Spa­ceX má prvú objed­návku od NASA, poletí aj na Mars

Linda Cebrová / 3. mája 2016 / Tools a produktivita

Elon Musk je stále bliž­šie k napl­ne­niu svo­jej vízie — dostať ľudí na Mars. V roku 2018 tam plá­nuje poslať Red Dra­gon, aby lep­šie zma­po­val terén. Naj­nov­šie spo­lu­pra­cuje aj s ves­mír­nym gigan­tom NASA. Zo spo­lu­práce, ako je táto, môžu vznik­núť ešte zau­jí­mavé veci.

Viac ako desať rokov zais­ťo­vali pre ame­rické letec­tvo odlety do ves­míru len spo­loč­nosti ako Boeing a Lock­heed Mar­tin, ktoré sa neskôr zdru­žili do spo­loč­ného pod­niku ULA (Uni­ted Launch Alliance). Veci sa však s prí­cho­dom firmy Spa­ceX, pod vede­ním Elona Muska, výrazne zme­nili. Vládna orga­ni­zá­cia ponúka tejto firme exklu­zívnu zákazku v hod­note vyše 83 mili­ó­nov dolá­rov. Vyzerá to teda tak, že Spa­ceX vypustí v máji 2018 do ves­míru raketu Fal­con 9.

falcon9

ULA sa o zákazku ani neusi­lo­vala, pre­tože v dobe kon­kurzu neoča­ká­vala, že by mala k dis­po­zí­cií svoju vlaj­kovú loď, ktorá navyše pou­žíva ruské motory RD-180. Tie pre účely ame­ric­kého letec­tva zva­žo­valo minis­ter­stvo obrany dokonca zaká­zať. Ame­rické letec­tvo sa teda teší, že našlo spô­sob, ako dostať sate­lit na obežnú dráhu bez využi­tia rus­kej tech­niky.

Šéf odde­le­nia ves­mír­nych a rake­to­vých sys­té­mov letec­tva potvr­dil, že ponuka Spa­ceX bola dokonca o 40 per­cent niž­šia oproti ponuke ich dlho­roč­ného predchodcu.To zna­mená, že Spa­ceX sa stala akýmsi “mono­po­lom”. Okrem ULA sa jedná o jedinú spo­loč­nosť, ktorá má povo­lené vysie­lať armádne rakety do ves­míru.

ULA so síd­lom v Colo­rade teraz plá­nuje mohutnú reštruk­tu­ra­li­zá­ciu, aby bola schopná kon­ku­ro­vať Spa­ceX. Do konca roku sa chce zba­viť 875 zamest­nan­cov, čiže tre­tiny svo­jej pra­cov­nej sily. Ďalej upraví model Atlas 5 a zastaví výrobu modelu Delta 4, ktorý síce nevy­užíva ruské motory, ale je prí­liš nákladný.

rd

Spa­ceX sa záro­veň v roku 2018 chystá vyslať koz­mickú loď Red Dra­gon na pla­nétu Mars. Let má byť prvým kro­kom ku kolo­ni­zá­cii pla­néty. Táto ves­mírna loď má byť bez ľud­skej posádky, pre­tože vnú­torný pries­tor modulu nie je o nič väčší, než kabína väč­šieho osob­ného auto­mo­bilu. Musk sa vyjadril,že v takýchto pod­mien­kach ľudia nemôžu ces­to­vať ďalej než na Mesiac a na dlhé lety by to nebola práve ide­álna voľba.

Jed­ným z prob­lé­mov, s kto­rým sa budú musieť kon­štruk­téri Red Dra­gon popa­so­vať je atmo­sféra Marsu. Tá je prí­liš riedka a preto na pri­br­z­ďo­va­nie lode počas vzo­stupu nebudú môcť pou­žiť padák. Musk však verí, že sa s tým jeho tím popa­suje a splní si ďal­šiu z jeho mét a to pri­stáť na Marse.

Kedy teda na Mars pole­tia ľudia? Lety na čer­venú pla­nétu s posád­kou si vyžia­dajú väč­šie koz­mické lode, ktoré sú zatiaľ pred­me­tom vývoja. Dopra­viť by ich tam mala raketa Fal­con Heavy. Ak všetko pôjde dobre, Elon Musk oča­káva, že prví ľudia by mohli letieť na Mars už v roku 2025.

Zdroj: albanydailystar.com zdroj fotografií:spacex.com

Pridať komentár (0)