatiaľ čo Sony bude majo­rit­ným vlast­ní­kom, s tým, že pre dro­ny bude zabez­pe­čo­vať naprí­klad kame­ro­vú tech­no­ló­giu či rôz­ne sen­zo­ry.

Dro­ny väč­ši­na ľudí chá­pe, ako neja­ké hrač­ky pre milov­ní­kov gad­ge­tov, kto­rých hlav­ným úče­lom je zába­va, no nepo­chyb­ne sa v nich skrý­va ove­ľa väč­ší poten­ciál, keď­že doká­žu zjed­no­du­šiť mno­ho pro­ce­sov. Exis­tu­je hneď via­ce­ro obo­rov pod­ni­ka­nia, kto­ré budú môcť ťažiť z výsled­kov, kto­ré so sebou pri­ná­ša tech­no­ló­gia dro­nov, s kto­rý­mi Sony pri­chá­dza. Tele­ko­mu­ni­kač­né spo­loč­nos­ti naprí­klad vyža­du­jú pres­né zobra­ze­nie povr­chu, aby doká­za­li správ­ne roz­miest­niť svo­je vysie­la­če. No a v tom budú vedieť dro­ny naozaj pomôcť, rov­na­ko ako aj v iných odvet­viach, vrá­ta­ne poľ­no­hos­po­dár­stva, ropy a zem­né­ho ply­nu, budo­va­nie obcí, miest či diaľ­nic.

Sony a ZMP, ale samoz­rej­me nie sú prvý­mi, komu napad­lo využí­vať dro­ny na úče­ly biz­ni­su, čo len potvr­dzu­je, že ide o gad­get s obrov­ským poten­ciá­lom. Naďa­lej teda zostá­va ťaž­ké pove­dať, v čom všet­kom budú môcť byť dro­ny ešte uži­toč­né, a čo všet­ko nám ešte budú vedieť uľah­čiť, no je isté že ešte sme nespoz­na­li hra­ni­ce mož­nos­tí, kto­ré s dron­mi pri­chá­dza­jú.

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)