Spa­ceX má prvú objed­náv­ku od NASA, pole­tí aj na Mars

Linda Cebrová / 3. mája 2016 / Lifehacking

Elon Musk je stá­le bliž­šie k napl­ne­niu svo­jej vízie — dostať ľudí na Mars. V roku 2018 tam plá­nu­je poslať Red Dra­gon, aby lep­šie zma­po­val terén. Naj­nov­šie spo­lu­pra­cu­je aj s ves­mír­nym gigan­tom NASA. Zo spo­lu­prá­ce, ako je táto, môžu vznik­núť ešte zau­jí­ma­vé veci.

Viac ako desať rokov zais­ťo­va­li pre ame­ric­ké letec­tvo odle­ty do ves­mí­ru len spo­loč­nos­ti ako Boeing a Lock­he­ed Mar­tin, kto­ré sa neskôr zdru­ži­li do spo­loč­né­ho pod­ni­ku ULA (Uni­ted Launch Allian­ce). Veci sa však s prí­cho­dom fir­my Spa­ceX, pod vede­ním Elo­na Mus­ka, výraz­ne zme­ni­li. Vlád­na orga­ni­zá­cia ponú­ka tej­to fir­me exklu­zív­nu zákaz­ku v hod­no­te vyše 83 mili­ó­nov dolá­rov. Vyze­rá to teda tak, že Spa­ceX vypus­tí v máji 2018 do ves­mí­ru rake­tu Fal­con 9.

falcon9

ULA sa o zákaz­ku ani neusi­lo­va­la, pre­to­že v dobe kon­kur­zu neoča­ká­va­la, že by mala k dis­po­zí­cií svo­ju vlaj­ko­vú loď, kto­rá navy­še pou­ží­va rus­ké moto­ry RD-180. Tie pre úče­ly ame­ric­ké­ho letec­tva zva­žo­va­lo minis­ter­stvo obra­ny dokon­ca zaká­zať. Ame­ric­ké letec­tvo sa teda teší, že našlo spô­sob, ako dostať sate­lit na obež­nú drá­hu bez využi­tia rus­kej tech­ni­ky.

Šéf odde­le­nia ves­mír­nych a rake­to­vých sys­té­mov letec­tva potvr­dil, že ponu­ka Spa­ceX bola dokon­ca o 40 per­cent niž­šia opro­ti ponu­ke ich dlho­roč­né­ho predchodcu.To zna­me­ná, že Spa­ceX sa sta­la akým­si “mono­po­lom”. Okrem ULA sa jed­ná o jedi­nú spo­loč­nosť, kto­rá má povo­le­né vysie­lať armád­ne rake­ty do ves­mí­ru.

ULA so síd­lom v Colo­ra­de teraz plá­nu­je mohut­nú reštruk­tu­ra­li­zá­ciu, aby bola schop­ná kon­ku­ro­vať Spa­ceX. Do kon­ca roku sa chce zba­viť 875 zamest­nan­cov, čiže tre­ti­ny svo­jej pra­cov­nej sily. Ďalej upra­ví model Atlas 5 a zasta­ví výro­bu mode­lu Del­ta 4, kto­rý síce nevy­uží­va rus­ké moto­ry, ale je prí­liš náklad­ný.

rd

Spa­ceX sa záro­veň v roku 2018 chys­tá vyslať koz­mic­kú loď Red Dra­gon na pla­né­tu Mars. Let má byť prvým kro­kom ku kolo­ni­zá­cii pla­né­ty. Táto ves­mír­na loď má byť bez ľud­skej posád­ky, pre­to­že vnú­tor­ný pries­tor modu­lu nie je o nič väč­ší, než kabí­na väč­šie­ho osob­né­ho auto­mo­bi­lu. Musk sa vyjadril,že v takých­to pod­mien­kach ľudia nemô­žu ces­to­vať ďalej než na Mesiac a na dlhé lety by to nebo­la prá­ve ide­ál­na voľ­ba.

Jed­ným z prob­lé­mov, s kto­rým sa budú musieť kon­štruk­té­ri Red Dra­gon popa­so­vať je atmo­sfé­ra Mar­su. Tá je prí­liš ried­ka a pre­to na pri­br­z­ďo­va­nie lode počas vzo­stu­pu nebu­dú môcť pou­žiť padák. Musk však verí, že sa s tým jeho tím popa­su­je a spl­ní si ďal­šiu z jeho mét a to pri­stáť na Mar­se.

Kedy teda na Mars pole­tia ľudia? Lety na čer­ve­nú pla­né­tu s posád­kou si vyžia­da­jú väč­šie koz­mic­ké lode, kto­ré sú zatiaľ pred­me­tom vývo­ja. Dopra­viť by ich tam mala rake­ta Fal­con Hea­vy. Ak všet­ko pôj­de dob­re, Elon Musk oča­ká­va, že prví ľudia by moh­li letieť na Mars už v roku 2025.

Zdroj: albanydailystar.com zdroj fotografií:spacex.com

Pridať komentár (0)