Spec­toP­ho­tos: Prvá naozaj slo­ven­ská foto­banka

Luky Gašparík / 23. apríl 2014 / Tools a produktivita

Michal Vyda­rený, CEO Spec­toP­ho­tos, sa so svo­jim malým tímom vydal na náročnú cestu. Chce totiž kon­ku­ro­vať zná­mym zahra­nič­ným foto­ban­kám, ktoré denne využí­vajú mili­óny ľudí. Ambí­cie sú teda veľké. Aké zbrane má k dis­po­zí­cii? V čom chce byť iný oproti kon­ku­ren­cii? To som si bol zis­tiť priamo u neho.

Spec­toP­ho­tos nezaujme len tým, že ide o rýdzo slo­ven­skú zále­ži­tosť. Na prvý pohľad zaujme aj naozaj atrak­tív­nym webom, ktorý môže pokojne kon­ku­ro­vať aj svo­jim väč­ším a zná­mej­ším riva­lom. Stránka pre­šla pred istým časom redi­zaj­nom, ktorý bol spra­vený naozaj kva­litne, to treba uznať. Po vstupe na úvodnú stránku by vám určite hneď nena­padlo, že ide o slo­ven­skú foto­banku. Je totiž celá v anglic­kom jazyku. Nemu­síte však zúfať, slo­ven­čina sa dá nasta­viť hneď na titul­nej stránke avšak na vyhľa­dá­va­nie musíte pou­žiť anglické názvy.

Prin­cíp, na kto­rom Spec­toP­ho­tos fun­guje, je v pod­state ten istý ako u iných foto­bánk. Spo­číva v čo naj­kva­lit­nej­šom obsahu. Kto však takýto obsah tvorí? Iba kva­litní foto­grafi a na tých si Michal dáva zvlášť zále­žať. Osobne vyberá iba tie naj­lep­šie kúsky, a tým si chce udr­žať pre­tr­vá­va­júcu kva­litu. Prav­dou totiž je, že nie každá fotka má na to, aby sa mohla komerčne spe­ňa­žiť. Každý foto­graf je pedan­tne “pre­klep­nutý“, a až keď jeho tvorba spĺňa prí­sne kri­té­ria, sú jeho fotky sprí­stup­nené vo foto­banke na stia­hnu­tie.

spectophoto

Na roz­diel od väč­ších foto­bánk čaká foto­gra­fov pre Spec­toP­ho­tos aj naozaj štedrá odmena vo forme 50% z pre­daj­nej ceny fotky. Tie začí­najú nie­kde na sume dvoch eur. V prí­pade, že by pris­pel svo­jim kús­kom aj taký lúmen foto­gra­fic­kého ume­nia, akým je Peter Nagy, môže sa cena vyšpl­hať aj nad 30 Eur za jednu foto­gra­fiu.

Spec­toP­ho­tos však nie je exklu­sív­nym maji­te­ľom fotiek, ponú­kajú “len” exklu­si­vitu vo forme “per photo set”. Zna­mená to asi toľko, že inde, ako na Spec­toP­ho­tos, si tieto fotky nestiah­nete.  Týmto spô­so­bom je zacho­vaná ori­gi­na­lita obsahu. Roz­mery na sťa­ho­va­nie sú rôzne, a tak si každý určite nájde presne to, čo pre seba potre­buje.

Čím sa však Spec­toP­ho­tos naozaj líši od svo­jej kon­ku­ren­cie, je jedna skvelá vychy­távka. Pri naha­dzo­vaní sa zadáva GPS loká­cia a, kde bola tá-ktorá fotka spra­vená. Takto sa autor postará o to, že keď budete robiť kam­paň v Rio de Jane­iru, nebu­dete musieť sno­riť medzi fot­kami z rôz­nych častí sveta. Viete rovno vyse­lek­to­vať tie, ktoré boli spra­vené v Riu. Na základe tejto geolo­ka­li­zá­cie teda môžete pou­ží­vať auten­tické foto­gra­fie priamo z daného miesta. O kľú­čové slová sa autori tak­tiež nemu­sia sta­rať. U Michala majú aj v tomto smere full ser­vis, nakoľko sa postará aj o toto. 

Spec­toP­ho­tos má k dneš­nému dňu v data­báze viac ako 850 fotiek a toto číslo kaž­dým dňom ras­tie. Zatiaľ nižší počet fotiek je asi jediná vec, ktorá sa dá vytknúť. Je to ale pocho­pi­teľné, keďže celý pro­jekt ešte nebol pro­mo­vaný a aktívny je len krátko.

Vzhľa­dom na to, že medzi foto­grafmi sa nachá­dzajú aj ama­téri, nebol som si istý, akú kva­litu fotiek môžem oča­ká­vať. Rea­lita ma však prí­jemne prek­va­pila. Michal si naozaj na tom dáva zále­žať. To môže byť s pri­bú­da­jú­cim časom a zákaz­níkmi aj tro­chu prob­lém. Uvi­díme, ako sa s tým ľudia okolo Spec­top­ho­tos popa­sujú.

Ak chcete teda pod­po­riť slo­ven­ský star­tup také­hoto typu, určite odpo­rú­čam. Sám som sa pre­sved­čil, že za celým pro­jek­tom stoja ľudia, ktorí roz­umejú svojmu remeslu. Držím palce v ďal­šom vývoji a pra­jem veľa spo­koj­ných zákaz­ní­kov.

Zdroj: SpectoPhotos.com

Pridať komentár (0)